Kvk.II.37.444/2014/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

KÚRIA

Kvk.II.37.444/2014/2.szám

A Kúria a Dr. T.G. kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság hallgatása miatt benyújtott kifogása folytán megindult nemperes eljárásban meghozta az alábbi

v é g z é s t :

A Kúria a kérelmező kifogását érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak      – külön felhívásra – 1.000 (egyezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A kérelmező a  Nemzeti Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: NVB) fordult 2014. március 30-án választási kifogásaival. Az NVB hallgatása miatt kifogást terjesztett elő a Kúriánál.

A kérelmező kifogása érdemi vizsgálatra alkalmatlan.

A Ve. 224.§ (5) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati eljárásban kötelező a jogi képviselet. A Ve. 242.§ (2) bekezdése szerinti kifogást érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a Ve. 231.§ (2) bekezdése alapján, ha a kérelmező jogi képviselő nélkül jár el.

Mivel a kérelmező a kifogását személyesen, jogi képviselő nélkül eljárva nyújtotta be, a Kúriának a kifogást a Ve. 231.§ (2) bekezdése alapján érdemi vizsgálat nélkül el kellett utasítania.
Az elutasításra tekintettel a Kúria érdemben nem vizsgálhatta a jogorvoslati kérelemben foglaltakat.

Az eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43.§ (7) bekezdése, 58.§ (1) bekezdés f) pontja határozza meg. A Kúria a kérelmezőt illetékmentességi nyilatkozat hiányában a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján mérsékelt illeték viselésére kötelezte.

A Kúria határozata ellen a Ve. 232.§ (5) bekezdése a további jogorvoslatot kizárja.

Budapest, 2014. április 4.

Dr.  Buzinkay Zoltán sk. a tanács elnöke
Dr. Márton Gizella sk. előadó bíró
dr. Tóth Kincső sk. bíró