Köf.5.041/2013/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

Kúria
Önkormányzati Tanácsa

Köf.5041/2013/2.szám

A Kúria Önkormányzati Tanácsa D. L. indítványozónak Gamás Község Önkormányzata ellen Gamás Községi Önkormányzat 9/2011. (XII.29.) és 3/2012. (III.23.) önkormányzati rendeleteinek Alaptörvény - és más jogszabályba ütközés vizsgálatára irányuló – nemperes eljárásban meghozta az alábbi

v é g z é s t:

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Gamás Községi Önkormányzat 9/2011. (XII.29.) és 3/2012. (III.23.) önkormányzati rendeleteinek Alaptörvény- és jogszabályellenességének vizsgálatára irányuló indítványt érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

I n d o k o l á s

1. Az indítványozó Gamás Községi Önkormányzat 9/2011. (XII.29.) és 3/2012. (III.23.) önkormányzati rendeleteinek (a továbbiakban: Ör.) Alaptörvény- és jogszabályellenességének vizsgálatára nyújtott be indítványt a Kúria Önkormányzati Tanácsához. Előadta, hogy az önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 25. § (1) bekezdésébe, 4. § e) pontjába, 23. § d) pontjába, a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 3. § l) pontjába, 5. § (2) bekezdésébe, valamint a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 7. § 1-4. pontjaiba és 6. § (4) bekezdésébe ütközik, ezzel megsértve az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdését is, mely szerint az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes.

4. Az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés c) pontja szerint a bíróság dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 24. § (1) bekezdése kimondja, hogy a Kúria dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről, az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára irányuló eljárás részletes szabályait a Bszi. IV. fejezete tartalmazza. Az idézett szabályok alapján megállapítható, hogy a Kúria elsődlegesen az önkormányzati rendeletek más jogszabályba ütközését vizsgálja, ugyanakkor – ahogy az Alkotmánybíróság 3097/2012. (VII. 26.) AB végzésben is megállapította - a jogi szabályozás nem zárja ki, hogy a Kúria Önkormányzati Tanácsa az Alaptörvény-ellenes és egyben más jogszabályba is ütköző önkormányzati rendelet vizsgálatát saját hatáskörben lefolytassa, s döntsön az ilyen típusú ügyekben is.

5. Ugyanakkor a Bszi. 48. § (1) bekezdése szerint a Kúria Önkormányzati Tanácsának normakontroll-eljárását „a helyi önkormányzattal szemben a felette törvényességi felügyeleti jogot gyakorló fővárosi és megyei kormányhivatal”, a Bszi. 48.§ (1a) bekezdése szerint az alapvető jogok biztosa, valamint a 48. § (3) bekezdés alapján a bíró kezdeményezheti „Ha a bírónak az előtte folyamatban lévő egyedi ügy elbírálása során önkormányzati rendelet olyan rendelkezését kell alkalmaznia, amelynek más jogszabályba ütközését észleli.” A kormányhivatal, az alapvető jogok biztosa és a bíró norma-kontroll kezdeményezési jogán kívül a Kúria Önkormányzati Tanácsának eljárását a hatályos szabályok alapján más nem kezdeményezheti.

6. A Bszi. 51. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Önkormányzati Tanács az indítvány beérkezésétől számított 15 napon belül érdemi vizsgálat nélkül elutasítja az indítványt, ha azt nem az alapvető jogok biztosa, az arra jogosult fővárosi és megyei kormányhivatal, vagy az egyedi ügyben eljáró bíró nyújtja be.

7. A fentiek alapján a Kúria Önkormányzati Tanácsa az Ör. tekintetében a magánszemély által benyújtott indítványt érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Budapest, 2013. június 4.

Dr. Kozma György sk. tanácselnök
Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó sk. előadó bíró
Dr. Balogh Zsolt sk. bíró

A kiadmány hiteléül:

tisztviselő