Kvk.III.37.420/2014/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A KÚRIA

Kvk.III.37.420/2014/3.szám

A Kúria a (...) elnök által képviselt Magyar Gazdaság Párt (1186 Budapest, Tövishát u. 9.) kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság 2014. március 13. napján meghozott 788/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme folytán megindult nemperes eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést:

A Kúria a kérelmező felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 1.000. (egyezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

A Békés Megye 1-es számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. március 4-én meghozott 31/2014 (III.04.) OEVB számú határozatával a kérelmezőként eljáró jelölő szervezetet ajánlóív-átadási kötelezettségének elmulasztása miatt bírság megfizetésére kötelezte.

A kérelmező 2014. március 14-én 15 óra 30 perckor fellebbezést nyújtott be a határozat ellen.

A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban NVB) a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasította tekintettel arra, hogy a fellebbezés elkésett, illetve a fellebbezés nem tartalmazta a kérelmező nyilvántartásba-vételi számát. Határozatának indokaként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 231.§ (1) bekezdés b)és d)  pontját jelölte meg – utalva a Ve. 10.§ (1) és (3) bekezdéseire, valamint a 224.§ (3) bekezdés c) pontjára.

A kérelmező kérte az NVB határozatának bírói felülvizsgálatát. A Kúria a kérelmező kérelmét a Kvk.III.37.345/2014/2. számú végzésével érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Ezt követően a kérelmező az NVB határozata ellen – személyesen eljárva – újabb, más indokokon alapuló bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő.
A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme érdemi vizsgálatra alkalmatlan.

A Ve. 224.§ (1)-(2) bekezdése alapján a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni. A fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz. A Ve. 224.§ (5) bekezdése alapján a felülvizsgálati eljárásban a jogi képviselet kötelező.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a Ve. 231.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, ha az elkésett, a Ve. 231.§ (2) bekezdése szerint, ha a fél jogi képviselő nélkül járt el.

A bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtására biztosított törvényi határidő 2014. március 15. napján lejárt, ezért a 2014. március 27. napján elektronikus úton előterjesztett bírósági felülvizsgálati kérelem elkésett. A kérelmező jogi képviselő nélkül eljárva nyújtotta be a felülvizsgálati kérelmet.

Mindezek folytán a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét a Ve. 231.§ (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Az elutasításra tekintettel a Kúria érdemben nem vizsgálhatta a jogorvoslati kérelemben foglaltakat.

Az eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43.§ (7) bekezdése, 58.§ (1) bekezdés f) pontja határozza meg. A Kúria a kérelmezőt illetékmentességi nyilatkozat hiányában a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján kötelezte a mérsékelt illeték viselésére.

A Kúria határozata ellen a Ve. 232.§ (5) bekezdése a további jogorvoslatot kizárja.

Budapest, 2014. március 31.

Dr. Kovács András s.k. a tanács elnöke,
Dr. Kovács Ákos s.k. előadó bíró,
Dr. Sperka Kálmán s.k. bíró