Köm.5.011/2014/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsának

h a t á r o z a t a

Az ügy száma: Köm.5011/2014/3.
A tanács tagja: dr. Kozma György a tanács elnöke; dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó előadó bíró; dr. Balogh Zsolt bíró
Az indítványozó: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (Miskolc, Városház tér 1.)
Az indítványozó képviselője: dr. Jerebák József főosztályvezető
Az érintett önkormányzat: Garadna Község Önkormányzata (Garadna, Fő út 22.)
Az ügy tárgya: jogalkotási kötelezettség elmulasztása

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa

- megállapítja, hogy Garadna Község Önkormányzata a  vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában, 44/C. § (1) és (2) bekezdésében valamint 45. § (6) bekezdésében foglalt jogalkotási  kötelezettségének nem tett eleget;
- elrendeli, hogy Garadna Község Önkormányzata jogalkotási kötelezettségének 2014. július 31-ig tegyen eleget;
- elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét.
- elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

1. Az indítványozó és az érintett önkormányzat között folytatott előzetes levélváltást követően az indítványozó 2014. január 15-én BO-13/786-1/2014. számú törvényességi felhívásában 2014. február 17-i határidővel felhívta az érintett önkormányzatot arra, hogy tegyen eleget a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazáson alapuló rendeletalkotási kötelezettségének. Az érintett önkormányzat polgármestere a törvényességi felhívásban foglaltakkal egyetértett, a jogalkotás akadályaként folyamatban lévő vízügyi hatósági eljárásra hivatkozott.

2. Az indítványozó által a törvényességi felhívásban megadott határidő eredménytelenül telt el.

Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása

3. Az indítványozó a Kúria előtt indítványozta annak megállapítását, hogy az érintett önkormányzat elmulasztotta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését szabályozó helyi önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét. Kérte, hogy a Kúria határidő tűzésével kötelezze az érintett önkormányzatot jogalkotási kötelezettségének teljesítésére. Indítványát az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésére, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 5. § (4) bekezdésére, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 137. § (1) bekezdésére, a 132. § (3) bekezdés c) pontjára, valamint a Vgtv. 45. § (6) bekezdésében foglaltakra alapította.

4. A Kúria Önkormányzati Tanácsa felhívta az érintett önkormányzatot az üggyel kapcsolatos állásfoglalásának előterjesztésére, aki azonban e lehetőségével nem élt.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

5. Az indítvány megalapozott.

6. A Kúria rögzíti, hogy az indítvány az Mötv. 136. § (2) bekezdése szerinti tizenöt napos határidőben, 2014. március 3-án megérkezett a Kúriára.

7. A Vgtv. 45. § (6) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján az érintett önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, illetve a Jat. 5. § (4) bekezdése alapján köteles jogalkotói hatalmát gyakorolni.

8. A Vgtv. 45. § (6) bekezdése értelmében „[f]elhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy a törvény 44/C. § (2) bekezdésében meghatározottakat rendeletben szabályozza”. A Vgtv. 44/C. § (2) bekezdése az önkormányzati rendeletalkotási kötelezettség tartalmát és terjedelmét rögzíti. A Vgtv. 44/C. § (2) bekezdésében megadott felsorolás közművesítés hiányában a háztartási szennyvíz begyűjtésével és elszállításával összefüggő, a helyi közösség jogait és kötelezettségeit érintő magatartási szabályok megalkotását írják elő az érintett önkormányzat számára.

9. Tágabb összefüggésben a Vgtv. 44/B. § - 44/J. §-ok azokat a kérdéseket rendezik, amelyek az érintett önkormányzat Mötv. 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti, valamint a Vgtv. 4. § (2) bekezdés d) pontján alapuló kötelező feladatához kapcsolódnak. A Vgtv. hivatkozott rendelkezései – hasonlóan a kommunális hulladék gyűjtésének és elszállításának avagy a közterületi várakozás (parkolás) közszolgáltatásaihoz - a háztartási szennyvíz elszállításával összefüggő közszolgáltatási jogviszony három szereplőjének magatartási szabályait rögzítik. A közszolgáltatási jogviszonyban az önkormányzat mint a közfeladat kötelezettje, a vállalkozó mint a szolgáltatást ténylegesen nyújtó (koncessziós) társaság, végül a helyi közösség mint a szolgáltatást (kötelezően) igénybe vevő fogyasztó jelenik meg. Az önkormányzati felhatalmazás tehát arra vonatkozik, hogy az önkormányzati jogalkotó a törvényi keretek között alakítsa ki a fogyasztói és a szolgáltatást ténylegesen nyújtó vállalkozó jogait és kötelezettségeit érintő magatartási szabályokat. A jogalkotói kötelezettség elmulasztása a közszolgáltatási szerződés három szereplőjén számon kérhető jogszabályi kötelezettségek hiányát eredményezi amellett, hogy a háztartási szennyvíz begyűjtése nem az országos szintű – környezetvédelmi – előírásoknak megfelelően történik a településen.

10. Az érintett önkormányzat a törvényességi felhívásban foglaltakra nem tett észrevételt, előzetesen jelzett jogalkotási szándéka ellenére kötelezettségének teljesítéséről nem adott számot. Elmulasztotta azt is, hogy a Kúria által kézbesített felhívásban foglaltaknak eleget téve állást foglaljon a mulasztás megállapítására vonatkozó indítványban foglaltakra. A Kúra a mulasztást úgy értékelte, hogy az érintett önkormányzat a jogalkotási kötelezettségének nem tett eleget.

11. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 59. §-a értelmében „[h]a az önkormányzati tanács megállapítja, hogy a helyi önkormányzat a törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta, határozatában határidő tűzésével elrendeli, hogy a helyi önkormányzat a jogalkotási kötelezettségének tegyen eleget.” Az érintett önkormányzat jogalkotási kötelezettsége a Vgtv. 45. § (6) bekezdése szerinti valamennyi kérdéskör szabályozására kiterjed azzal, hogy az érintett önkormányzatnak figyelemmel kell lennie a Kúria határozatában megállapított határidőre is.

12. Az Mötv. 137. § (3) bekezdése értelmében a Kúria által megszabott határidő eredménytelen eltelte rendelet-pótlási eljárásba torkollhat. Végső fokon a hiányzó – bármely tartalmú – önkormányzati rendeletet kúriai felhatalmazás alapján a kormányhivatal vezetője alkotja meg a helyi közösség érdekében.

A döntés elvi tartalma

13. A vízgazdálkodásról szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat köteles rendeletet alkotni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szabályairól, amennyiben az adott településen találhatók szennyvízbekötéssel nem rendelkező ingatlanok.

Alkalmazott jogszabályok

14. 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pont, 44/C. § (1) és (2) bekezdés, 44/F. § (1) bekezdés, 45. § (6) bekezdés; 2011. évi CLXI. törvény 45. § (3) bekezdés, 59. §

Záró rész

15. A Magyar Közlönyben és az önkormányzati rendelettel azonos módon való közzététel elrendelésére a Bszi 57. §-a folytán alkalmazandó Bszi. 55. § (2) bekezdés b) és c) pontja alapján került sor.

16. A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2014. május 27.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke,
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt sk. bíró