Köm.5.006/2014/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsának

h a t á r o z a t a

Az ügy száma: Köm.5006/2014/3.
A tanács tagjai: Dr. Kozma György a tanács elnöke; Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó előadó bíró; Dr. Balogh Zsolt bíró
Az indítványozó: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (Miskolc, Városház tér 1.)
Az indítványozó képviselője: Dr. Jerebák József főosztályvezető
Az érintett önkormányzat: Jósvafő Község Önkormányzata (Jósvafő, Petőfi S. u. 42.)
Az ügy tárgya: jogalkotási kötelezettség elmulasztása

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa
- megállapítja, hogy Jósvafő Község Önkormányzata a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében foglalt jogalkotási kötelezettségének nem tett eleget;
- elrendeli, hogy Jósvafő Község Önkormányzata jogalkotási kötelezettségének 2014. július 31-ig tegyen eleget;
- elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;
- elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás:

1. Az indítványozó 2012. december 5-én tájékoztatta az érintett önkormányzatot arról, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ht.) szabályozott új hulladékgazdálkodási előírások a települési önkormányzatok feladatait és rendeletalkotási kötelezettségeit is módosították. Felhívta ezért az érintett önkormányzatot a tárgykörben hatályos rendeleti szabályozásának áttekintésére és a szükséges jogalkotási feladatok ellátására.

2. Az indítványozó 2013. szeptember 4-én ismételten tájékoztatást adott az érintett önkormányzatnak a Ht.-ből adódó jogalkotási feladatokra.

3. Az indítványozó 2013. december 18-án BO-13/237-1132/2013. számú törvényességi felhívásával fordult az érintett önkormányzathoz, amelyben 2014. február 15-i határidővel felhívta a Ht. 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazáson alapuló rendeletalkotási kötelezettségének teljesítésére.

Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása

4. Az érintett önkormányzat a törvényességi felhívásban megjelölt határidőben a felhívásban foglaltaknak nem tett eleget, ezért az indítványozó a Kúria előtt indítványozta annak megállapítását, hogy az érintett önkormányzat elmulasztotta a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályozására vonatkozó törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét. Kérte, hogy a Kúria határidő tűzésével rendelje el, hogy az érintett önkormányzat a jogalkotási kötelezettségének tegyen eleget. Indítványát az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésére, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 5. § (4) bekezdésére, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 19. pontjára, valamint a Ht. 88. § (4) bekezdésében foglaltakra alapította.

5. Az érintett önkormányzat a részére állásfoglalás benyújtására szóló felhívással kézbesített indítványra a kitűzött határidőben állásfoglalást nem terjesztett a Kúria elé.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

6. Előjáróban az alábbiakra szükséges utalni:
Az indítványozó a törvényességi felhívásában 2014. február 15-i határidőt állapított meg az érintett önkormányzat jogalkotási kötelezettségének teljesítését tartalmazó tájékoztatás adására. Az Mötv. 136. § (2) bekezdésének megfelelően az indítványozó „.... a tájékoztatás adására nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől számított tizenöt napon belül kezdeményezheti a Kúriánál az önkormányzati rendelet jogszabállyal való összhangjának felülvizsgálatát”. Az indítvány tizenöt napon túl, 2014. március 3-án érkezett a Kúriára, amelyet a Kúria az alábbi indokok alapján határidőben érkezett beadványnak fogadott el.

7. Az Mötv. 136. § (2) bekezdése nem tisztázza a kormányhivatal számára megállapított, a Kúria Önkormányzati Tanácsa előtti eljárás megindítására nyitva álló határidő eljárási avagy anyagi jogi jellegét.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 46. §-a nem általában teszi az Önkormányzati Tanács normakontroll eljárásának háttérjogszabályává a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) rendelkezéseit, hanem megjelöli azokat az eljárási jogintézményeket, amelyeket a közigazgatási nemperes eljárások e speciális fajtája esetében figyelembe kell venni.

8. A Pp.-ben szabályozott eljárás megindítására és egyéb eljárási cselekményekre vonatkozó határidők jogi jellegét a Legfelsőbb Bíróság 4/2003. Polgári Jogegységi Határozatában (a továbbiakban: PJE) értelmezte és az azzal egyező tartalommal meghozott 2309/2011. számú polgári elvi határozatában (a továbbiakban: PEH) megerősítette. Úgy ítélte meg, hogy - eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a bírósági eljárás megindítására vonatkozó határidő az anyagi joghoz tartozik, ezért annak jogi jellege is anyagi jogi. Ehhez képest a határidőt az igényérvényesítés megindításának esetében anyagi jogi jellegűnek minősítette, amelyet akkor ítélt teljesítettnek, amennyiben arra a határidő utolsó napjáig sor kerül.

