Kvk.II.37.502/2014/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

KÚRIA

Kvk.II.37.502/2014/2.szám

A Kúria a  kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság 2014. április 16. napján meghozott 1044/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelme folytán megindult nemperes eljárásban  meghozta az alábbi

v é g z é s t:

A Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 1.000 (egyezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A Nemzeti Választási Bizottság az 1044/2014. számú határozatával érdemi vizsgálat nélkül elutasította a kérelmező kifogását a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 231.§ (1) bekezdés b) pontjának és 215.§ c) pontjának rendelkezéseire utalással. 

A kérelmező a Nemzeti Választási Bizottság fenti határozatával szemben – személyesen eljárva – bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő. 

A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme érdemi vizsgálatra alkalmatlan.

A Ve. 224.§ (1)-(2) bekezdése alapján a bírósági felülvizsgálati kérelmet a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni.  A Ve. 224.§ (5) bekezdése alapján a felülvizsgálati eljárásban a jogi képviselet kötelező.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a Ve. 231.§ (2) bekezdése szerint, ha a fél jogi képviselő nélkül járt el.

A bíróság a felülvizsgálat iránti kérelemről a – Ve. 228.§ (2) bekezdése szerint – legkésőbb a beérkezésétől számított harmadik napon dönt.

A költségmentesség engedélyezéséről és a pártfogó ügyvéd kirendeléséről a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 84-87.§-a tartalmaz rendelkezést.

A Ve. 228.§ (2) bekezdése és 229.§ (2) bekezdése szerint alkalmazandó nemperes eljárásban a 105/1952.(XII.28.) MT rendelet 13.§-a alapján a Pp. szabályai csak akkor alkalmazhatók, amennyiben azok a Ve. szabályaival – annak jellege miatt – összhangban állnak.

A költségmentesség engedélyezése és a pártfogó ügyvéd kirendelése iránti eljárás lefolytatását a Ve. nem teszi lehetővé, mert a kérelem szabályszerű elbírálása a Ve. szerinti határidők betartását veszélyeztetné. A Ve.-beli határidők túllépésével a bíróság a választási eljárás alapelveit is súlyosan sértő törvénysértést valósítana meg.

A pártfogó ügyvédi képviseletet – a Pp. 87.§ (1) bekezdése szerint – a jogi segítségnyújtó szolgálat engedélyezi. Ezen engedélyezés tárgyában a határozat meghozatala 5 vagy 15 napos határidőn belül lehetséges, ez pedig szintén nem teszi lehetővé a törvényes eljárási határidő alatti döntés meghozatalát a bíróság számára.

Miután a kérelmező az előírt, kötelező ügyvédi képviselet nélkül nyújtotta be kérelmét, pártfogó ügyvéd kirendelésének pedig nincs helye, a Kúria a felülvizsgálati kérelmet a Ve. 231.§ (2) bekezdése alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.
Az elutasításra tekintettel a Kúria érdemben nem vizsgálhatta a jogorvoslati kérelemben foglaltakat.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 62.§ (1) bekezdés s) pontja alapján a kérelmezőt megillető illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt illetékből az Itv. 58.§ (1) bekezdés f) pontja szerinti mérsékelt illetéket a sikertelen felülvizsgálati kérelem folytán a kérelmező köteles megfizetni a Pp. 78.§ (1) bekezdése és a költségmentesség alkalmazásáról szóló 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján.

A Kúria határozata ellen a Ve. 232.§ (5) bekezdése a további jogorvoslatot kizárja.

Budapest, 2014. április 22.

Dr. Buzinkay Zoltán sk. a tanács elnöke,
Dr. Márton Gizella sk. előadó bíró,
Dr. Tóth Kincső sk. bíró