Köf.5.065/2012/10. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

KÚRIA
Köf.5065/2012/10. szám

 

A KÚRIA
ÖNKORMÁNYZATI TANÁCSA

 

A Kúria Önkormányzati Tanácsa
a Dr. Danka Ferenc jogtanácsosa által képviselt Pest Megyei Kormányhivatal (1056 Budapest, Városház utca 7.),
a Nagytarcsa Község Önkormányzata (2142 Nagytarcsa, Rákóczi út 4.) képviselő-testületének
az építményadóról és a telekadóról szóló 19/2010. (XII. 7.) rendelete egyes rendelkezéseinek felülvizsgálatára irányuló indítványa alapján, nemperes eljárásban
meghozta a következő

 

h a t á r o z a t o t :

 

1. A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapítja, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzatának az építményadóról és telekadóról szóló 19/2010. (XII. 7.) rendeltének 10. §-a törvényellenes, ezért azt megsemmisíti.

2. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli a határozata Magyar Közlönyben való közzétételét. A megsemmisített rendelkezés 2013. január 1. napjával veszti hatályát.

3. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételt követő 8 napon belül az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon történő közzétételét.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

 

I n d o k o l á s

I.

1. Nagytarcsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete (a továbbiakban: érintett Önkormányzat) 1/2012. (I. 30.) számú rendeletével (a továbbiakban: Örm1.) módosította az építményadóról és telekadóról szóló 19/2010. (XII. 7.)számú rendeletének mentességre vonatkozó (a továbbiakban: Ör.) 10. §-át. A módosítás értelmében változtak a telekadó megfizetése alóli mentesülési szabályok. Az Ör.m1. 2012. január 1. napjától, azaz visszamenőleges hatállyal rendelte életbe léptetni.

2. A Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Indítványozó) 2012. június 18-án kelt, XIV-B-030/01226-1/2012. számú, az érintett Önkormányzathoz címzett törvényességi felhívásában az Örm1.-t törvénysértőnek ítélet és felhívta az érintett Önkormányzatot annak módosítására. A felhívásban foglaltak szerint az Örm1. bővítette az adó megfizetése alól mentesülő személyi kört, amely ellentétes a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) rendelkezéseivel.

Ezen túlmenően az Indítványozó kifogásolta azt is, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 7. § (1) bekezdésébe ütközik, mivel a hatályba lépést visszamenőlegesen, és nem átmeneti vagy alkalmazási szabály meghatározásával rendezte. Jogszabály-alkotási problémaként hivatkozott arra is, hogy az Örm1. megjelölésében annak elfogadásának és nem kihirdetésének (2012. február 1.) a dátuma szerepel.

Ebben a körben utalt arra is, hogy a Jat. 10. § (1) bekezdés b) pontját, valamint 12. § (1) bekezdését is sérti az Örm1., mivel az nem rendelkezik – az Ör.-be történt beépülést követő - saját hatályon kívül helyezéséről.

3. Az érintett Önkormányzat képviselő-testülete a törvényességi felhívásban foglaltakat elfogadva, az Ör.  módosítását a 15/2012.(VI. 25.) számú rendeletével (a továbbiakban: Örm2.) végezte el.

4. Az Indítvánozó továbbra is aggályosnak ítélte az Ör. mentességekre vonatkozó rendelkezésének módosítását, és a szabályozás törvényességét. Ezért a Kúriánál – határidőben – kezdeményezte az Ör. 10. §-ának megsemmisítését, mivel az álláspontja szerint ellentétes a Htv. 7. § e) pontjával. Álláspontja abban foglalható össze, hogy az Örm2. - szövegezése szerint – nem az Ör.-t, hanem az Örm1.-t módosította, ezért az nem volt alkalmas az Ör. vitatott mentességi szabálya törvényellenes jellegének korrekciójára.

5. Az érintett Önkormányzat vitatta a törvényellenesség fennállását, ezért kérte az indítvány elutasítását. Állította, hogy az Ör.-t az Indítványozó útmutatásai szerint, a törvényesség helyere állítása célzatával módosította.

II.

1. Az indítvány megalapozott.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa az Ör.-t az indítvány keretei között vizsgálta.

2. A Jat. 10. § (1) bekezdés b) pontja értelmében „[a] hatályos jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályát veszti (...) ha a módosítandó jogszabályi rendelkezést tételesen megjelölő, annak helyébe lépését kimondó jogszabályi rendelkezés módosítja (...)”.

A Jat. 12. § (1) bekezdése szerint pedig „[a] módosító rendelkezés és hatályon kívül helyező rendelkezés a hatálybalépéssel, vagy ha a módosító, illetve a hatályon kívül helyező rendelkezés a módosítást, illetve hatályon kívül helyezést meghatározott időponthoz vagy jövőbeli feltételhez köti, ennek az időpontnak vagy jövőbeli feltételnek a bekövetkezésével végrehajtottá válik.

(2) A jogszabály (1) bekezdés szerint végrehajtottá vált rendelkezése a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti”.

A Jat rendelkezéseiből egyértelműen kitűnik, hogy az Ör. 10. §-át módosító Örm1. 1. §-a – elfogadását követően – beépült az Ör.-be, „felváltotta” az Ör. korábbi 10. §-t. A beépülést követően pedig, a 2. §-beli szabályozási hiányosságok ellenére, a Jat. 12. § (2) bekezdésére tekintettel hatályát vesztette.

3. Az érintett Önkormányzat az iratokból kitűnően, nem kétségesen eleget kívánt tenni a törvényességi felhívásban foglaltaknak. Az Örm2. azonban elégtelen eszköznek bizonyult az Ör. - módosított – 10. §-ának módosítására. Az Örm2. ugyanis nem az Ör. 10. §-át, hanem a törvény erejénél fogva hatályát vesztett Örm1.-t módosította. Az önkormányzati jogalkotó azonban hatályát vesztett jogszabályt nem módosíthat. Az Örm2. emiatt alkalmatlan volt arra, hogy a fennálló törvényellenes helyzetet korrigálja. Az Örm2. egyebekben 2. § (1) bekezdésében már – a Jat. 10. §-ának, illetve 12. § (1) bekezdésének megfelelően - rendelkezett saját hatályon kívül helyezéséről.

A kifejtettek értelmében tehát az érintett Önkormányzat képvisel-testülete akkor járt volna el törvényesen, ha a törvényességi felhívásban foglaltakra tekintettel és figyelemmel a Jat. megjelölt rendelkezéseire is az Örm2.-vel az Ör. 10. §-t módosítja.

4. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 55. § (2) bekezdése értelmében „[h]a az önkormányzati tanács megállapítja, hogy az önkormányzati rendelet vagy annak valamely rendelkezése más jogszabályba ütközik,

a) az önkormányzati rendeletet vagy annak rendelkezését megsemmisíti (...)”. Mivel az érintett Önkormányzat törvénysértő jogalkotási technikájának eredményeként az Ör. hatályos 10. §-a – az érintett Önkormányzat által sem vitatottan – ellentétes a Htv. 7. § e) pontjával, ezért a törvénysértést a Kúria Önkormányzati Tanácsa annak megsemmisítésével reparálja. Az Ör. törvénybe ütköző 10. §-át ezért a Bszi. 55. § (2) bekezdés a) pontja alapján megsemmisítette.

A közzététel tárgyában a Bszi. 55. § (3) és (4) bekezdése alapján döntött.

Budapest, 2012. november 28.

Dr. Kalas Tibor sk. az Önkormányzati Tanács elnöke,
Dr. Hörcherné Dr.Marosi Ildikó sk. előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt sk. bíró