Kvk.III.37.399/2014/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A KÚRIA

Kvk.III.37.399/2014/3.szám

A Kúria (...) ügyvéd által képviselt dr. Dorosz Dávid (...) kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) 2014. március 27. napján meghozott 888/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme folytán megindult nemperes eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést:

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 888/2014. számú határozatát az elsőfokú határozatra is kiterjedő hatállyal megváltoztatja, megállapítja a Ve. 144. § (3) bekezdésének megsértését és a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől.

A le nem rótt 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket az állam viseli.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

A kérelmező 2014. március 21-én kifogást nyújtott be a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB), melyben sérelmezte, hogy egy polgármesteri határozat plakátjai villanyoszlopokon való elhelyezését jogellenesnek tekintette, a tevékenység további folytatását megtiltotta és megkereste a közterület-fenntartó intézményt a plakátok eltávolítására. Kifogásához fényképfelvételeket csatolt, melyekből megállapítható, hogy plakátjait a villanyoszlopról ÉKF feliratú ruhában lévő személyek eltávolítják. Az OEVB 49/2014. (III.24.) számú határozatával a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Határozata szerint nem volt hatásköre egy polgármesteri határozat elleni jogorvoslat elbírálására.

Az elsőfokú döntés ellen a kérelmező fellebbezett, melyben kifejtette, hogy a kifogása nem a polgármester határozata elleni jogorvoslati kérelem, mert abban a közterület felügyelőknek a plakátok eltávolítására vonatkozó intézkedését kifogásolta. Hivatkozott a Kúriának egy idevágó döntésére. A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) az OEVB határozatát helybenhagyta. Indokolásában osztotta az OEVB határozatában kifejtetteket.

Az NVB határozatával szemben a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, amelyben kérte az NVB határozatának az elsőfokú OEVB határozatára is kiterjedő megváltoztatását, a jogsértés megállapítását, valamint azt, hogy a Kúria a jogsértőket a további jogsértéstől tiltsa el. Álláspontja szerint jogosult volt a plakátok elhelyezésére, aminek eltávolítására ugyanakkor a közterület felügyelet tagjai akkor sem voltak jogosultak, ha ők a polgármester határozatát hajtották végre.

A bírósági felülvizsgálati kérelem az alábbiak szerint megalapozott.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. §-ának helyes értelmezéséből következik, hogy választási plakát elhelyezésére kizárólag a Ve. 144. §-ának rendelkezései az irányadóak. A választási szervek a Ve.  rendelkezéseinek való megfelelést vizsgálhatják, míg a közúti közlekedési szabályok, továbbá a reklámtáblák elhelyezésére vonatkozó rendeleti szabályok alkalmazásának választási ügyben nincs helye, tekintve, hogy a Ve. 144. §-a egy zárt szabályrendszert alkot.

A Ve. 144. §-ának (3) bekezdése értelmében plakát a kampányidőszakban – a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető. Ezek a korlátozások a választás kampányidőszakában a következők:  a 144. § (4) bekezdése értelmében épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg – állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet. Az (5) bekezdés szerint egyes középületeken, vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi rendeletben megtilthatja. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos. A (6) bekezdés alapján A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni. Végül a (7) bekezdés szerinti korlátozás szerint a plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.

Minthogy plakát eltávolításával kapcsolatban merült fel jogvita a választási szervek előtt és a plakáttal kapcsolatos kérdéseket a Ve. szabályozza, tévedtek a választási szervek, amikor hatáskörük hiányát állapították meg.

Az NVB és az OEVB határozataiból nem tűnt ki, hogy a plakátok eltávolítására milyen korlátozó szabály megsértése miatt került sor.

A kérelmező a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjának megsértését is állította, ez azonban nem volt megállapítható. Érd Megyei Jogú Város polgármestere határozatát 2014. március 17-én hozta, és ekkor még nem volt egyértelmű kúriai gyakorlat arra nézve, hogy a választási plakátok elhelyezése villanyoszlopokon jogszerű-e. Ezért a jogsértés tekintetében rosszhiszeműség vagy rendeltetésellenes joggyakorlás nem volt tapasztalható.

A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (7) bekezdése alapján állapította meg, mely előzetesen le nem rótt eljárási illetéket a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 14. §-a alapján az állam visel.

A Kúria határozata elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2014. április 1.

Dr. Kovács András a tanács elnöke,
Dr. Kovács Ákos előadó bíró,
Dr. Sperka Kálmán bíró