Kvk.III.37.385/2014/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA

Kvk.III.37.385/2014/2.szám

A Kúria a Magyar Gazdaság Párt (1186 Budapest, Tövishát u. 9. 2. em. 5. ajtó) kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) 2014. március 16. napján meghozott 809/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme folytán megindult nemperes eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

v é g z é s t :

A Kúria a kérelmező kifogását érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a Kúria a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra  - 1.000,- Ft (egyezer forint) mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s :

A Budapest 15. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a bírósági felülvizsgálati kérelmet előterjesztő jelölő szervezetet bírsággal sújtotta, mert 80 db ajánlóívből az erre nyitva álló határidőig 5 db-ot nem adott le. Az OEVB határozata ellen a kérelmező jelöltje fellebbezett, állítva, hogy időben leadta a hiányzó aláíróíveket. A fellebbezést a kérelmezett 809/2014. számú 2014. március 16-i határozatában érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mert a fellebbezés elkésett, abban a jogszabálysértés és a kifogásolt eljárási cselekmény, továbbá utóbbi bizonyítékai nem szerepeltek és hiányzott a jelölt lakcíme és személyi azonosítója is.

E határozat ellen a kérelmező 2014. március 26-án 23 óra 15 perckor – rossz címre adta be a 2014. március 10-i kelettel ellátott bírósági felülvizsgálati kérelmét, így az az NVB részére 2014. március 27-én 7 óra 51 perckor érkezett.

A felülvizsgálati kérelemben állította, hogy ügyvédi meghatalmazást csatolt, ez azonban az iratokban nem lelhető fel.

A kérelmező felülvizsgálati kérelme érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

A Ve. 224. § (5) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező.

A Kúria a rendelkezésére álló iratokból megállapította, hogy a kérelmező ügyvédi képviselet nélkül terjesztette elő kifogását, ezért a fenti jogszabályi akadály folytán a Kúria annak érdemi elbírálásában nem bocsátkozhatott.

A Ve. 231. § (2) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.

A fentiekre tekintettel döntött a Kúria a kérelmező kifogásának érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. (a továbbiakban: Itv.) 62. § (1) bekezdés s) pontja alapján a kérelmezőt megillető illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt illetékből az Itv. 58. § (1) bekezdés f) pontja szerinti mérsékelt illetéket a kérelmező köteles megfizetni a Pp. 78. § (1) bekezdése és a költségmentesség alkalmazásáról szóló 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján.

A határozat ellen a további jogorvoslatot a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2014. március 31.

Dr. Kovács András s.k. a tanács elnöke,
Dr. Kovács Ákos s.k. előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt s.k. bíró