Kvk.III.37.283/2006/2. számú határozat

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA


Kvk.III.37.283/2006/2. szám

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága S-né dr.L. M. budapesti székhelyű ügyvéd által képviselt K. J. budapesti lakos kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 2006. május 3-án hozott 299/2006.(V.3.) számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelme tárgyában az alulírott helyen és napon meghozta a következő

v é g z é s t :

A Legfelsőbb Bíróság a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s :

A kérelmező 2006. május 2. napján kifogást nyújtott be az Országos Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OVB), melyet a Fővárosi Választási Bizottság nem jogszabályszerű működésére alapított. Az OVB a 299/2006.(V.3.) határozatában a kifogást elutasította. Tényként megállapította, hogy a kérelmező a Budapest, 16. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság eredmény megállapító 53/16. OEVB határozata ellen benyújtott fellebbezést elbíráló 137/2006.(V.1.) számú FVB határozatát támadta az OVB-nél. Rámutatott döntésében, hogy a Ve. rendelkezései szerint a Választási Bizottság másodfokú határozata ellen bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani. Minderre tekintettel megállapította, hogy a kifogásában foglaltak tárgyában való eljárásra nincs hatásköre, ezért a kifogás elutasításáról határozott.

Az OVB határozata ellen a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújtott be. Ebben előadta, hogy a bírósági felülvizsgálat az egész választási rendszert érinti, mellyel kapcsolatban különböző hiányosságokat, eljárási hibákat és a választási szervek strukturális működési hibáit sorolta fel példálózóan. Kérte a szóbeli nyilatkozattétel lehetőségének biztosítását is.

A felülvizsgálati kérelem érdemi elbírálásra alkalmatlan.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 82. §-a /2/ bekezdésének a/ pontja értelmében jogszabálysértésre hivatkozással lehet benyújtani bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet. A Ve. 83. §-a /4/ bekezdésének a/ pontja kimondja, hogy bírósági felülvizsgálati iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem 82. § /2/ bekezdés szerinti jogalapjának megjelölését.
Végül a Ve. 84. §-ának /4/ bekezdése értelmében érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet, ha az elkésett, nem a 83. § /1/ bekezdése szerinti választási bizottsághoz nyújtották be, vagy nem tartalmazza a 83. § /4/ bekezdés a/ és b/ pontjában foglaltakat.

A kifogást tevő bírósági felülvizsgálat iránti kérelmében példálózó felsorolással alátámasztva a választási eljárásról szóló törvény egészét, valamint általában a választási bizottságok működését, joggyakorlatát támadta. Konkrét jogszabálysértést a felülvizsgálat iránti kérelemben nem jelölt meg. Ennélfogva a Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálat iránti kérelmét a Ve. 84. §-ának /4/ bekezdése alkalmazásával érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Az elutasításra tekintettel a szóbeli nyilatkozattételre nem kerülhetett sor.

Megjegyzi a Legfelsőbb Bíróság, hogy a kérelmező Ve-vel kapcsolatos kifogásainak elbírálása az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik.

A határozat elleni további jogorvoslatot a Ve. 84. §-ának /10/ bekezdése zárja ki.

Budapest, 2006. május 9.

Dr.Kozma György sk. a tanács elnöke,

Dr.Kovács Ákos sk. előadó bíró,

Dr.Kárpáti Zoltán sk. bíró