Kvk.III.37.235/2006/5. számú határozat

Nyomtatóbarát változatA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA


Kvk.III.37.235/2006/5.szám
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága dr.J.R. budapesti székhelyű ügyvéd által képviselt dr.T.Z. budapesti I.r. és dr.R.Z. budapesti székhelyű ügyvéd által képviselt dr.Cs. Cs. budapesti lakos II.r. kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 2006. április 13. napján hozott 217/2006.(IV.13.) számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme tárgyában az alulírott helyen és napon meghozta a következő

v é g z é s t :A Legfelsőbb Bíróság az Országos Választási Bizottság 217/2006.(V.13.) számú határozatát megváltoztatja és megállapítja, hogy 2006. április 9-én a 20-9000-679-es telefonszámról a "Szoros a verseny, a Te szavazatodon múlik a második Gyurcsány kormány. Szavazz az MSZP-re! Küldd tovább!" szövegű SMS üzenet küldője megsértette a kampánycsendet.


Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á sAz I.r. kérelmező 2006. április 12-én kifogással fordult az Országos Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OVB), melyben kérte annak megállapítását, hogy az Alapítvány a Modern Baloldalért nevű szervezet, melyet Gyurcsány Ferenc, Hiller István és Lendvai Ildikó hozott létre, megsértette a kampánycsendet, ezen túlmenően a választás tisztasága és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveit. Ezáltal sérült a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 41. §-a, valamint 3. §-ának a/ és d/ pontja. Kérte ezért az OVB-t, hogy a kifogásának adjon helyt, állapítsa meg a jogszabálysértés tényét és az SMS küldőjét, az MSZP-t, mint jogsértőt a további jogszabálysértéstől tiltsa el. Kifogását arra a tényre alapította, hogy a kampánycsend ideje alatt a 20-9000-679-es telefonszámról az alábbi tartalmú kérés nélküli SMS üzenet érkezett több, az ország különböző területén élő, mobiltelefonos szolgáltatást igénybe vevő ügyfélhez: "Szoros a verseny, a Te szavazatodon múlik a második Gyurcsány kormány. Szavazz az MSZP-re! Küldd tovább!". Előadta, hogy az említett telefonszámról egyéb MSZP rendezvényekre is invitálták az szimpatizánsokat. Az OVB a 217/2006.(IV.13.) számú határozatával a kifogást elutasította. Indokolása szerint a kifogásban előterjesztett bizonyítékok nem alkalmasak azon állítások igazolására, hogy a kampánycsendet sértő tartalommal bíró SMS a kifogásban megjelölt Alapítvány a Modern Baloldalért szervezethez és ennek révén az MSZP-hez, mint jelölő szervezethez kapcsolható. Ennek hiányában a jogsértés nem állapítható meg.


Az OVB határozata ellen az I.r. és a II.r. kérelmező nyújtott be felülvizsgálat iránti kérelmet. A külön beadott felülvizsgálati kérelmek folytán indult ügyeket a Legfelsőbb Bíróság azonos tárgyuk miatt egyesítette.


A II.r. kérelmező a megtámadott határozat megváltoztatásával a jogszabálysértés tényének megállapítását kérte. Az I.r. kérelmező beadványában kérte az SMS küldőjét, az MSZP-t, mint jogsértőt a további jogszabálysértéstől is eltiltani, a szóbeli nyilatkozattétele során előterjesztett másodlagos kérelme a II.r. kérelmező kérelmével azonos volt. Kifogásolta továbbá, hogy az OVB a tényállás felderítésére vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget, ezért sérült a Ve. 29/A. §-a /1/ bekezdésébe foglalt a tényállás felderítésére vonatkozó kötelezettség, valamint az OVB határozata nem felel meg a Ve. 29/B. § /2/ bekezdésébe foglalt követelményeknek sem. A kérelmezők egybehangzóan előadták, hogy a kifogásban említett telefonszámról a kampány időtartama alatt is érkeztek az MSZP támogatására buzdító SMS-ek. Kiemelték, hogy a jogsértés fennáll egy esetleges ismeretlen elkövető esetén is. A jogsértés megállapításának tehát nem alkotóeleme az "elkövető" személyének megállapítása (Ve. 77. § /2/ bekezdés, 78. § /1/ bekezdés). Bizonyítékként az I.r. kérelmező egy, az SMS szövegét, a feladásának dátumát és a feladó telefonszámát tartalmazó fotót, valamint több magánokiratba foglalt nyilatkozatot, míg a II.r. kérelmező nyilatkozatokat és egy olyan DVD-t csatolt, mely bizonyítja, hogy ugyanezen számról korábban a kampány időtartama alatt MSZP kampányát szervező SMS-ek érkeztek. A kérelmezők kérték a tanúk kihallgatását is.


