Kvk.III.37.093/2007/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGAKvk.III.37.093/2007/2.szám
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága dr.Sz. Zs. ügyvéd által képviselt R. L. kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 77/2007.(II.13.) számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme tárgyában az alulírott helyen és napon meghozta a következő

v é g z é s t :A Legfelsőbb Bíróság a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.


Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.I n d o k o l á s


A Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 5/2007.(II.9.) TVB. határozatával megtagadta az „Európai Roma Ifjúságért Egyesület (EURIFE) megyei listájának nyilvántartásba vételét. A határozat ellen a kérelmező 2007. február 12-én fellebbezést nyújtott be, melyet az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) a 77/2007.(II.13.) számú határozatával elutasított és a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 5/2007.(II.9.) TVB. határozatát - indokolásának megváltoztatása mellett - helybenhagyta. Határozatának indokolásában megállapította, hogy a jelölő szervezet bejelentésében meghatározott együttes képviselettel szemben O. V. egyedül írta alá R. L. meghatalmazását arra, hogy Bács-Kiskun Megyében az EURIFE területi listáját benyújtsa. A képviseletre jogosultak közül kizárólag O. V. elnök aláírása szerepel a meghatalmazás visszavonását tartalmazó nyilatkozatokon is. A Megyei Területi Választási Bizottság sem az eredeti meghatalmazás, sem az annak visszavonásáról szóló nyilatkozat jogszerűségét nem vizsgálta. Az OVB a lista nyilvántartásba vételének megtagadását helybenhagyta, azonban a TVB. határozatának indokolását megváltoztatta, mert a TVB. helytelenül állapította meg, hogy az EURIFE képviseletére O. V. elnök egy személyben jogosult.


Az OVB határozata ellen a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújtott be. Kérelmében előadta, hogy az OVB eljárása során diszkriminatívan alkalmazta a szabályokat, tekintettel arra, hogy a választási eljárás során tanúsított magatartás, ami az elnöki megbízás tárgyában célzott mandátumokkal kapcsolatos, más megyékben törvényesnek, Bács-Kiskun Megyében viszont törvénytelennek minősítettek. Álláspontja szerint ugyanazon a módon jártak el, ahogyan más megyék is, bizonyos személyi és erőviszonyokat érintő okok kapcsán az OVB eljárása törvénytelen. Az ügyben több személy meghallgatását kérte.


A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem érdemi vizsgálatra alkalmatlan.


A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 83. § /4/ bekezdésének a/ pontja szerint a bírósági felülvizsgálat iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem 82. § /2/ bekezdés szerinti jogalapjának megjelölését. A Ve. 82. § /2/ bekezdése úgy rendelkezik, hogy a bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.


A Ve. 84. §-ának /4/ bekezdése alapján érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet, ha az elkésett, nem a 83. § /1/ bekezdése szerinti választási bizottsághoz nyújtották be, vagy nem tartalmazza a 83. § /4/ bekezdés a/ és b/ pontjában foglaltakat.


A választási ügy irataiból megállapíthatóan, a kérelmező fellebbezése folytán az OVB-nek nem mérlegelési jogkörben kellett határozatot hozni, hanem arra vonatkozóan, hogy sértett-e jogszabályt a területi választási bizottság, amikor az EURIFE jelölő szervezet területi listáját és az azon levő jelöltek nyilvántartásba vételét elutasította. Az OVB határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelemben ezért a Ve. 82. § /2/ bekezdés a/ pontja, illetve 83. § /4/ bekezdés a/ pontja alapján meg kellett volna jelölni azt a jogszabályt, melyet az OVB határozata sért. A kérelmező azonban felülvizsgálati kérelmében jogszabálysértésre való hivatkozás helyett azt kifogásolta, hogy Bács-Kiskun Megyében törvénytelennek minősítették azt a magatartást, amelyet más megyékben törvényesnek fogadtak el. Ugyancsak nem tartalmaz jogszabálysértésre való hivatkozást az a felülvizsgálati kérelemben foglalt megállapítás sem, hogy „bizonyos személyi és erőviszonyokat érintő okok kapcsán az Országos Választási Bizottság eljárása törvénytelen”.


A Legfelsőbb Bíróság rámutat arra, hogy jelen ügy kapcsán a más megyékben folytatott gyakorlat törvényessége nem vizsgálható, így az arra való hivatkozás a bírósági felülvizsgálat tárgyát nem képezheti.


Tekintettel arra, hogy a kérelmező a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmében konkrét jogszabálysértést nem jelölt meg, a Ve. 84. § /4/ bekezdése alapján a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül kellett elutasítani. Az elutasításra tekintettel a szóbeli nyilatkozattételre sem kerülhetett sor.


A határozat elleni további jogorvoslatot a Ve. 84. §-ának /10/ bekezdése zárja ki.

Budapest, 2007. február 19.
Dr.Kozma György sk. a tanács elnöke,

Dr.Kovács Ákos sk. előadó bíró,

Dr.Kárpáti Zoltán sk. bíró