Köf.5.028/2018/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsának

v é g z é s e

Az ügy száma: Köf.5028/2018/4.

A tanács tagja: Dr. Patyi András a tanács elnöke, Dr. Horváth Tamás előadó bíró,
                        Dr. Dobó Viola bíró

Az indítványozó: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
                            (9021 Győr, Árpád út 32.)

Az érintett önkormányzat: Fertőd Város Önkormányzata
                                           (9431 Fertőd, Madách sétány 1.)

Az ügy tárgya: Önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Fertőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településképi védelemről szóló 20/2017. (XII.14.) számú önkormányzati rendelete felülvizsgálatára és jogszabály-ellenességének megállapítására irányuló eljárást megszünteti.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

[1] Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa megbízott főépítész segítségével elkészítette a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben foglaltak alapján, az előírt 2017. december 31-i határidő betartásával Fertőd Város Településképi Arculati Kézikönyvét (továbbiakban: TAK) és 20/2017. (XII.14.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.), a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/212. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) szerint.

[2] A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a GYB­04/777-1/2018. iktatószámú levelével törvényességi felhívást tett, melyben megállapította, hogy az Ör. jogszabálysértő, mert annak elfogadására a Korm. r. rendelkezéseit megsértve, egyrészt véleményezési eljárás lefolytatása nélkül került sor, másrészt jogszabálysértő rendelkezéseket is tartalmaz.

Az indítvány és az Önkormányzat védirata

[3] A Kormányhivatal indítvánnyal fordult a Kúriához Fertőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete kérve az Ör. felülvizsgálatát és jogszabály-ellenességének megállapítását, valamint ennek alapján az Ör. megsemmisítését. A Kormányhivatal az Ör. eljárás során bekövetkező hatályon kívül helyezése esetére a Közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 146. § (1) bekezdés b) pontja alapján a jogszabályba ütközés megállapítását is kérte.

[4] A Kormányhivatal egyrészt közjogi érvénytelenségre hivatkozott, amennyiben az Önkormányzat nem tartotta be a véleményezési eljárás szabályait, illetőleg azt nem folytatta le. Másrészt a tartalmi felülvizsgálat során számos jogszabálysértést tárt fel.

[5] Az Önkormányzat 2018. szeptember 12-én kelt védiratában jelezte, hogy 13/2018. (VII.20.) számú rendeletével hatályon kívül helyezte az Ör.-t. Az Ör. hatályon kívül helyezése 2018. november 1. napi hatállyal történt meg.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

[6] A Kp. 140. § (1) bekezdése alapján, a 139. § (1) bekezdése folytán alkalmazandó, 81. § (1) bekezdés g) pontja szerint a bíróság az eljárást megszünteti, ha a közigazgatási szerv a jogsérelmet – az indítványnak eleget téve – orvosolta.

[7] Az Önkormányzat az Ör.-t hatályon kívül helyezte, amivel az indítvány egyik célja teljesült.

[8] Az indítvány másik tárgya a jogellenesség megállapítása az Ör. megalkotásának idejére visszamenőlegesen. A közjogi érvénytelenséggel összefüggésben az indítványozó Kormányhivatal utal a Kúria Köf.5.055/2013/9. számú határozatára, mely azonban a hasonló egyeztetési eljárási szabálysértés esetére ellenkezőleg, jövőbeli megsemmisítést alkalmazott, a jogbiztonságra hivatkozással.

[9] A Kúria ennek alapján jelen esetben sem látja szükségesnek az indítvány szerinti alapon, hogy visszamenőleges hatályú döntést hozzon. Tekintettel arra is, hogy az Önkormányzat az Ör.-t hatályon kívül helyezte, a visszamenőleges megsemmisítés nem is jön szóba a Kp. 146. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra hivatkozással. A Kúria továbbá más intézkedés meghozatalát sem tartotta ezzel összefüggésben indokoltnak.

[10] Az indítványozó által felsorolt jogsértések tekintetében továbbá ugyancsak nem igazolt, hogy azok utólag helyrehozhatatlan joghatásokat eredményeznek. Az ellenkezőjének tételes és nemcsak hipotetikus bizonyítása az indítványozó feladata a Kp. 139. §-a szerint alkalmazandó 37. § (1) bekezdés f) pontja alapján. Ennek hiányában azonban jelen körre vonatkozóan is a Kúria a jogbiztonság követelményére való ismételt hivatkozással, ezen további indok alapján is az ügyben tartózkodik a jogellenesség visszamenőleges hatályú megállapításától.

[11] Figyelembe vételre került, hogy az Önkormányzat az eljárás jogszerűsége, illetve hibái kiküszöbölése érdekében érdemi erőfeszítéseket folyamatosan tett és tesz védirata szerint, ami az indítványban foglalt megállapításokkal sem áll ellentétben.   

[12] Az Önkormányzat továbbá az indítványnak megfelelően az Ör.-t hatályon kívül helyezte, ezért a Kúria Önkormányzati Tanácsa az Ör. egyes rendelkezéseinek felülvizsgálatára és jogszabály-ellenességének megállapítására irányuló eljárását a Kp. 81. § (1) bekezdés g) pontja alapján megszünteti.

Záró rész

[13] A Kúria az indítványt a Kp. 141. § (2) bekezdése szerint tárgyaláson kívül bírálta el.

[14] A Kp. 141. § (4) bekezdése szerint önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálatára irányuló eljárásban a feleket teljes költségmentesség illeti meg, és saját költségüket maguk viselik.

[15] A határozat elleni jogorvoslatot a Kp. 139. § (1) bekezdése folytán alkalmazandó 116. § d) pontja és 146. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2018. november 13.

Dr. Patyi András s. k. a tanács elnöke,
Dr. Horváth Tamás s. k. előadó bíró,
Dr. Dobó Viola s. k. bíró