Kvk.II.37.230/2006/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változatA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGAKvK.II.37.230/2006/4.szám
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága dr. G.N.T. kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság (1450 Budapest, Pf. 81.) a 208/2006. (IV.11.) számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelem elbírálása során az alulírott napon - nemperes eljárásban - meghozta a következő

v é g z é s t :A Legfelsőbb Bíróság az Országos Választási Bizottság 208/2006. (IV.11.) számú határozatát helybenhagyja.


Ez ellen a végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.I n d o k o l á s


A kérelmező - korábban, mint a N.J.A kuratóriumi ügyvezetője - az alapítvány nevében 2006. április 11-én terjesztett elő kifogást a Fővárosi Választási Bizottságnál (továbbiakban: FVB-nél) a Budapest Főváros 1-32. választókerületeiben a 2006. április 9-én megtartott országgyűlési választások első fordulója során elkövetett jogsértések miatt. Kifogása szerint a nem a tartózkodási hely szerinti szavazásra jogosító - és Budapest valamely kerületének megjelölése nélkül kiállított - igazolások alapján a fővárosi kerületekben szabálytalanul jártak el a szavazókörzetekben. Az Országos Választási Bizottságnak (továbbiakban: OVB) a szavazás napján 13:15 órakor kiadott közleménye hívta fel a figyelmét erre a szabálytalan szavazási módra. Álláspontja szerint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Ve.) 89.§ (1) bekezdésének és 149.§ n) pontjának meg nem felelő igazolásokkal történt szavazások alkalmasak lehettek a választás eredményének befolyásolására, ezért kérte a Ve. 72.§ (5) bekezdésében foglaltak szerinti eljárás lefolytatását és az így leadott, érvénytelen szavazatok jelöltektől való levonását, a választás eredményének újbóli vizsgálatát. Kérte, hogy amennyiben a „kifogását nem látják teljesíthetőnek” akkor a beadványát tekintsék az FVB választási eredményt megállapító határozata ellen benyújtott fellebbezésnek, amelyet mint állampolgár nyújt be.


Az FVB az 52/2006. (IV.10.) FVB számú határozatával - a határozata mellékletét képező jegyzőkönyv szerint - állapította meg a 2006. évi országgyűlési választás 2006. április 9-én megtartott első fordulójának fővárosi területi szavazatösszesítését. Az FVB a kérelmező beadványát a határozata elleni fellebbezésnek tekintette, a kifogás tárgyában ezért nem határozott és az iratokat a kérelmező beadványával együtt a fellebbezés elbírálására jogosult OVB-hez továbbította.


Az OVB a 208/2006. (IV.11.) határozatával az elsőfokú határozatot helybenhagyta. Határozata indokolása szerint a kérelmező a fellebbezésében nem jelölt meg és nem bizonyított olyan konkrét jogsértéseket, amelyek alapot adtak volna a választási eredményt megállapító határozat megváltoztatására, ez a formai hiba a fellebbezés érdemi vizsgálatát akadályozza.


A határozat ellen a kérelmező törvényes határidőben bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, melyben elsődlegesen kérte az OVB határozatának megváltoztatását, az FVB-nek a kifogás érdemi elbírálására történő utasítását, másodlagosan a szavazatok újbóli megszámlálását és a szabálytalan igazolások alapján leadott szavazatok jelöltektől történő levonását az FVB új eljárásra utasítása mellett, vagy a szavazási eljárás ismételt elrendelését a Főváros összes választókerületében.


Eljárási szabálysértésként hivatkozott a Ve. 29/B.§ (1) bekezdésének megsértésére, mert a kifogását az FVB határozattal nem bírálta el. Álláspontja szerint a kifogása alapján az FVB-nek vizsgálnia kellett volna a szavazás törvényességét, ugyanis az OVB-nek a választás napján közzétett felhívása alátámasztotta a szavazatszámláló bizottságok szabálytalan eljárását. A Ve. 29/A.§ (2) bekezdése alapján a választási bizottság által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani, ezért az FVB-nek a kifogásban foglaltakat a hivatalból ismert tények alapján ki kellett volna vizsgálnia. Állította, hogy a Fővárosban tizenhatezren szavaztak igazolással, így ez a jelentős számú szavazat alkalmas lehetett a választás eredményének befolyásolására. Az OVB felhívásáig a szavazatszámláló bizottságok elfogadták érvényes igazolásnak a kerület megjelölést nem tartalmazó Budapestre vonatkozó igazolásokat is és szavazni engedték az ilyen igazolással rendelkező választópolgárokat. Ez az eljárás a Ve. 3.§-ában foglalt alapelvek sérelmével is járt és befolyásolta a választás eredményét.


A felülvizsgálati kérelem alaptalan.


