Kvk.III.37.162/2006/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGAKvk.III.37.162/2006/2.számA Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 2006. március 20. napján meghozott 106/2006.(III.20.) számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme tárgyában az alulírott helyen és napon meghozta a következő

v é g z é s tA Legfelsőbb Bíróság a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét hivatalból elutasítja.


Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s :A kérelmező kifogását - amelyben a parlamenti pártok alkotmánysértő tevékenységét sérelmezte - az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) a 106/2006.(III.20.) számú határozatával érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Határozata indokolásában megállapította, hogy a kifogás nem felelt meg a választási eljárásról szóló 2005. évi LXXXI. törvénnyel módosított 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. § /1/ és /2/ bekezdésében foglaltaknak.


A kérelmező az OVB határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelmében a Ve. 90/A. § /4/ bekezdésében l/ pontja alapján kérte a tudomására jutott és beadványában részletezett törvénysértések kapcsán a Legfelsőbb Bíróság döntését. Kérte továbbá a Legfelsőbb Bíróság előtti eljárásban pártfogó ügyvéd kirendelését és költségmentesség engedélyezését.


A felülvizsgálati kérelem érdemben nem vizsgálható.


A választási eljárás szabályait a Ve. állapítja meg, melynek 82-85. §-ai rendelkeznek a bírósági felülvizsgálatról.


A Ve. 84. §-ának /2/ bekezdése értelmében a bíróság a bírósági felülvizsgálat iránti kérelemről nemperes eljárásban határoz. A Ve. 84. §-ának /1/ bekezdése pedig úgy rendelkezik, hogy a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező.


A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) hatálybaléptetése folytán szükséges rendelkezések tárgyában hozott 105/1952.(XII.28.) MT rendelet (a továbbiakban: Mtr.) 13. §-ának /3/ bekezdése értelmében a nemperes eljárásokban is a Pp. szabályait kell megfelelően alkalmazni.


A Ve. 84. §-ának /3/ bekezdésében, illetőleg a 83. § /3/ bekezdésében és a 99. § /1/ bekezdésében előírt határidők betartása a bíróság elsődleges kötelezettsége, amely alá kell rendelni a Pp. eljárásai szabályainak alkalmazását. A költségmentesség engedélyezése és a pártfogó ügyvéd kirendelése iránti eljárás lefolytatását a Ve. nem teszi lehetővé, mivel a Pp. költségmentességre és pártfogó ügyvéd kirendelésére vonatkozó rendelkezései ellentétesek a Ve. eljárási határidőket megállapító szabályaival. A költségmentesség engedélyezése a pártfogó ügyvéd szabályszerű kirendelése esetén a bíróság az eljárására és döntéshozatalára előírt határidőket jelentősen túllépné, amellyel a bíróság a választási eljárás alapelveit is sértő súlyos törvénysértést valósítana meg.


Jelen ügyben a kérelmező csatolt ugyan kérelméhez nyilatkozatot és igazolást jövedelmi és vagyoni viszonyairól, azonban a Pp. 97. §-ába foglalt kézbesítési szabályok ebben az esetben nem teszik lehetővé pártfogó ügyvéd kirendelése esetén a törvényes eljárási határidő alatt a döntés meghozatalát.


Mivel a kérelmező kötelező ügyvédi képviselet nélkül nyújtotta be kérelmét, pártfogó ügyvéd kirendelésének pedig a kifejtettek szerint nincs helye, így a kérelmet a Ve. 84. § /1/ bekezdése alapján a Legfelsőbb Bíróság hivatalból elutasította.


A határozat elleni további jogorvoslatot a Ve. 84. §-ának /10/ bekezdése zárja ki.


Budapest, 2006. március 24.