Kvk.I.37.390/2014/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A KÚRIA

Kvk.I.37.390/2014/2.szám

A Kúria a ... pártelnök által képviselt Magyar Gazdaság Párt kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság 2014. március 20. napján 856/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme tárgyában az alulírott napon – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

v é g z é s t :

A Kúria a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak - külön felhívásra – 1.000 (egyezer) forint felülvizsgálati eljárási illetéket.

E végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

A kérelmező fellebbezésére a Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) 2014. március 20-án kelt 856/2014. számú határozatával a Budapest 09. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 44/2014. (III.05.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezését a Ve. 231. § (1) bekezdés b. pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Megállapította, hogy a fellebbezés elkésett, nem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 224. § (2) bekezdésében előírt határidőben nyújtották be.

A kérelmező az NVB határozata ellen elektronikus levélben 2014. március 26-án jogi képviselet nélkül bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújtott be.

A kérelmező felülvizsgálati kérelme érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

A Ve. 224. § (5) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező, és a kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz (Ve. 224. § (2) bekezdés).
Miután a kérelmező az előírt kötelező ügyvédi képviselet nélkül, a Ve. 223. § (1) bekezdésében az elektronikus előterjesztésre előírt feltételek teljesülésének hiányában, valamint határidőn túl nyújtotta be kérelmét és kérelme nem felelt meg a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltaknak sem, ezért a Kúria a felülvizsgálati kérelmet a Ve. 231. § (1) b., d. pontjai és a (2) bekezdése alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékének mértékét – illetékmentességi nyilatkozat hiányában - az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (7) bekezdése és 58. § (1) bekezdés f) pontja alapján állapította meg, és az ennek alapján számított mérsékelt eljárási illeték viselésére a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13. §-ának (2) bekezdése alapján kötelezte a kérelmezőt.

A határozat elleni jogorvoslatot a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2014. március 31.

Dr. Hajnal Péter sk. tanácselnök,
Dr. Heinemann Csilla sk. előadó bíró,
Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet sk. bíró