Kvk.I.37.411/2010/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat


A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA


Kvk.I.37.411/2010/2.szám


A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága dr. B. I. kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság Elnökének 2010. április 2-án kelt VAL-445-1/2010. számú tájékoztató levele ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme tárgyában az alulírott helyen és napon meghozta az alábbi

v é g z é s t :


A Legfelsőbb Bíróság a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét hivatalból elutasítja.


Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I N D O K O L Á S


Az Országos Választási Bizottság (továbbiakban OVB) Elnöke 2010. április 2-án kelt VAL-445-1/2010. számú levelével tájékoztatta a kérelmezőt, hogy az OVB feladat-és hatásköréből fakadóan a 2010. évi országgyűlési képviselők választásának kapcsán is eleget tesz a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban Ve.) 21. § (1) bekezdésében foglaltaknak, és a fenti rendelkezésben megfogalmazott kötelességének teljesítésével végzi munkáját.


A kérelmező a tájékoztató levél ellen a Legfelsőbb Bírósághoz bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet terjesztett elő, egyidejűleg személyes költségmentesség engedélyezését és pártfogó ügyvédi képviselet biztosítását kérte. Beadványában sérelmezte, hogy az egyéni választókerületi bizottságok, a területi bizottságok és az OVB többszörösen megsértették a jogorvoslat pártatlan elbírálására vonatkozó kötelezettségüket. Az Alkotmány 1. §-ára, 2. §-ára, 3. § (3) bekezdésére, 8. §-ára, 19. § (1) bekezdésére és 70. §-ára hivatkozással előadta, hogy a választás közvetlenségére vonatkozó alapelv sérült azáltal, hogy a jelöltekre listán is lehetett szavazni, továbbá, hogy a területi listákon a jelöltek mellett pártok is, az országos listán pedig kizárólag pártok szerepeltek.


A kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelme érdemben nem bírálható el.


A Ve. 82. §-ának (1) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem az OVB határozata ellen nyújtható be. Mivel a kérelmező beadványa ügyében az OVB nem hozott határozatot, a Legfelsőbb Bíróság által felülvizsgálható döntés az ügyben nem született.


A Ve. 84. §-ának (2) bekezdése értelmében a bíróság a bírósági felülvizsgálat iránti kérelemről nemperes eljárásban határoz.


A 105/1952. (XII.28.) MT rendelet 13. §-ának (3) bekezdése értelmében a nemperes eljárásokban is a Pp. szabályait kell megfelelően alkalmazni. Erre tekintettel a Legfelsőbb Bíróság a Pp. 130. § (1) bekezdésének b) pontja alapján - figyelemmel a Ve. 82. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra - a kérelmet hivatalból elutasította. E döntésre tekintettel a kérelmező által kért szóbeli nyilatkozattételre sem kerülhetett sor.


A határozat elleni további jogorvoslatot a Ve. 84. §-ának (10) bekezdése zárja ki.


Budapest, 2010. április 14.


Dr. Madarász Gabriella sk. a tanács elnöke,
Dr. Darák Péter sk. előadó bíró, Dr. Hajnal Péter sk. bíró