Kvk.III.37.336/2010/6. számú határozat

Nyomtatóbarát változat


A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA


Kvk.III.37.336/2010/6. szám


A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága dr.G. K. kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság /1450 Budapest, Pf. 81./ 188/2010./III.19./ számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme tárgyában az alulírott helyen és napon - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

v é g z é s t :


A Legfelsőbb Bíróság az Országos Választási Bizottság 188/2010./III.19./ számú határozatát megváltozatja, és megállapítja, hogy a Narancsvidék című kiadvány készíttetője és terjesztője, a Magyar Szocialista Párt az impresszum hiánya miatt megsértette a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény /Ve./ 42. §-ának /1/ bekezdését, egyben eltiltja e kiadvány impresszum nélküli további terjesztésétől.


Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s :


Dr.L. K. magánszemély az Országos Választási Bizottsághoz 2010. március 19. napján kifogást terjesztett elő amiatt, hogy 2010. március 18. napján Kispesten az 50-es villamos megállójában, valamint a Határ úti metrómegálló kijáratánál a kifogásához csatolt "Narancsvidék" című ingyenes kiadványt osztogatták.


A kifogásában előadta, hogy a Magyar Szocialista Párt szóvivője 2010. március 10. napján tartott sajtótájékoztatóján bemutatta e kiadványt, amely ily módon a Ve. 42. §-ának /1/ bekezdése szerint választási plakátnak minősül, azonban nem tartalmazza a szerkesztésre és kiadásra vonatkozó fontosabb adatokat /impresszum/, így az azt készítő és terjesztő megsértette a Ve. 42. §-ának /1/ bekezdését és a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény /továbbiakban: Sajtótv./ 16. §-ának /1/ bekezdését. Kérte erre tekintettel a Ve. 78. §-ának /1/ bekezdése alapján a kifogásának helyt adó döntés meghozatalát.


Az Országos Választási Bizottság /továbbiakban: OVB/ 188/2010./III.19./ számú határozatával a kifogást a Ve. 77. §-ának /5/ bekezdése alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Indokolásában hivatkozott arra, hogy a kifogás nem tartalmaz hiteles bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a kifogást tevő a jogsértőnek vélt cselekményt pontosan mikor észlelte. Erre tekintettel nem állapítható meg, hogy a kifogás a jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidőn került-e benyújtásra.


Dr.G. K. kérelmező a határozat ellen 2010. március 20. napján bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet terjesztett elő, amelyben a határozat megváltoztatását, és a kifogás érdemi elutasítását kérte. Álláspontja szerint a kifogás nem késett el, mivel a kifogást tevő a jogsértésről való értesülés idejét a nyilatkozatával bizonyította, amely a Ve. 29/A. §-ának /2/ bekezdése alapján bizonyítéknak tekintendő. A kérelmező álláspontja szerint a Narancsvidék című kiadvány nem a Ve. 42. §-a szerinti plakát, hanem egyéb szöveges kiadvány, amelyre a sajtóról szóló jogszabályok vonatkoznak. Ezen szabályok megsértésére a választási bizottságoknak nincs hatásköre, ezért a kifogást érdemben megvizsgálva el kell utasítani.


A kérelmező sérelmezte továbbá a Ve. 3. §-ának c/ és e/ pontjának megsértését azáltal, hogy az OVB határozatában az e-mail címét nem tüntette fel.


A bírósági felülvizsgálati kérelem az alábbiak szerint részben alapos.


A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint is tévesen döntött az OVB a kifogás érdemi vizsgálat nélkül történő - elkésettség miatti - elutasításáról, mert a kifogás előterjesztésére nyitva álló határidő megtartása a kifogást tevő nyilatkozatából megállapítható volt. A kiadvány impresszum nélküli terjesztése folyamatosan, hosszabb időn keresztül történt, amelyre tekintettel a három napos jogvesztő határidő elmulasztása miatti jogkövetkezmény alkalmazására nem kerülhetett sor, a kifogást tevő részéről a jogsértés észlelését követő napon a kifogás benyújtása megtörtént.


A Narancsvidék című kiadvány olyan több lapból álló választási szórólap, amely a választói akarat befolyásolására alkalmas közléseket, tájékoztatásokat tartalmaz. Erre tekintettel a Ve. 42. §-ának /1/ bekezdése és 149. §-ának l/ pontja fogalmi körébe tartozik.


A Ve. 42. §-ának /1/ bekezdése folytán a plakátra is alkalmazandó Sajtótv. 16. §-ának /1/ bekezdése szerint e sajtóterméken is kötelezően fel kellett volna tüntetni a szerkesztésre és kiadásra vonatkozó legfontosabb adatokat, az impresszumot. Ezért a plakátnak minősülő impresszumot nélkülöző, ezáltal hiányos tartalmú kiadvány megjelentetése választási szabály - Ve. 42. § /1/ bekezdése - megsértésének minősül, amelynek elbírálására az Országos Választási Bizottságnak a Ve. 90/A. §-ának /4/ bekezdés d/ pontja alapján van hatásköre. Mindezek alapján a kérelmező azon álláspontja, hogy az Országos Választási Bizottságnak a kifogás hatáskör hiányában érdemben el kellett volna utasítania, nem helyt álló.


Nem sértette meg az Országos Választási Bizottság a Ve. 3. § c/ és e/ pontját, mert a határozat rendelkező részébe foglalt tájékoztatása mindenki számára egyenlő eséllyel és pártatlan módon biztosította a jogorvoslati jog tisztességes és rendeltetésszerű gyakorlásának lehetőségét. Az e-mail cím megadása azért is szükségtelen, mert a választási ügyben a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus úton nem nyújtható be az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 3. §-ának /3/ bekezdése és a 105/1952./XII.28./ MT rendelet 13. §-ának /3/ bekezdése értelmében a nemperes eljárásokban is alkalmazandó polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény /Pp./ kifejezett rendelkezésének hiányában.


Mindezek alapján a Legfelsőbb Bíróság a Ve. 84. §-ának /7/ bekezdés b/ pontja alapján, és a Ve. 78. §-ának /1/ bekezdés a/ és b/ pontjára is figyelemmel az OVB határozatát megváltoztatva a kifogásnak helyt adott.


A határozat elleni további jogorvoslatot a Ve. 84. §-ának /10/ bekezdése zárja ki.


Budapest, 2010. március 23.


Bauer Jánosné dr. sk. tanácselnök,
dr. Kovács András sk. előadó bíró, dr.Kovács Ákos sk. bíró