Kvk.III.37.213/2006/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGAKvk.III.37.213/2006/2.szám
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr.G. Tamás ügyvéd által képviselt dr.F. Eszter kérelmezőnek, az Országos Választási Bizottság 2006. április 6. napján hozott határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme tárgyában az alulírott napon meghozta a következő

v é g z é s t :A Legfelsőbb Bíróság az Országos Választási Bizottság határozatát helybenhagyja.


Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á sA kérelmező 2006. április 5. napján kifogással fordult az Országos Választási Bizottsághoz /a továbbiakban: OVB/, melyben kérte annak megállapítását, hogy a külképviseleti választási iroda megsértette a választás tisztasága megóvására, a választási csalás megakadályozására vonatkozó alapelvet, amikor nem nyilvánította érvénytelenné a saját szavazólapjáról mobiltelefonon felvételt készítő választópolgár szavazatát. Az OVB határozatával a kifogást elutasította. Indokolása szerint az a szabály, mely szerint a szavazatszámláló bizottság tagjai nem használhatnak adatrögzítésre vagy adattovábbításra alkalmas eszközt a szavazóhelyiségben, a választópolgárokra nem vonatkoztatható. Rámutatott az OVB arra is, hogy a szavazólap törvényben meghatározott okok miatt bekövetkező érvénytelenségéről a szavazatszámláló bizottság dönt, így a külképviseleti választási iroda helyesen járt el, amikor - az eset jegyzőkönyvi rögzítése mellett - további intézkedést nem tett. Végül kiemelte az OVB határozatának indokolásában azt is, hogy a választópolgár említett tevékenysége elvileg alkalmat biztosít választási csalásra, pl. a szavazatáért cserébe anyagi juttatás elfogadására /Btk. 211. §/. Nem bizonyított azonban az, hogy a jelen ügyben a választópolgár anyagi ellenszolgáltatás fejében szavazott, és a kifogás sem tartalmazza ennek valószínűsítését. Így - az ezt megalapozó törvénysértés hiányában - nem lehet helye a szavazási eljárás érvénytelenítésének és megismételtetésének.


Az OVB határozata ellen a kérelmező nyújtott be bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet, melyben a megtámadott határozat megváltoztatását kérte. Álláspontja szerint az OVB jogszabálysértően mulasztotta el a külképviseleti választási iroda saját szavazólapjáról mobiltelefonon felvételt készítő választópolgár szavazatának érvénytelenné nyilvánítását. Előadta, hogy az adattovábbításra alkalmas eszköz használata miatt érvénytelen volt a szavazat. Felülvizsgálati kérelmében hivatkozott az OVB 10/2006. (III.30.) számú állásfoglalásra, amely a választópolgárok adatainak védelmével foglalkozik.


A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem alaptalan.


A Ve. 3. §-ának a/ pontja értelmében a választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választásban érintett résztvevőknek érvényre kell juttatniuk a választás tisztaságának megóvása, a választási csalás megakadályozása alapelvét. A Ve. 62. §-ának /5/ bekezdése kimondja, hogy a szavazatszámláló bizottság tagjai a szavazás időtartama alatt - a hivatalos választási iratok és a /4/ bekezdés szerinti toll kivételével - nem használhatnak adatrögzítésre vagy adattovábbításra alkalmas eszközt a szavazóhelyiségben. A Ve. 69.§-ának /3/ bekezdése szerint az a szavazólap érvénytelen, amely nincs ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal, vagy a törvényben meghatározottnál több szavazatot tartalmaz. A Ve. 69. §-ának /4/ bekezdése szerint érvénytelen az a szavazat is, amelyet érvénytelen szavazólapon adtak le.


A Legfelsőbb Bíróság osztja az OVB-nek azt a megállapítását, miszerint a Ve. 62. §-ának /5/ bekezdésébe foglalt tilalom a szavazatszámláló bizottság tagjaira vonatkozik, így az a választópolgárokra kiterjesztően nem alkalmazható.


Helytállóan állapította meg az OVB azt is, hogy a szavazólap érvénytelenségéről a Ve. 69. §-ának /3/ és /4/ bekezdései rendelkeznek, mely érvénytelenség felöl nem a külképviseleti választási iroda, hanem a szavazatszámláló bizottság dönt. A külképviseleti választási iroda megfelelően járt el, amikor az esetet jegyzőkönyvbe vette. Nem megalapozott a felülvizsgálati kérelemben az OVB 10/2006.(III.30.) számú állásfoglalásra való hivatkozás sem. Az OVB állásfoglalása a választási névjegyzék alapján hozzáférhető adatok védelmére vonatkozik, a választópolgár adatának saját maga által történő felhasználását nem érinti.


Helyes volt végül az OVB-nek az a megállapítása, hogy a választópolgár említett tevékenysége elvileg alkalmat biztosít választási csalásra. Jelen ügyben azonban nem bizonyított, hogy a választópolgár ezt anyagi ellenszolgáltatás fejében végezte. Erre vonatkozóan a kérelmező sem terjesztett elő bizonyítékot, így törvénysértés hiányában nem lehetett helye a szavazási eljárás érvénytelenítésének és megismételtetésének.


Mindezekre tekintettel at OVB határozata nem volt jogszabálysértő, ezért azt a Legfelsőbb Bíróság a Ve. 84. §-a /7/ bekezdésének a/ pontja értelmében helybenhagyta.


A végzés ellen a további jogorvoslatot a Ve. 84. §-ának /10/ bekezdése zárja ki.


Budapest, 2006. április 11.

dr.Kozma György sk. a tanács elnöke,

dr.Kovács Ákos sk. előadó bíró,
dr.Kárpáti Zoltán sk. bíró