Kvk.II.37.904/2014/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A KÚRIA

Kvk.II.37.904/2014/3.szám

A Kúria a személyesen eljárt ... (cím) kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján meghozott 1296/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme folytán megindult nemperes eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést:

A Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A kérelmező viseli az 1.000. (egyezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

A ... és a ..., mint jelölő szervezetek a szlovák országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán állított közös országos listájukat 2014. szeptember 5-én 27 fő jelölttel bejelentették.

A közös országos listát a Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) 1296/2014. számú határozatával nyilvántartásba vette, a közös országos listán szereplő jelölteket és sorrendjüket a határozat mellékletében foglaltak szerint állapította meg.

A kérelmező 2014. szeptember 9. napján az NVB-nek címezve kifogást terjesztett elő, melyben kihangsúlyozta, hogy az nem az NVB fent megjelölt határozatával szembeni jogorvoslati (bírósági felülvizsgálati) kérelem, hanem a jelölőszervezetek által bejelentett országos lista jogellenes tartalma elleni jogérvényesítés módja.
Beadványában jogsértésként hivatkozott a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 2.§ (1) bekezdés a) és e) pontjaira, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 67.§ (1) bekezdésére, a Ve. 129.§ (2) bekezdésére, 131.§-ára és 132.§-ára. Megítélése szerint a ... mint közös jelelölő szervezet által bejelentett országos lista több okból sem felel meg a nyilvántartásba vételhez szükséges törvényi feltételeknek.

Az NVB Titkársága NVB/1582-9/2014. számú átiratával, hivatkozva a Ve. 227.§-ára, a támadott határozattal és mellékleteivel együtt a Kúriának megküldte.

A Kúria az NVB álláspontját elfogadta és a kifogás megnevezésű, de tartalmában az NVB határozatának jogszerűségét vitató kérelmet bírósági felülvizsgálati kérelemként bírálta el, figyelemmel arra is, hogy az országos lista nyilvántartásba vételét követően a nyilvántartásba vétel törvényi feltételeinek vizsgálatára csak az NVB határozat tükrében kerülhet sor, a határozattal szembeni jogorvoslat módját pedig a Ve. 222.§-a pontosan meghatározza.

A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme érdemi vizsgálatra alkalmatlan.

A Ve. 308.§-a alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására is irányadó Ve. 224.§ (5) bekezdése szerint – amint arra a felülvizsgálni kért határozat jogorvoslati tájékoztatója is utalt - a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A fentiek alól a jogalkotó csak a természetes személyek esetében enged kivételt, amikor kimondja, hogy jogi szakvizsgával rendelkező személy – szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

A kérelmező ügyvédi meghatalmazást nem csatolt, a saját ügyben való eljárás feltételeit 2014. szeptember 12-én  igazolta.
A Ve. 224.§ (2) bekezdése alapján a bírósági felülvizsgálati kérelemnek legkésőbb a támadott határozat meghozatalától számított harmadik napon kell megérkeznie az illetékes választási bizottsághoz, az előterjesztett kérelemnek meg kell felelnie a Ve. 224.§ (5) bekezdésében írt feltételnek is. A Kúria álláspontja szerint bár a kérelmező a határidő lejárta előtt nyújtotta be hiányos tartalmú kérelmét, a határidő végéig jogosult lett volna a hiányok önkéntes pótlására. A támadott határozat meghozatalának idejére figyelemmel a kérelmezőnek 2014. szeptember 11. napjának 16 óráig állt volna módjában a kérelem tartalmi megfelelőségének hitelt érdemlő igazolása. Figyelemmel azonban arra, hogy a határidő leteltét követően, 2014. szeptember 12-én késedelmesen terjesztette elő szakvizsga bizonyítványát, ezért nem lehetett úgy tekinteni, hogy a kérelem megfelel a Ve.224.§ (5) bekezdésében írtaknak.

A Ve. 231.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a 224.§ (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.

A fentiek alapján a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 43.§ (7) bekezdése és 58.§ (1) bekezdés f) pontja alapján állapította meg, és az így   számított mérsékelt illeték viselésére a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13.§-ának (2) bekezdése alapján kötelezte a kérelmezőt. Figyelemmel arra, hogy kérelmező pótlólag lerótt 30.000 forint illetéket, a szükségtelenül lerótt további 29.000 forintot az Itv. 80.§ (1) bekezdés i) pontja alapján visszaigényelheti az illetékügyekben eljáró adóhatóságtól.

A Kúria határozata ellen a Ve. 232.§ (5) bekezdése a további jogorvoslatot kizárja.

Budapest, 2014. szeptember 12.

Dr. Tóth Kincső s.k. a tanács elnöke, előadó bíró,
Dr. Rothermel Erika s.k. bíró
Dr. Kalas Tibor s.k. bíró