Köm.5.016/2017/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
ÖNKORMÁNYZATI TANÁCSA

Az ügy száma: Köm. 5016/2017/4.

A tanács tagja: Dr. Kalas Tibor a tanács elnöke; Dr. Balogh Zsolt előadó bíró,
                        Dr. Horváth Tamás bíró

Az indítványozó: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
                           (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.)

Az érintett önkormányzat: Terem Község Önkormányzata
                                         (4342 Terem, Fő utca 10.)

Az ügy tárgya: jogalkotási kötelezettség elmulasztásának vizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa
–     megállapítja, hogy Terem Község Önkormányzata a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjából, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (1) bekezdéséből eredő jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta, mert nem alkotta meg a 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét;

–     felhívja Terem Község Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a 2017. évi költségvetés megalkotásával kapcsolatos törvényi kötelezettségének 2017. december 1. napjáig tegyen eleget;

–     elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;

–     elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos, a helyben szokásos módon kerüljön sor.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

 

I n d o k o l á s

Az ügy alapjául szolgáló tényállás

[1] A Kormányhivatal az SZ/153/01105-1/2017. számú információkérésben megkereste a megye területén lévő valamennyi önkormányzat jegyzőjét, az önkormányzatok költségvetési rendeletének elfogadásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére vonatkozóan. A Nyírcsászári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2017. március 27. napján megküldött válasza értelmében Terem Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évre vonatkozóan költségvetési rendeletet nem fogadott el.
A Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva SZ/153/01305-1/2017 ügyiratszámú, 2017. április 7. napján kelt törvényességi felhívásában megállapította a törvényen alapuló jogalkotási feladat elmulasztását és a jogkövetkezmények megjelölése, valamint határidő tűzése mellett törvényességi felhívással fordult az érintett önkormányzathoz, hogy 2017. május 12-ig alkossa meg a 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét. Ezen határidő eredménytelenül telt el.

Az indítvány és az önkormányzat álláspontja

[2] A Kormányhivatal (a továbbiakban: indítványozó) ezt követően a Kúria Önkormányzati Tanácsához fordult, annak megállapítását kérve, hogy az érintett önkormányzat elmulasztotta megalkotni a 2017. évre vonatkozó költségvetésről szóló rendeletét, megsértve ezzel az 1991. évi XX. törvény (a továbbiakban Hatásköri tv.) 138. § (1) bekezdés b) pontját, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) több rendelkezését [6/C. § (1) bekezdés, 23. § (1) bekezdés, 24. § (2)-(3) bekezdések, 25. § (1) bekezdés]. Hivatkozott továbbá a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 5. § (4) bekezdésére, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 1. pontjára.

[3] A Kúria a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 52. §-a alapján az indítványt megküldte az érintett önkormányzatnak állásfoglalása megismerése céljából. Az érintett önkormányzat az állásfoglalás lehetőségével nem élt.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

[4] Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése „a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között” hatalmazza fel a helyi önkormányzatokat rendeletalkotásra, az f) pontja értelmében „meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik”.

[5] Megállapítható, hogy a költségvetési rendelet megalkotása közvetlenül az Alaptörvényre visszavezethető jogalkotási felhatalmazást jelent a helyi önkormányzatok számára.

[6] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerint „feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot”.

[7] A Hatásköri tv. 138. § (1) bekezdés b) pontja, értelmében: „[a] képviselő-testület gazdálkodási feladata és hatásköre: (...) megalkotja a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb rendeleteket.” Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése nem hagy kétséget afelől, hogy a helyi önkormányzatok az autonómiájukba tartozó jogaikat törvényi keretek között gyakorolhatják. A költségvetés – gazdálkodási terv – kialakítása és elfogadása ezért a tartalommeghatározás autonómiája mellett egyben rendeletalkotási kötelezettség is a települési önkormányzat számára. E kötelezettség abból is következik, hogy az Áht. 3. § (3) bekezdése értelmében az államháztartás önkormányzati alrendszerének egyik eleme a helyi önkormányzat, amely ekként központi költségvetési források felhasználója. Az Áht. alapelvi szinten megfogalmazott, az átlátható működés biztosításának egyik feltétele pedig az, hogy a helyi önkormányzat a központi költségvetésből származó forrásokat normatív módon rögzítse. Az Áht. 6/C. § (1) bekezdés első mondatat értelmében a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza.

[8] Az Áht. a költségvetési rendelet megalkotásának folyamatát [Áht. 24. § (4) bekezdés] és a rendelet elfogadását határidőhöz köti [Áht. 25. § (1) bekezdés], melynek értelmében az Önkormányzatnak a költségvetésről szóló rendeletét legkésőbb 2017. március 15. napjáig kellett volna elfogadnia.

[9] A helyi önkormányzat számára tehát a költségvetés megalkotása mind az Alaptörvényből, mind az az Áht.-ból mind a Hatásköri törvényből eredő törvényi kötelezettség. Minderre tekintettel a Kúria megállapította, hogy Terem Község Önkormányzata törvényből eredő jogalkotási feladatát elmulasztotta, amikor nem alkotta meg a 2017. évi költségvetését.

[10] A Bszi. 59. § szerint „ha az önkormányzati tanács megállapítja, hogy a helyi önkormányzat a törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta, határozatában határidő tűzésével elrendeli, hogy a helyi önkormányzat a jogalkotási kötelezettségének tegyen eleget.” A Bszi. alapján a jogkövetkezmény tehát kettős: részben meg kell állapítani a mulasztás tényét, részben pedig határidő tűzésével arra kell kötelezni a helyi önkormányzatot, hogy pótolja mulasztását és alkossa meg a rendeletét. A Kúria felhívta az önkormányzatot, hogy a törvényen alapuló rendeletalkotási kötelezettségének 2017. december 1-ig tegyen eleget.

Alkalmazott jogszabályok:

[11] Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pont, 32. cikk (2) bekezdés, 
2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (1) bekezdés 24. § (4) bekezdés,  25. § (1) bekezdés,
1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pont

Záró rész

[12] A Kúria a Bszi. 55. § (2) bekezdés a) b) és c) pontja alapján elrendelte határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét, továbbá elrendelte, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos, a helyben szokásos módon kerüljön sor.

[13] A jelen határozat elleni jogorvoslat lehetőségét a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2017. szeptember 26.

Dr. Kalas Tibor s. k. a tanács elnöke,
Dr. Balogh Zsolt s. k. előadó bíró,
Dr. Horváth Tamás s. k. bíró