A felülvizsgálati kérelem az alábbiak szerint alapos.


A Ve. 41. §-a értelmében a kampánycsend megsértésének minősül a választópolgárok választói akaratának befolyásolása, így különösen: a választópolgárok számára a jelölt vagy a jelölő szervezet által ingyenesen juttatott szolgáltatás (szavazásra történő szervezett szállítás, étel-ital adása), pártjelvények, zászlók, pártszimbólumok, a jelölt fényképét vagy nevét tartalmazó tárgyak osztogatása, választási plakát (a továbbiakban: plakát) elhelyezése, a választói akarat befolyásolására alkalmas információk szolgáltatása elektronikus vagy más úton.


A Ve. 29/A. § /1/ bekezdése előírja, hogy a választási bizottság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást megállapítani. A Ve. 29/B. § (2) bekezdésének e/ pontja alapján a határozatnak tartalmaznia kell az indokolásban a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat, a kérelmező által megjelölt, de mellőzött bizonyítást és a mellőzés indokait, valamint azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a választási bizottság a határozatot hozta.


Helyesen állapította meg az OVB a felülvizsgálati kérelemmel támadott határozatában, hogy az előterjesztett bizonyítékok nem alkalmasak annak igazolására, hogy a kifogásban megjelölt telefonszám az MSZP-hez kapcsolható. Ennek bizonyítására ugyanis sem a kérelmezők, sem a tanuk nyilatkozata nem alkalmas. A nyilatkozatok alapján nem állapítható meg kétséget kizáróan sem a telefonszám előfizetője, sem az, hogy az előfizető az MSZP-vel bármiféle kapcsolatban áll. A Legfelsőbb Bíróság ezért a kérelmezők által bejelentett tanuk kihallgatását mellőzte.


Tévedett ugyanakkor az OVB, amikor határozatában azt is rögzítette, hogy a kifogásolt ügyben jogsértés nem állapítható meg és ezért a kifogást teljes egészében elutasította. A becsatolt bizonyítékok - így elsősorban az SMS-ről készített fotómásolat és a csatolt nyilatkozatok -alapján egyértelműen megállapítható, hogy az SMS küldője megsértette a kampánycsendet, mivel az SMS szövege alkalmas volt a választói akarat befolyásolására.


Ugyancsak megalapozottan hivatkozott a kérelmező arra, hogy az OVB határozata nem mindenben felel meg a Ve. 29/B. § /2/ bekezdésében foglaltaknak, mivel a határozat nem tartalmazza a kérelmező által megjelölt, de mellőzött bizonyítást és a mellőzés indokait.


A Legfelsőbb Bíróság mindezekre figyelemmel a Ve. 84. § /7/ bekezdésének b/ pontja alapján az OVB határozatát megváltoztatta és az SMS üzenet kampánycsend ideje alatti elküldésével elkövetett jogsértést megállapította.


A jogsértő eltiltását a további jogszabálysértéstől a Legfelsőbb Bíróság mellőzte, mivel egyrészt a jogsértő személyét a kérelmezőnek bizonyítani nem sikerült, másrészt a jogszabálysértés már korábban befejeződött.


A végzés elleni jogorvoslatot a Ve. 84. § /10/ bekezdése zárja ki.


Budapest, 2006. április 15.
Dr.Kozma György sk. a tanács elnöke,

Dr.Kovács Ákos sk. előadó bíró,

Dr.Kárpáti Zoltán sk. bíró