Kvk.III.37.125/2006/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változatA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGAKvk.III.37.125/2006/3.számA Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága saját ügyében eljáró ügyvéd kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 2006. február 27. napján meghozott 71/2006.(II.27.) számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme tárgyában az alulírott helyen és napon meghozta a következő

v é g z é s t :A Legfelsőbb Bíróság a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.


Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s :Az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) a 71/2006.(II.27.) számú határozatával a kérelmező kifogását elutasította.


A kérelmező az OVB határozata ellen 2006. március 6-án nyújtott be bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet közvetlenül a Legfelsőbb Bírósághoz. Kérelmében előadta, hogy 2006. március 3-ig sem levélben, sem elektronikusan nem kapott kifogásának elbírálásáról határozatot az OVB-től, ezért álláspontja szerint bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét március 6-án 16 óráig előterjeszthette.


A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem érdemi vizsgálatra nem alkalmas.


A választási eljárásról szóló 2005. évi LXXXI. törvénnyel módosított 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 4. §-ának /3/ bekezdése értelmében az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők, azok - ha törvény másképpen nem rendelkezik - a határidő utolsó napján 16 órakor járnak le.


A Ve. 83. §-ának /1/ bekezdése akként rendelkezik, hogy a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni. A /2/ bekezdés értelmében a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított három napon belül megérkezzen a határozatot hozó választási bizottsághoz.


A Legfelsőbb Bíróság a rendelkezésére álló, az OVB által becsatolt iratokból azt állapította meg, hogy a kifogást elbíráló OVB határozatot meghozatala napján közölték a kérelmezővel az általa megadott e-mail címre, majd postai úton szintén sor került a határozat közlésére. Ebből következően a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elkésett, mert azt a kérelmező a Ve. fentebb idézett rendelkezése értelmében 2006. február 27. napjától számított három napon belül (azaz március 2-án 16 óráig) nyújthatta volna be az OVB-hez. A kérelmező ezt a határidőt elmulasztotta, kérelmét 2006. március 6. napján elkésve nyújtotta be a Legfelsőbb Bírósághoz.


A Legfelsőbb Bíróság rámutat arra, hogy a Ve. által megállapított jogorvoslati határidők jogvesztők, elmulasztásuk esetén igazolásnak nincs helye.


Mindezek alapján a Legfelsőbb Bíróság az elkésve benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet a Ve. 84. §-ának /4/ bekezdése alkalmazásával érdemi vizsgálat nélkül elutasította.


A végzés elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 84. §-ának /10/ bekezdése zárja ki.


Budapest, 2006. március 7.