Kvk.III.37.293/2007/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGAKvk.III.37.293/2007/2.szám
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr.Sz. P. ügyvéd által képviselt P. L. kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 213/2007.(VII.26.) számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme tárgyában az alulírott napon meghozta a következő

v é g z é s t :A Legfelsőbb Bíróság az Országos Választási Bizottság 213/2007.(VII.26.) számú határozatát helybenhagyja.


Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.I n d o k o l á s


A kérelmező az Országos Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OVB) beadott kifogásában sérelmezte a 2007. július 22-én a választás napjának közszolgálati Magyar Televízió - MTV 1. csatornája - teletext újságjában megjelenteket. A képújság 108. oldal 3/4. oldalán a bujáki időközi választásról szóló írásban csak és kizárólag az egyik, K. Cs. polgármester jelöltet nevezték meg név szerint választási résztvevőként, míg a választáson induló négy másik polgármesterjelölt nevét nem közölték.

Ezzel álláspontja szerint a jelölteket megfosztották az esélyegyenlőségtől. Sérelmezte továbbá, hogy a képújságban megjelölt polgármester jelölt személyével kapcsolatban az is megjelent, hogy akár újra is választható, melyet durva kampányolásnak tekintett a bíróság által okirathamisítás miatt jogerősen elítélt személy mellett. Ezáltal a Magyar Televízió 1 csatornája megsértette a kampánycsendet.


Az OVB a 213/2007.(VII.26.) számú határozatával a kifogásnak részben helyt adott és megállapította, hogy a Magyar Televízió Zrt. teletelextjét készítő MTV Új Média Kft. a 2007. július 22-én Bujákon tartott időközi polgármester-választás vonatkozásában a választás napján is olvasható híradásával megsértette a kampánycsendet. A kifogás további részét az OVB elutasította. Határozatának indokolásában megállapította, hogy a Magyar Televízió Zrt. teletextjét készítő MTV Új Média Kft. a képújságban történő közzétételt megelőzően az MTI-től átvett hírt oly módon fogalmazta át, hogy a hír középpontjába az egyik jelölttel szemben megállapított jogerős büntető ítélet került és az körülmény, hogy ez nem akadályozta meg az időközi választáson a jelöltté válását. Az OVB mindebből arra a következtetésre jutott, hogy a választás napján a jelöltek egyikéről országos műsorszolgáltató által közölt információ objektíve alkalmas a kampánycsend megsértésére. Ugyanakkor a hír a jelöltet inkább negatív színben tüntette fel. Ezért a jelöltek közötti esélyegyenlőség megsértése a többi jelölt hátrányára nem volt megállapítható. A kampánycsend sérelme érdemben nem befolyásolhatta a választás eredményét. Ezért a OVB a kampánycsend megsértésnek megállapítására vonatkozó kérelmen túlmenően a kifogást elutasította.


Az OVB határozata ellen a kérelmező nyújtott be bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet, melyben a Bujákon megtartott időközi polgármester választás eredményének megsemmisítését és új választás kiírását kérte. Álláspontja szerint az OVB határozata egyértelműen megállapította a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 41. §-a alapján a kampánycsend megsértését. A kampánycsend megsértésének ténye a választópolgárok választói akaratát befolyásolta. Erre tekintettel a választási eredmény megsemmisítésének és új választás kiírásának van helye. Felülvizsgálati kérelmének kiegészítésében a Ve. 3. §-ának a/ és d/ pontjának megsértésére is hivatkozott. Állította, hogy mindkét szavazókörben jogszabálysértések voltak megállapíthatók.


A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem nem alapos.


A Ve. 3. §-a c/ pontja értelmében a választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választásban érintett résztvevőknek érvényre kell juttatniuk a jelöltek és a jelölőszervezetek közötti esélyegyenlőség alapelvét.


A Ve. 41. §-a értelmében a kampánycsend megsértésének minősül a választópolgárok választói akaratának befolyásolása, így különösen a választópolgárok számára a jelölt vagy a jelölőszervezet által ingyenesen juttatott szolgáltatás (szavazásra történő szervezett szállítás, étel-ital adása) pártjelvények, zászlók, párszimbólumok, a jelölt fényképét vagy nevét tartalmazó tárgyak osztogatása, választási plakát (a továbbiakban: plakát) elhelyezése, a választói akarat befolyásolására alkalmas információk szolgáltatása elektronikus vagy más úton.


Helyesen állapította meg az OVB, hogy a televízió teletextjében szereplő anyag objektíve alkalmas volt a választópolgárok választói akartának befolyásolására, így helyes volt a kampánycsend megsértésére vonatkozó megállapítása is. Az OVB bizonyítási eljárást folytatott le, melynek eredményét mérlegelve jutott arra a következtetésre, hogy a teletextben közölt információk a megnevezett jelöltet inkább negatív színben tüntették fel, ezért a jelöltek között az esélyegyenlőség megsértése a többi jelölt hátrányára nem állapítható meg. A kampánycsend sérelme ebből következően érdemben nem befolyásolta a választás eredményét.


A kérelmező utóbb kiegészített, jogi képviselő nélkül benyújtott felülvizsgálati kérelmében olyan jogszabálysértésekre is hivatkozott, melyeket az OVB-hez benyújtott kifogása nem tartalmazott. Ezeket a kérdéseket az OVB nem vizsgálta - kifogás hiányában nem is vizsgálhatta.


A Ve. 84. § /1/ bekezdése alapján a bírósági felülvizsgálati eljárásban a jogi képviselet kötelező, ezért a jogi képviselő nélkül előterjesztett bírósági felülvizsgálat iránti kérelem kiegészítést a Legfelsőbb Bíróság érdemben nem vizsgálhatta.


Mindezek alapján a Legfelsőbb Bíróság az OVB határozatát a Ve. 84. § /7/ bekezdésének a/ pontja alkalmazásával helybenhagyta.


A jelen végzés elleni további jogorvoslatot a Ve. 84. §-ának /10/ bekezdése zárja ki.
Budapest, 2007. július 31.
Bauer Jánosné Dr. sk. a tanács elnöke,

Dr.Kovács Ákos sk. előadó bíró,

Dr.Madarász Gabriella sk. bíró