Kvk.III.37.364/2018/2. számú határozat

A Kúria
végzése

Az ügy száma:             Kvk.III.37.364/2018/2.

A tanács tagjai: Dr. Kovács András a tanács elnöke, Dr. Dobó Viola előadó bíró, Dr. Fekete Ildikó bíró
   
A kérelmező: A Haza Pártja

A kérelmező képviselője:     (...)
   
Az eljárás tárgya: választási ügyben hozott határozat felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: a kérelmező

A felülvizsgálni kért határozat: a Nemzeti Választási Bizottság 444/2018. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a kérelmező felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak felhívásra 1000.- (ezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A Budapest 18. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a 2018. március 9. napján kelt 18/2018. (III. 9.) számú határozatával (...), a kérelmező jelöltjének nyilvántartásba vételét visszautasította.

[2] Az OEVB határozatával szemben (...) nyújtott be fellebbezést. A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) a 2018. március 14-én kelt 444/2018. számú határozatában a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mert az nem tartalmazta a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapját.

A felülvizsgálati kérelem

[3] A kérelmező az NVB határozatával szemben felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő 2018. március 21. napján. A felülvizsgálati kérelemhez csatolásra került Dr. (...) jogtanácsosi igazolványának másolata, a Budapesti Ügyvédi Kamarának a kérelem sikeresen befogadását igazoló elektronikus irata, Dr. (…) fellebbezése a Budapesti Ügyvédi Kamara tagfelvételét elutasító elnökségi határozatával szemben, a Budapesti Ügyvédi Kamara „Üzenetét megkaptuk – fellebbezés” tárgyú automatikus válaszüzenete, a Budapesti Ügyvédi Kamara fellebbezéshez kapcsolódó hatálytalansági tájékoztatója, valamint az általa a Budapesti Ügyvédi Kamara felé kitöltött „kamarai jogtanácsosi felvételi űrlap” első két oldala. Szintén benyújtásra került az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 207-208. §-ainak kivonata.

A Kúria döntése és jogi indokai

[4] A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme érdemi felülvizsgálatra alkalmatlan.

[5] A Ve. 224. § (5) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A Ve. 231. § (2) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.

[6] Az Ügyvédi tv. 208. § (3) bekezdése alapján a területi kamarába kamarai jogtanácsosként való felvétel iránti kérelem 2017. október 1-től terjeszthető elő. A kérelemről az ügyvédi kamara elnöksége az e törvény szerinti feltételek alapján dönt. Ha a területi kamara elnöksége a kérelemnek helyt ad, a jogtanácsost legkorábban 2018. január 1-jei hatállyal veszi fel a területi kamara tagjai sorába. A 208. § (6) bekezdése kimondja, hogy az a kamarai jogtanácsos és jogi előadó, aki a (3) és (4) bekezdés szerinti kérelmét legkésőbb 2017. október 31. napjáig előterjeszti, ha az eljárás felfüggesztésére nem kerül az eskü-, illetve fogadalomtételéig vagy, ha a kérelemnek nem adnak helyt az eljárás jogerős befejezéséig jogtanácsosi, illetve jogi előadói tevékenységét a jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet és a jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 7/1983. (VIII.25.) IM rendelet 2017. december 31-i hatályos rendelkezései szerint folytathatja.

[7] A Kúria rámutat, hogy a kérelmező és képviselője által benyújtott dokumentumokból nem állapítható meg, miszerint Dr. (...) kamarai jogtanácsosként való felvétele iránti kérelmét mely napon terjesztette elő. Az iratokban több dátum szerepel – így a fellebbezés előterjesztésének és a hatálytalansági tájékoztató kiadásának napja –, azonban ezekből nem lehet következtetni a kamarai jogtanácsosként való felvétel iránti kérelem benyújtásának időpontjára. Ennek hiányában nem bizonyított, hogy a kérelmező képviselője a kamarai jogtanácsosként való felvétel iránti kérelmét 2017. október 31. napjáig előterjesztette, vagyis Dr. (...) képviseleti jogosultsága nem igazolt, a kérelmező nem tartotta be a Ve. 224. § (5) bekezdésében foglaltakat.

[8] Az iratokból megállapítható volt továbbá, hogy a bírósági felülvizsgálati kérelem a határozatot hozó választási bizottsághoz nem a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik, hanem hetedik napon érkezett meg, tehát a Ve. 224. § (2) bekezdése folytán a felülvizsgálati kérelem elkésett.

[9] A Kúria a fentiekre tekintettel a kérelmező felülvizsgálati kérelmét a Ve. 231. § (2) bekezdését alkalmazva érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Záró rész

[10] A Kúria felülvizsgálati kérelmet a Ve. 228. § (2) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 157. § (7) bekezdése alapján alkalmazandó Kp. 124. § (5) bekezdésének megfelelően – tekintettel Ve. 229.§ (2) bekezdése folytán alkalmazandó a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokról szóló 2005. évi XVII. törvény 1. § (2) bekezdésére – tárgyaláson kívül bírálta el.

[11] A Kúria az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 45/A. § (5) bekezdése, az 58. § (1) bekezdés b) pontja, és a 62. § (1) bekezdés s) pontja szerint megállapított mérsékelt összegű felülvizsgálati eljárási illeték viselésére a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 35. § (1) bekezdése és 157. § (7) bekezdése, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 102. § (1) bekezdése és 83. § (1) bekezdése alkalmazásával a kérelmezőt kötelezte.

[12] A további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2018. március 22.

Dr. Kovács András s.k. a tanács elnöke, Dr. Dobó Viola s.k. előadó bíró, Dr. Fekete Ildikó s.k. bíró