9. A Kúria az Alaptörvényben rögzített és eljárási szabályait tekintve a Pp.-re visszautaló, de a Bszi.-ben rendezett normakontroll hatáskörére speciális közigazgatási nemperes eljárásként tekint (elsőként: Köf.5036/2012/6. II.8. pont). Figyelemmel tehát arra, hogy az Mötv., a Pp. és a Bszi. eltérő szabályt nem tartalmaz, ezért a Kúria – alkalmazva a PJE-ben foglalt értelmezést – az előtte megindítandó normakontroll eljárásra az Mötv. 136. § (2) bekezdésében megállapított határidőt anyagi jogi jellegűnek minősítette. A kormányhivatalnak számolnia kell tehát azzal, hogy az indítványa akkor minősül határidőben érkezettnek, amennyiben az a tizenötödik napon megérkezik a Kúriára.

10. A jelen eljárásban az indítvány beérkezésének határideje az eredménytelenül eltelt 2014. február 15-éhez képest 2014. március 2-án járt le. Ugyanakkor a Bszi. 46. §-a folytán alkalmazandó Pp. 103. § (4) bekezdése értelmében „[h]a a határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, a határidő csak az azt követő legközelebbi munkanapon jár le”. Mivel 2014. március 2-a munkaszüneti napra esett (vasárnap), ezért az indítványozó számára az eljárás megindítására nyitva álló határidő utolsó napja 2014. március 3-a volt, amikor az indítvány a Kúriára megérkezett.

11. Az indítvány értelmében az érintett önkormányzat elmulasztott eleget tenni a Ht. 88. § (4) bekezdése szerinti felhatalmazásból származó jogalkotási kötelezettségének.
A Ht. 88. § (4) bekezdése értelmében „[f]elhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben állapítsa meg:
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályait, illetve a 35. §-ban foglalt rendelkezések érvényesítéséhez szükséges szabályokat;
b) az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó részletes szabályokat;
c) a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokat;
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó, a (3) bekezdés b) pontjának bb) alpontja szerinti miniszteri rendeletben nem szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket”.

12. A jogalkotási felhatalmazás kettős sajátossággal bír a jelen esetben: mivel a felhatalmazásból kifejezetten más nem következik [Jat. 5. § (4) bekezdése], ezért az érintett önkormányzatnak a felhatalmazás alapján jogalkotási kötelezettsége áll fenn. Ugyanakkor a Ht. hivatkozott 88. § (4) bekezdés d) pontja utaló szabály. E szerint az érintett önkormányzat 35. §-ban foglalt jogalkotási kötelezettsége - e kötelezettség terjedelme – korlátozott, mert teljesítésekor figyelemmel kell lennie a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjait, díjalkalmazási feltételeket megállapító, valamint a díjmegfizetés rendje körében megalkotott rendeletében foglaltakra [88. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja].

13. Az érintett önkormányzat a törvényességi felhívásban foglaltakra nem tett észrevételt, a jogalkotási kötelezettségének teljesítéséről nem adott számot. Elmulasztotta azt is, hogy a Kúria által kézbesített felhívásban foglaltaknak eleget téve állást foglaljon a mulasztás megállapítására vonatkozó indítványban foglaltakra.. A Kúrai a mulasztást úgy értékelte, hogy az érintett önkormányzat a jogalkotási kötelezettségének nem tett eleget.

14. A Bszi. 59. §-a értelmében „[h]a az önkormányzati tanács megállapítja, hogy a helyi önkormányzat a törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta, határozatában határidő tűzésével elrendeli, hogy a helyi önkormányzat a jogalkotási kötelezettségének tegyen eleget.” A vizsgált esetben a jogalkotási kötelezettség a Ht. 88. § (4) bekezdése szerinti valamennyi kérdéskör szabályozására kiterjed azzal, hogy az érintett önkormányzatnak figyelemmel kell lennie a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által alkotott rendeletben foglaltakra (lásd 13. pont). A Kúria Önkormányzati Tanácsa a határidő meghatározásakor a rendeletalkotás időigényére volt tekintettel.

15. Az Mötv. 137. § (3) bekezdése értelmében a Kúria által megszabott határidő eredménytelen eltelte rendelet-pótlási eljárásba torkollhat. Végső fokon a hiányzó - bármely tartalmú önkormányzati - rendeletet kúriai felhatalmazás alapján a kormányhivatal vezetője alkotja meg – a helyi közösség érdekében.

A döntés elvi tartalma

16. A törvényességi felhívásban tűzött határidő eredménytelen elteltét követően a Kúria eljárásnak megindítására nyitva álló tizenöt napos határidő anyagi jogi jellegű. Ezért az indítványnak a tizenötödik napon meg kell érkeznie a Kúriára.

17. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos felhatalmazás alapján – a felhatalmazás  kereti között – az önkormányzat köteles rendeletet alkotni.

Az alkalmazott jogszabályok és az irányadó joggyakorlat

18. 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés, 2011. évi CLXI. törvény 46. §, 59. §, 4/2003 PJE.

Záró rész

19. A Kúria Önkormányzati Tanácsa a törvényen alapuló jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítására tekintettel elrendelte határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét. A határozat Magyar Közlönyben való közzététele a Bszi. 55. (2) bekezdésének és 57. §-án alapul.

20. A jogorvoslat lehetőségét a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2014. május 13.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke,
Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó sk. előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt sk. bíró