Kvk.I.37.393/2014/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A KÚRIA

Kvk.I.37.393/2014/2.szám

A Kúria a személyesen eljárt ... kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság eljárása ellen benyújtott kifogás elbírálása folytán indult nemperes eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

v é g z é s t:

A Kúria a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a Kúria a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak - külön felhívásra – 1.000 (egyezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A kérelmező a 2014. március 29-én benyújtott kérelmében arra hivatkozott, hogy a Nemzeti Választási Bizottságtól (a továbbiakban: NVB) az oda 2014. március 23-án benyújtott kifogására az előírt három napon belül nem kapott választ, ezért a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 242. § (2) bekezdése alapján kérte annak megállapítását, hogy az NVB – hallgatásával - törvénysértést követett el. Egyben kérte az NVB soron kívüli eljárás lefolytatására való utasítását is.

A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme érdemi felülvizsgálatra nem alkalmas.
A Ve. 224. § (5) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi képviselő nélkül eljáró fél felülvizsgálati kérelmét a Ve. 231. § (2) bekezdése alapján érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. A Kúria ezért a kérelemben foglaltakat érdemben nem is vizsgálhatta.

Mindezek alapján a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét a Ve. 231. § (2) bekezdése szerint érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 62. § s) pontja alapján a kérelmezőt megillető illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt illetékből az Itv. 58. § (1) bekezdés f) pontja szerinti mérsékelt illetéket az eredménytelen felülvizsgálati kérelem folytán a kérelmező köteles megfizetni a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 78. § (1) bekezdése és a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13. § (2) bekezdése alapján.

A határozat elleni további jogorvoslatot a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2014. április 1.

Dr. Hajnal Péter tanácselnök, előadó bíró,
Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet bíró,
Huszárné dr. Oláh Éva bíró