Köf.5.058/2012/2. számú határozat

K Ú R I A
Köf.5058/2012/2. szám

 

A KÚRIA
ÖNKORMÁNYZATI TANÁCSA

 

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Dr. Csernák Ibolya ügyvéd (Dr. Csernák Ügyvédi Iroda, 1027 Budapest Margit krt. 3. I/1.) által képviselt Magyar Polo Club Lovaspóló Egyesület (a továbbiakban: indítványozó) indítványa alapján

Tabajd Község Önkormányzata (8088 Tabajd, Dózsa György u. 2.) ellen,

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a természeti területek helyi védettség alá helyezéséről szóló 14/2002. (VII. 05.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító és kiegészítő 6/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelet törvényellenességének vizsgálatára irányuló nemperes eljárásban meghozta az alábbi

 

v é g z é s t:

 

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a természeti területek helyi védettség alá helyezéséről szóló 14/2002. (VII. 05.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító és kiegészítő 6/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelet törvényellenességének vizsgálatára irányuló eljárást megszünteti.

 

I n d o k o l á s

 

1. Az indítványozó  Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a természeti területek helyi védettség alá helyezéséről szóló 14/2002. (VII. 05.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító és kiegészítő 6/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) törvényellenességének vizsgálatára nyújtott be alkotmányjogi panaszt az Alkotmánybírósághoz. Az alkotmányjogi panaszban előadta, hogy a törvénysértő önkormányzati rendelet egyben Alaptörvény-ellenes is az Alaptörvény T) cikke alapján.

2. Az Alkotmánybíróság főtitkára – az indítvány Kúriának történő megküldése mellett – megállapította, hogy az indítványozó az Ör. más jogszabályba való ütközését sérelmezi, amelyről az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés c) pontja értelmében a bíróság dönt, ez a bíróság a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.)45. §-a értelmében a Kúria.

3. Az Abtv. 37. § (1) bekezdése értelmében az Alkotmánybíróság utólagos absztrakt normakontroll, bírói kezdeményezés, és alkotmányjogi panasz hatáskörében az önkormányzati rendelet Alaptörvénnyel való összhangját akkor vizsgálja, ha a vizsgálat tárgya az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálata nélkül, kizárólag az Alaptörvénnyel való összhang megállapítása. Az Alkotmánybíróság  a 3097/2012. (VII. 26.) AB végzésben megállapította, hogy az Alaptörvény-ellenesség mellett a más jogszabályba ütközés vizsgálatára is irányuló indítványok tekintetében nincs hatásköre eljárni, az eljárásra hatáskörrel a Kúria rendelkezik.

4. Az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés c) pontja szerint a bíróság dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 2. § (1) bekezdése értelmében a bíróságok a vitássá tett vagy megsértett jogról, az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről, a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapításáról - törvényben szabályozott eljárás során - véglegesen döntenek. A Bszi. 24. § (1) bekezdése kimondja, hogy a Kúria dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről, az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára irányuló eljárás részletes szabályait a Bszi. IV. fejezete tartalmazza. A fönti szabályok alapján megállapítható, hogy a Kúria elsődlegesen az önkormányzati rendeletek más jogszabályba ütközését vizsgálja, ugyanakkor – ahogy az Alkotmánybíróság  3097/2012. (VII. 26.) AB végzésben is megállapította - a jogi szabályozás nem zárja ki, hogy a Kúria Önkormányzati Tanácsa az Alaptörvény-ellenes és egyben más jogszabályba is ütköző önkormányzati rendelet vizsgálatát saját hatáskörben lefolytassa, s döntsön az ilyen típusú ügyekben is.

5. Ugyanakkor a Bszi. 48. § (1) bekezdése szerint a Kúria Önkormányzati Tanácsának normakontroll-eljárását „a helyi önkormányzattal szemben a felette törvényességi felügyeleti jogot gyakorló fővárosi és megyei kormányhivatal”, valamint a 48. § (3) bekezdés alapján a bíró kezdeményezheti „Ha a bírónak az előtte folyamatban lévő egyedi ügy elbírálása során önkormányzati rendelet olyan rendelkezését kell alkalmaznia, amelynek más jogszabályba ütközését észleli.” A kormányhivatal és a bíró norma-kontroll kezdeményezési jogán kívül a Kúria Önkormányzati Tanácsának eljárását a hatályos szabályok alapján más nem kezdeményezheti, még akkor sem, ha pusztán az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközése az ügy tárgya.

6. A Bszi. 51. § (1) bekezdése a) pontja szerint az Önkormányzati Tanács az indítvány beérkezésétől számított 15 napon belül érdemi vizsgálat nélkül elutasítja az indítványt, ha azt nem az arra jogosult fővárosi és megyei kormányhivatal vagy az egyedi ügyben eljáró bíró nyújtja be. A Bszi. 51. § (2) bekezdés b) pontja értelmében pedig az Önkormányzati Tanács az eljárást megszünteti, ha az (1) bekezdés alapján az indítványt érdemi vizsgálat nélkül el kellett volna utasítani.

7. A fentiek alapján a Kúria Önkormányzati Tanácsa az Ör. tekintetében az eljárást megszüntette.

Budapest, 2012. október 10.

Dr. Kalas Tibor sk. az Önkormányzati Tanács elnöke,
Dr. Balogh Zsolt sk. előadó bíró,
Dr.Hörcherné Dr.Marosi Ildikó sk. bíró