Köf.5.041/2018/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsának
végzése

Az ügy száma: Köf.5041/2018/3.

A tanács tagja: Dr. Patyi András a tanács elnöke, Dr. Balogh Zsolt előadó bíró,
                        Dr. Dobó Viola bíró

Az indítványozó: Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Az érintett önkormányzat: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
                                            (1043 Budapest, István út 14.)

Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének a települési adóról szóló 29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet egésze, illetve 3. § (1) bekezdése törvényességének vizsgálatára irányuló indítványt visszautasítja

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

[1] Az indítványozó bíróság előtt folyamatban lévő 34.K.32.165/2017. számú per tárgya a felperes települési adó fizetési kötelezettsége. A bíróság „a végzés jogalapjaként jelen eljárásban még alkalmazandó” a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban régi Pp.) 155/C. § (1) bekezdése szerint az eljárását felfüggesztette, és a Kúria Önkormányzati Tanácsához fordult Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének a települési adóról szóló – a 22/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel módosított – 29/2015. (XI.27.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) egésze, illetve 3. § (1) bekezdése vizsgálatát kezdeményezve.

Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása

[2] Az indítványozó szerint elsődlegesen az adóalanyiságot kell vizsgálni az Ör.-el kapcsolatban a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1/A. § rendelkezései kapcsán. Az indítványozó idézte a Htv. e szabályát, majd kifejtette, hogy az alapul fekvő ügyben a felperest annak ellenére adóalanynak minősítettek, hogy 2016. évben őstermelőnek minősült.

[3] „A bíróság álláspontja szerint az adóalanyiság kérdésében, ha valaki nem alanya az adott adónemnek, mivel más adónem fizetésére kötelezett, ugyanazon évben nem írhat elő számára adófizetési kötelezettséget az önkormányzat. Az önkormányzati adózási jogalkotásban bevezetett időbeli szabályozás az Ör. 3. § (1) bekezdésben elnagyolt és nem veszi figyelembe a Helyi adó tv. 1/A. § (1) bekezdése utolsó mondatában meghatározott kizárt adóalanyi kört”.

[4] Az indítványozó bíróság ezt követően részletesen kifejtette, hogy az Ör. 3. § (1) bekezdése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és h) pontjaiba, (2) és (3) bekezdésébe ütközik.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

[5] A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy a bírói kezdeményez nem tartalmaz az Önkormányzati Tanács hatáskörébe tartozó határozott kérelmet, nem jelölt meg olyan jogsérelmet, amely a közigazgatási tevékenységgel – jelen esetben az önkormányzati rendeletalkotással – állt elő. Az indítványozó kizárólag az Ör. alkalmazása és nem pedig annak törvényessége vonatkozásban fogalmaz meg kérelmet, a Kúria Önkormányzati Tanácsa az egyedi ügyet nem döntheti el.

[6] A törvényességi problémán túl a bírói kezdeményezés az Ör. alaptörvény-ellenességének vizsgálatát is kéri, amelyre viszont – más jogszabályba ütközés vizsgálata nélkül – a Kúriának nincs hatásköre (az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 37. §).

[7] Az indítványozó bíróság az eljárását a 2018. november 8-án kelt végzésével függesztette fel. A Kúria normakontroll eljárása egyfokú eljárás, ez az eljárás a fenti végzés meghozatalával indul. Ebből következően a normakontroll eljárásban a 2018. november 8-án hatályos eljárási szabályok az irányadók, nem pedig a régi Pp. rendelkezései. Az irányadó eljárási törvény a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.).

[8] A Kp. 139. § (1) bekezdése szerint a normakontroll eljárásban a Kp. szabályait a normakontroll sajátosságaira figyelemmel kell alkalmazni. A Kp. 48. § (1) bekezdés k) pontja szerint a bíróság a keresetlevelet visszautasítja, ha a felperes keresetindítási határidőn belül nem jelölte meg a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet. A Kúria jelen ügyben úgy ítélte meg, hogy az indítványozó nem jelölte meg az önkormányzati rendeletalkotás által okozott törvénysértést. Valós törvényességi probléma hiányában, illetve a közvetlen alaptörvény-ellenesség vizsgálatára irányuló hatáskör hiányában a Kúria a bírói kezdeményezést – a Kp. 45. § (1) bekezdésben megadott határidőn belül – visszautasította.

Záró rész

[9] Az indítvány visszautasítása a Kp. 48. § (1) bekezdés k) pontján alapul.

[10] A határozat elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § d) pontja és a 146. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2018. december 5.

Dr. Patyi András s.k. a tanács elnöke,
Dr. Balogh Zsolt s.k. előadó bíró,
Dr. Dobó Viola s.k. bíró