Köf.5.028/2014/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsának
végzése

Az ügy száma: Köf.5028/2014/4.
A tanács tagja: dr. Kozma György a tanács elnöke; dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó előadó bíró, dr. Balogh Zsolt bíró
Az indítványozó: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
               (2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.)
Az érintett önkormányzat: Dömös Község Önkormányzata (2027 Dömös, Táncsics u. 2.)

Az ügy tárgya: parkolási pótdíj megállapítása

Rendelkező rész

-     A Kúria Önkormányzati Tanácsa Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének a parkolás szabályairól és a parkolási díjak meghatározásáról, a telken belüli gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeni megváltásáról, a Parkoló Alap képzéséről és felhasználásáról szóló 7/2007. (V.24.) rendelete 6. § (3) bekezdés törvényellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

1. Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének a parkolás szabályairól és a parkolási díjak meghatározásáról, a telken belüli gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeni megváltásáról, a Parkoló Alap képzéséről és felhasználásáról szóló 7/2007. (V.24.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 6. § (3) bekezdése pótdíj mértékéről rendelkezett.

2. Az Ör. 6. § (3) bekezdése a pótdíj mértékét szabályozza, amely rendelkezéseket 2013. október hó 5-i hatállyal Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2013. (X.04.) rendeletének (a továbbiakban: Módr.) 2. §-a illesztett az Ör-be.

Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása

3. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: indítványozó) a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 48. § (1) bekezdése alapján indítványozta a Módr. 2 §-ával megállapított Ör. 6. § (3) bekezdés törvényellenességének megállapítását és megsemmisítését.

4. Az indítványozó szerint az Ör. 6. § (3) bekezdése ellentétes a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Úttv.) 15/C. § (1) és (2) bekezdéseiben és a 48. § (5) bekezdésében foglaltakkal. A Úttv. 15/C. § (1) és (2) bekezdése a pótdíj mértékét határozza meg és rendelkezik annak kiszabásáról, a 48. § (5) bekezdése tartalmazza, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete mely tárgykörökben kapott felhatalmazást a szabályozásra. Az indítványozó az Ör. 6. § (3) bekezdése tekintetében kifejtette, hogy az Úttv. 15/C. § (1) és (2) és 48. § (5) bekezdései értelmében megállapítható, hogy Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pótdíjra vonatkozó rendelkezések megalkotására nincs felhatalmazása. Az Ör. 6. § (3) bekezdése ezért törvénysértő.

5. A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Bszi. 52. §-a alapján az indítványt megküldte az érintett önkormányzatnak állásfoglalás beszerzése céljából. Az érintett önkormányzat nem terjesztett elő állásfoglalást. Az indítványozó Köf.5028/2014/3. beadványában arról tájékoztatta az Önkormányzati Tanácsot, hogy Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete a parkolás szabályairól és a parkolási díjak meghatározásáról, a telken belüli gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeni megváltásáról, a Parkoló Alap képzéséről és felhasználásáról szóló 7/2007. (V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 15/2014. (VI.27.) rendelet megalkotásával a törvényes állapotot helyreállította, az Ör. érintett 6. § (3) bekezdését 2014. augusztus hó 30. napjától hatályon kívül helyezte. Ezért az indítványozó, a Köf.5028/2014/1. számon előterjesztett indítványát visszavonta.

6. A fentiekből következően az indítványozó által támadott önkormányzati rendeleti rendelkezések már nincsenek hatályban.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

7. A Bszi. 51. § (1) bekezdés d) pontja szerint az Önkormányzati Tanács az indítvány beérkezésétől számított 15 napon belül érdemi vizsgálat nélkül elutasítja az indítványt, ha a fővárosi és megyei kormányhivatal vagy az alapvető jogok biztosa kezdeményezése esetén az önkormányzati rendeletnek az indítvánnyal támadott rendelkezése hatályát vesztette. A Bszi. 51. § (2) bekezdés b) pontja értelmében az önkormányzati tanács az eljárást megszünteti, ha az (1) bekezdés alapján az indítványt érdemi vizsgálat nélkül el kellett volna utasítani.

8. Jelen esetben megállapítható, hogy az Ör-nek a Módr. 2. §-val megállapított 6. § (3) bekezdését 2014. augusztus hó 30. napjától hatályon kívül helyzete a Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének a parkolás szabályairól és a parkolási díjak meghatározásáról, a telken belüli gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeni megváltásáról, a Parkoló Alap képzéséről és felhasználásáról szóló 7/2007. (V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2014. (VI.27.) rendelete.

9. Mivel az indítványozó által támadott önkormányzati rendeleti rendelkezések már nincsenek hatályban, és az indítványozó indítványát visszavonta, ezért a Kúria Önkormányzati Tanácsa a Bszi. 51. § (2) bekezdés b) pontja alapján az eljárást megszüntette.

A döntés elvi tartalma

10. Nincs helye érdemi vizsgálat lefolytatásának absztrakt normakontroll hatáskörben, ha az önkormányzat a támadott rendeleti szabályokat hatályon kívül helyezte, és az új szabályozás már nem tartalmazza a vitatott rendelkezéseket.

Alkalmazott jogszabályok

11. 2011. évi CLXI. törvény 51. § (1) bekezdés d) pontja és 51. § (2) bekezdés b) pontja

Záró rész

12. A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2014. szeptember hó 30.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke,
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt sk. bíró