Kvk.I.37.476/2014/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A KÚRIA

Kvk.I.37.476/2014/3.szám

A Kúria a ... ügyvéd által képviselt Magyar Szocialista Párt I. rendű, Együtt – a Korszakváltók Pártja II. rendű, Demokratikus Koalíció III. rendű, Párbeszéd Magyarországért Párt IV. rendű, és a Magyar Liberális Párt V. rendű kérelmezőknek a Nemzeti Választási Bizottság  2014. április 6. napján meghozott 955/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme folytán megindult nemperes eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést:

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 955/2014. számú határozatát az elsőfokú határozatra is kiterjedő hatállyal megváltoztatja, megállapítja a Ve. 144. § (3) bekezdésének megsértését és a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől.

A le nem rótt 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket az állam viseli.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

Egy magánszemély 2014. április 2-án kifogást nyújtott be a Heves Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB), melyben sérelmezte, hogy egy polgármesteri határozat plakátjai villanyoszlopokon való elhelyezését jogellenesnek tekintette, és kötelezte a plakátok azonnali eltávolítására. Az OEVB 44/2014. (IV.03.) számú határozatával a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Határozata szerint nem volt hatásköre egy polgármesteri határozat elleni jogorvoslat elbírálására.

Az elsőfokú döntés ellen a kérelmező fellebbezett, melyben kifejtette, hogy a plakátok eltávolítására vonatkozó intézkedés nemcsak közigazgatási hatósági, hanem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) szerint választási eljárás alapjául is szolgálhat. Hivatkozott a Kúriának egy idevágó döntésére.

A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) az OEVB határozatát helybenhagyta. Indokolásában osztotta az OEVB határozatában kifejtetteket.

Az NVB határozatával szemben a kérelmezők bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be, amelyben kérték az NVB határozatának az elsőfokú OEVB határozatára is kiterjedő megváltoztatását, a jogsértés megállapítását, valamint azt, hogy a Kúria a jogsértőket a további jogsértéstől tiltsa el, és szabjon ki bírságot. Álláspontjuk szerint a villanyoszlopokra kihelyezett választási plakátokra a közterület-használatra vonatkozó jogszabályokat nem lehet alkalmazni, azokra hivatkozva a választási plakátok eltávolítását jogszerűen nem lehet elrendelni.

A bírósági felülvizsgálati kérelem az alábbiak szerint megalapozott.

A Ve. 144. §-ának helyes értelmezéséből következik, hogy választási plakát elhelyezésére kizárólag a Ve. 144. §-ának rendelkezései az irányadóak. A választási szervek a Ve. rendelkezéseinek való megfelelést vizsgálhatják, míg a közúti közlekedési szabályok, továbbá a reklámtáblák elhelyezésére vonatkozó rendeleti szabályok alkalmazásának választási ügyben nincs helye, tekintve, hogy a Ve. 144. §-a egy zárt szabályrendszert alkot.

A Ve. 144. §-ának (3) bekezdése értelmében plakát a kampányidőszakban – a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető. Ezek a korlátozások a választás kampányidőszakában a következők: a 144. § (4) bekezdése értelmében épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg – állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet. Az (5) bekezdés szerint egyes középületeken, vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi rendeletben megtilthatja. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos. A (6) bekezdés alapján a választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni. Végül a (7) bekezdés szerinti korlátozás szerint a plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.

Minthogy plakát eltávolításával kapcsolatban merült fel jogvita a választási szervek előtt és a plakáttal kapcsolatos kérdéseket a Ve. szabályozza, tévedtek a választási szervek, amikor hatáskörük hiányát állapították meg. A Kúria a vitatott jogkérdéssel kapcsolatban rámutat arra, hogy a  Legfelsőbb Bíróság korábbi eseti döntésében a már nem hatályos választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény alapján fejtette ki, hogy a törvény szervi hatálya alá nem tartozó szervek  nem  résztvevői  a  tárgyi hatály szerinti választási eljárásnak.  (Kvk.III.37.305/2004/2.). Azonban a 2014-es országgyűlési képviselők választási eljárására irányadó Ve. már nem tartalmazza a személyi hatály alá tartozó szervek felsorolását, ebből következőleg nem lehet a hatály alól kivettnek tekinteni az önkormányzati szerveket.

A kérelmezők a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjának megsértését is állították. Ez azonban nem volt megállapítható, mivel kúriai gyakorlat nem volt egyértelmű arra nézve, hogy a választási plakátok elhelyezése villanyoszlopokon jogszerű-e. Ezért rosszhiszeműség vagy rendeltetésellenes joggyakorlás nem volt tapasztalható, és erre figyelemmel a Kúria a Ve. 218. § (1) bekezdés d./ pontja szerinti bírság kiszabását mellőzte (Ve. 219. § (1) bekezdés).

A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (7) bekezdése alapján állapította meg, mely előzetesen le nem rótt eljárási illetéket a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 14. §-a alapján az állam visel.

A Kúria határozata elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2014. április 11.

Dr. Hajnal Péter a tanács elnöke,
Dr. Heinemann Csilla előadó bíró,
Huszárné dr. Oláh Éva bíró