A Legfelsőbb Bíróság elsődlegesen a kérelmező eljárási szabálysértésre való hivatkozását vizsgálva megállapította, hogy az FVB-nek a kérelmező kifogása tárgyában nem kellett határozatot hoznia. A kérelmező a kifogását a választási eredmény megállapítása után nyújtotta be, beadványa a tartalma alapján a Ve. 79.§ (1) bekezdése szerinti határozat elleni fellebbezésnek tekinthető, mert a választás eredményét támadta, amikor a Ve. 72.§ (5) bekezdése szerinti eljárás alkalmazását kérte. A kérelmező maga is kérte a beadványa kifogásként való elbírálásának lehetősége hiányában annak fellebbezésként történő elbírálását, ezért a fellebbezés tárgyában a másodfokú választási bizottságnak - az OVB-nek - kellett eljárnia a Ve. 80.§ (7) bekezdése alapján.


A kérelmező kifogása az OVB határozata ellen érdemben sem alapos. Az OVB a fellebbezés tartalmi hiányosságaira utalással a kérelmező által a jogsértést igazoló bizonyítékok megjelölésének hiánya miatt utasította el a fellebbezést és hagyta helyben a FVB 52/2006. (IV.10.) számú határozatát. A Legfelsőbb Bíróságnak a határozat felülvizsgálata során elsődlegesen abban kellett állást foglalnia, hogy a kérelmező mentes volt-e a bizonyítékszolgáltatási kötelezettség alól arra tekintettel, hogy állítása szerint az általa vélelmezett jogsértések köztudomásúak és a köztudomású - a választási bizottság által hivatalosan ismert - tényeket a Ve. 29/A.§ (2) bekezdése alapján nem kell bizonyítani. A Ve. 79.§ (2) bekezdés a) pontja és 80.§ (5) bekezdése alapján a fellebbező félnek fellebbezésében meg kell jelölnie a jogszabálysértést és annak bizonyítékait. A kérelmező sem konkrét jogsértéseket, sem azt alátámasztó, megalapozó bizonyítékokat megjelölni nem tudott. Az általa hivatkozott OVB felhívás nem tekinthető olyan bizonyítéknak, amely az elkövetett jogsértéseket egyértelműen tanúsítaná, a kérelmező maga is közvetett bizonyítékként hivatkozott erre a felhívásra.


A Legfelsőbb Bíróság a 2006. április 9-i OVB ülés jegyzőkönyve alapján megállapította, hogy dr. A.J, a budapesti …számú OEVK elnök fordult az igazolások tárgyában állásfoglalás kéréssel az OVB-hez. Az OVB megtárgyalva a kérdést, újabb állásfoglalás kiadását nem találta szükségesnek figyelemmel arra, hogy 2006. április 6-án 12/2006. (IV.6.) számon állásfoglalást adott ki az igazolással történő szavazásról, valamint a 137. számú választási füzetben is egyértelműen tájékoztatást adott a kérdésben. Miután a …számú OEVK elnökén kívül hasonló problémával senki nem fordult az OVB-hez újabb értelmezésre nem volt szükség. A korábbi álláspont megerősítése érdekében küldte ki az OVB elnöke elektronikus úton levelét az országos egyéni választó kerületi választási bizottságok elnökei részére. A levélben megerősítette, hogy a kerület megnevezését nem tartalmazó igazolás alapján a választópolgár a névjegyzékbe nem vehető fel. A levél, illetve az MTI-nek megküldött ezzel azonos szövegű közlemény nem bizonyítja, hogy szabálytalan igazolások alapján adtak le szavazatokat, illetve, hogy ezek nagy számban történtek.


A kérelmező felülvizsgálati kérelmében, de a fellebbezésében sem jelölt meg egyetlen olyan konkrét esetet sem, amely a jogsértés megtörténtét egyértelműen tanúsította volna, az MTI útján közzétett felhívás önmagában nem bizonyítja konkrét jogsértés elkövetését.

A bizonyítási kötelezettség a kérelmezőt terhelte, neki kellett volna a fellebbezésében konkrét eseti jogsértést állítania és bizonyítania, a bizonyítékok esetleges hozzáférhetőségének hiányában annak beszerzését kérnie az arra jogosult OVB-től, ilyenre azonban a kérelmező részéről a fellebbezési eljárás során nem került sor, hiszen konkrét eseti jogsértést sem tudott megjelölni.

A kérelmező felülvizsgálati kérelmében sem jelölt meg konkrét esetet az állított jogszabálysértés tekintetében és bizonyítékait sem jelölte meg, bár erre a Ve. 83.§ (5) bekezdése alapján ebben az eljárásban is lehetősége lett volna. A Legfelsőbb Bíróságnak nincs köztudomása a kérelmező által vélelmezett és következtetésekből levont jogszabálysértésekről, ezért - a kérelmező álláspontjával ellentétben - a konkrét jogsértés megjelölése és a bizonyítékok bejelentése nem lett volna mellőzhető.


Mindezek alapján a Legfelsőbb Bíróság a kérelmező felülvizsgálati kérelmét megalapozatlannak találta, ezért az OVB felülvizsgálattal támadott határozatát a Ve. 84.§ (7) bekezdés a) pontja alapján helybenhagyta.


A további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 84.§ (10) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2006. április 13.
Dr. Kaszainé dr. Mezey Katalin sk. a tanács elnöke,

Lénártné dr. Márton Gizella sk. előadó bíró,

Dr. Hajnal Péter sk. bíró