Köf.5.029/2017/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsának
VÉGZÉSE

Az ügy száma: Köf.5029/2017/4.

A tanács tagja: Dr. Kalas Tibor a tanács elnöke; Dr. Dobó Viola előadó bíró;
                        Dr. Horváth Tamás bíró

Az indítványozók:    Pest Megyei Kormányhivatal
                                (1052 Budapest, Városház utca 7.)

Az érintett önkormányzat:    Nagytarcsa, Község Önkormányzata
                                              (2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4.)

Az ügy tárgya: Nagytarcsa közterületeinek elnevezésére vonatkozó szabályozás

Rendelkező rész

–     A Kúria Önkormányzati Tanácsa Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Nagytarcsa közterületeinek (... hrsz., .../88. hrsz.)  elnevezéséről szóló 4/2017. (II.28.) számú önkormányzati rendelet törvényellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

[1] Az indítványozó indítványában kérte Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Nagytarcsa közterületeinek (... hrsz., .../88. hrsz.)  elnevezéséről szóló 4/2017. (II.28.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) törvényellenességének megállapítását és megsemmisítését.

[2] Nagytarcsa Község Önkormányzata az indítványra állásfoglalást nem terjesztett elő.

[3] Az indítványozó ezt követően beadvánnyal fordult az Önkormányzati Tanácshoz. Beadványában akként nyilatkozott, hogy indítványát a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (továbbiakban: Bszi.) 51.§ (2) bekezdés a) pontjára hivatkozással visszavonja arra figyelemmel, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2017. (VIII.30.) számú módosító rendeletével hatályon kívül helyezte az Ör.-t.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

[4] Az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés c) pontja szerint a bíróság dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről. A Bszi. 24.§ (1) bekezdés g) pontja kimondja, hogy a Kúria dönt a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapításáról. Az önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárás részletes szabályait a Bszi. IV. fejezet 15. pontja tartalmazza .

[5] Ezen szabályok alapján megállapítható, hogy a Kúria elsődlegesen az önkormányzati rendeletek más jogszabályba ütközését és a törvényen alapuló jogalkotási kötelezettség elmulasztását vizsgálja.

[6] A Bszi. 48.§ (1) bekezdése szerint a Kúria Önkormányzati Tanácsának normakontroll eljárását „[…] a helyi önkormányzattal szemben a felette törvényességi felügyeleti jogot gyakorló fővárosi és megyei kormányhivatal [...]”, a 48.§ (1a) bekezdés alapján „az alapvető jogok biztosa [...]”, valamint a 48. § (3) bekezdés alapján a bíró kezdeményezheti, „ha a bírónak az előtte folyamatban lévő egyedi ügy elbírálása során önkormányzati rendelet olyan rendelkezését kell alkalmaznia, amelynek más jogszabályba ütközését észleli [...]”.

[7] A Bszi. 51.§ (2) bekezdés a) pontja értelmében „az Önkormányzati Tanács az eljárást megszünteti, ha az indítvány benyújtója az indítványt visszavonta […].

[8] A fentiek alapján a Kúria Önkormányzati Tanácsa az Ör. tekintetében az eljárást megszüntette.

Alkalmazott jogszabályok

[9] A Bszi. 51. § (2) bekezdés a) pontja.

Záró rész

[10] A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2017. október 17.

Dr. Kalas Tibor s. k. a tanács elnöke,
Dr. Dobó Viola s. k. előadó bíró,
Dr. Horváth Tamás s. k. bíró