Kvk.I.37.902/2014/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A KÚRIA

Kvk.I.37.902/2014/2.szám

A Kúria a … elnök által képviselt ... kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság 1296/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme folytán indult nemperes eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

v é g z é s t:

A Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét  érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a Kúria a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak - külön felhívásra – 1.000 (egyezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB)   2014. szeptember 8. napján kelt 1296/2014. számú határozatával nyilvántartásba vette a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója–Szövetsége és a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet által a szlovák országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán állított közös országos listáját.

A kérelmező magát a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója–Szövetsége tagszervezeteként megjelölve „kifogást” terjesztett elő az NVB által „az interneten megjelenített országos közös lista” ellen, mivel ott olyan nevek szerepelnek, akikről a közgyűlésen nem szavaztak. Kérte, hogy az NVB a listát vonja vissza, és hozzon új határozatot.

A Kúria a kérelem tartalmi elemei alapján megállapította, hogy az az NVB 1296/2014. számú határozatát támadja. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (a továbbiakban: Ve.) az NVB határozatával szembeni jogorvoslatként a 222. § (1) bekezdése szerinti bírósági felülvizsgálatot engedi. Erre tekintettel a Kúria a beadványt az NVB 1296/2014. számú határozata elleni bírósági felülvizsgálat iránti kérelemként bírálta el.

A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme érdemi felülvizsgálatra nem alkalmas.

A Ve. 308. § következtében a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása esetén is irányadó 224. § (5) bekezdése szerint, a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél felülvizsgálati kérelmét a Ve. 231. § (2) bekezdése alapján érdemi vizsgálat nélkül el kellett utasítani. Ennek következtében a Kúria a kérelemben foglaltakat érdemben nem is vizsgálhatta.

Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 62. § s) pontja alapján a kérelmezőt megillető illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt illetékből az Itv. 58. § (1) bekezdés f) pontja szerinti mérsékelt illetéket az eredménytelen felülvizsgálati kérelemre tekintettel a kérelmező köteles megfizetni a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 78. § (1) bekezdése és a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13. § (2) bekezdése alapján. Az illeték kiszabása során a Kúria tekintettel volt arra, hogy a kérelmező nem igazolta az Itv. 5. § (2) bekezdése szerinti feltételeket.

A határozat elleni további jogorvoslatot a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2014. szeptember 11.

Dr. Hajnal Péter sk. a tanács elnöke
Huszárné dr. Oláh Éva sk. előadó bíró
Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet sk. bíró