Kvk.I.37.275/2006/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGAKvk.I.37.275/2006/2.szám
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a J. és T. Ügyvédi Iroda dr. Sz. P. ügyvéd által képviselt dr. Ny. Zs. kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 2006. április 25. napján hozott 252/2006. (IV.25.) számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelem tárgyában az alulírott napon meghozta a következő

v é g z é s t :A Legfelsőbb Bíróság az Országos Választási Bizottság 252/2006. (IV.25.) számú határozatát megváltoztatja, és megállapítja, hogy 2006. április 22-én és 23-án a kampánycsend ideje alatt a ....... telefonszámról a "Húzzunk bele! Szavazzunk ma az MSZP jelöltjére. Magyarországért, a második Gyurcsány kormányért. Add tovább!" szövegű sms üzenet küldője megsértette a kampánycsendet.


Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á sA kérelmező 2006. április 23-án kifogással fordult az Országos Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OVB), amelyben kérte annak megállapítását, hogy 2006. április 22-én és 23-án a kampánycsend ideje alatt a .... telefonszámról kérés nélküli sms üzenet érkezett több, az ország különböző területén élő mobil telefonos szolgáltatást igénybe vevő ügyfélhez. Az sms szövege az volt: "Húzzunk bele! Szavazzunk ma az MSZP jelöltjére. Magyarországért, a második Gyurcsány kormányért. Add tovább!"


Kérte ezért az OVB-t annak megállapítására, hogy az sms üzenet küldése a kampánycsend megsértésének minősül.


A kérelmező a kifogásához 11 db tanúnyilatkozatot, illetve bejelentést csatolt az sms üzenetekről.


Az OVB 252/2006. (IV.25.) számú határozatával a kifogást elutasította. Indokolásában megállapította, hogy az ügyben előterjesztett bizonyítékokból nem tudta megítélni az sms üzenetet ki és milyen célból küldte, ezért a kampánycsend megsértésének megállapítását nem tartotta lehetségesnek.


Az OVB határozat ellen a kérelmező nyújtott be bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet. Ebben kérte a határozat megváltoztatását, és a jogszabálysértés tényének megállapítását a kifogásában írtak szerint.


A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem az alábbiak szerint alapos:


A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban Ve.) 41. §-a értelmében a kampánycsend megsértésének minősül a választópolgárok választói akaratának befolyásolása, így különösen: a választópolgárok számára a jelölt vagy a jelölő szervezet által ingyenesen juttatott szolgáltatás (szavazásra történő szervezett szállítás, étel-ital adása), pártjelvények, zászlók, pártszimbólumok, a jelölt fényképét vagy nevét tartalmazó tárgyak osztogatása, választási plakát elhelyezése, a választói akarat befolyásolására alkalmas információk szolgáltatása elektronikus vagy más úton.


A kérelmező által becsatolt, magánszemélyektől származó bejelentések, illetőleg nyilatkozatok azt tartalmazták - egyöntetűen -, hogy a 06-30-9622-636-os telefonszámról kérés nélküli sms üzenet érkezett "Húzzunk bele! Szavazzunk ma az MSZP jelöltjére. Magyarországért, a második Gyurcsány kormányért. Add tovább!" szöveggel.


Helyesen állapította meg az OVB határozatában, hogy az előterjesztett bizonyítékokból nem volt megállapítható az adott telefonszámról ki küldte az üzenetet. Tévedett ugyanakkor abban, hogy az ügyben jogsértés nem állapítható meg. Ez az sms üzenet ugyanis a Ve. 41. §-a értelmében alkalmas volt a választói akarat befolyásolására, ezért a tiltott időben való továbbítása a kampánycsend megsértésének minősül.


A Legfelsőbb Bíróság mindezekre figyelemmel a Ve. 84. § (7) bekezdésében b) pontja alapján az OVB határozatát megváltoztatta, és az sms üzenet kampánycsend ideje alatti elküldésével elkövetett jogsértést megállapította.


A végzés elleni jogorvoslatot a Ve. 84. § (10) bekezdése zárja ki.


Budapest, 2006. április 29.


Bauer Jánosné dr. sk. tanácselnök,

Dr. Danziger Éva sk. előadó bíró, Dr. Kárpáti Magdolna sk. bíró