Köf.5.016/2021/3. számú határozat

A Kúria
Önkormányzati Tanácsa

Köf.5016/2021/3.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Budapest Főváros Kormányhivatala indítványozónak a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat ellen önkormányzati rendelet törvényességi vizsgálata iránt indított eljárásban, az indítványozó által előterjesztett ideiglenes alkalmazási tilalom tárgyában – tárgyaláson kívül – meghozta a következő

végzést:

A Kúria azonnali jogvédelmi intézkedésként a Budapest Főváros Kormányhivatala kérelmére – a Köf.5016/2021. számú ügyben az ügydöntő határozata közzétételét követő napjáig – elrendeli a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése a) és b) pontjának ideiglenes alkalmazási tilalmát.

A Kúria e végzését a Magyar Közlönyben közzéteszi.

A Kúria elrendeli, hogy ezt a végzést Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat az önkormányzati rendelet kihirdetésére irányadó szabályok szerint tegye közzé.

E végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: indítványozó) 2021. május 27-én kelt és a Kúriára 2021. június 1-jén érkezett indítványában vizsgálni és visszamenőleges hatállyal megsemmisíteni kérte a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010. (VI. 18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. § (2) bekezdésének a) és b) pontját. A vizsgálni kért rendelkezések szerint:

„Az (1) bekezdésben meghatározott díjkedvezmény mértéke:

a) lakásonként az első gépjárműre kiadott hozzájárulás esetén a díjkedvezmény mértéke 100%,
b) lakásonként a második gépjárműre kiadott hozzájárulás esetén a díjkedvezmény mértéke

ba) 30%, ha a kérelmezett gépjármű az EURO 3 környezetvédelmi kategóriának megfelel,
bb) 50%, ha a kérelmezett gépjármű az EURO 4 környezetvédelmi kategóriának megfelel,
bc) 70%, ha a kérelmezett gépjármű hibrid üzemű, vagy az EURO 5 környezetvédelmi kategóriának megfelel,
bd) 100%, ha kérelmezett gépjármű teljesen gáz, vagy elektromos üzemű.”

Az Ör. 2. § (2) bekezdésének a) és b) pontját az 1/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: MódÖr.) 2. § (1) bekezdése módosította 2021. január 29-i hatállyal oly módon, hogy a 2021. január 28-ig hatályos normaszövegben szereplő „lakosonkéntszót „lakásonként”szóra cserélte.

Az indítványozó szerint az Ör. 2. § (2) bekezdésének a) és b) pontja törvénysértő, mert a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 603/2020. Korm. rend.) 1. § (2) bekezdésébe, ebből következően az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdésébe, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 2. §-ának (3) és (4) bekezdésébe ütköznek.

Az indítványozó, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 145. §-a alapján kérte, hogy a Kúria Önkormányzati Tanácsa az ügydöntő határozat közzétételét követő napig az Ör. 2. § (2) bekezdése a) és b) pontjának ideiglenes alkalmazási tilalmát rendelje el.

Előadta, hogy a Kormány – tekintettel a veszélyhelyzet 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet általi kihirdetésére, valamint élve az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 51/A. §-a által biztosított felhatalmazással – a 603/2020. Korm. rend.-ben korlátozta az önkormányzatok 2021-es évre vonatkozó díjmegállapítási jogát. E rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében 2021. december 31. napjáig az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség mértéke sem lehet magasabb, mint a 603/2020. Korm. rendelet hatálybalépését (2020. december 19. napját) megelőző napon hatályos és alkalmazandó mérték volt. Továbbá, ugyanezen rendelkezés (2) bekezdése szerint az önkormányzat e rendelet hatálybalépésének napjától már megállapított új díjat nem vezethet be, 2021. december 31. napjáig új díjat nem állapíthat meg, meglévő díjat új kötelezetti körre nem terjeszthet ki. Az indítványozó szerint az Ör. 2. § (2) bekezdés a) és b) pontját érintő, mindössze egyetlen szó felcserélésében álló módosítás folytán az eddig lakosonként igénybe vehető lakossági várakozási hozzájárulást 2021. január 29. napjától már csak lakásonként két gépjármű vonatkozásában lehet igényelni. Ezáltal a VIII. kerületben állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező lakosok egy része elesik attól a lakossági várakozási kedvezménytől, amelyben addig részesültek, amennyiben az adott lakáshoz köthetően az általuk használt jármű már a harmadik vagy azt követő a sorban. E módosítás tehát – a 603/2020. Korm. rend. tiltó szabályába ütközően – a meglévő díj új kötelezetti körre történő kiterjesztésének minősül. Előadta továbbá, hogy a MódÖr.-hez fűzött indokolás – mely szerint az Ör. 2. § (2) bekezdése a) és b) pontja módosításának célja a vonatkozó fővárosi rendelettel való koherencia megteremtése, és ezzel a helyi rendelet magasabb rendű jogszabályba ütközésének megszüntetése – téves, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi l. törvény (Kkt.) 48. § (5) bekezdésében meghatározott felhatalmazó rendelkezés megszorító értelmezésén alapul, és nem szolgálhat igazolásul a 603/2020. Korm. rend.-ben foglalt tilalom megszegéséhez.

Az ideiglenes alkalmazási tilalom iránti kérelem indokolásaként az indítványozó előadta, hogy az Ör. 2021. január 29-én hatályba lépő módosításával a VIII. kerületben állandó lakóhellyel rendelkező lakosok egy részét érintő joghátrány – az Ör. 2. § (3) bekezdésében rögzített szabályozás alapján – már 2021. április 1-jétől bekövetkezett arra figyelemmel, hogy (a korábbi szabályozás alapján) „a 2020. évben és 2021. év február 15. napjáig benyújtott kérelem alapján kiadott hozzájárulás a kiadás napjától 2021. március 31. napjáig érvényes”. Továbbá, 2021. május 25-én hatályát vesztette a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 8. §-a, amely elrendelte, hogy 2020. november 4. napjától a helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek vonatkozásában várakozási díjat nem kell fizetni. Ennek következtében visszaállt a közterületi várakozás díjfizetési rendje, így 2021. május 25. napjától kezdődően a közterületeken az önkormányzat ismét díjfizetési kötelezettséghez köti a gépjárművek várakozását.

A kérelem megalapozott.

A Kp. 145. § (1) bekezdése szerint a Kúria – az azonnali jogvédelemre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – kérelemre vagy hivatalból elrendelheti az önkormányzati rendelet alkalmazásának ideiglenes tilalmát. A Kp. azonnali jogvédelemről rendelkező 50. § (4) bekezdése szerint az azonnali jogvédelemre irányuló kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Kúria megállapította, hogy az indítvány a Kp. 50. § (4) bekezdésben foglalt feltételnek megfelel.

A Kp. 51. § (3) bekezdés szerint a bíróság az arányosság elve alapján, a közérdek és valamennyi fél szempontjából azt mérlegeli, hogy az azonnali jogvédelem elmaradása nem okoz-e súlyosabb hátrányt, mint amilyennel az azonnali jogvédelem biztosítása járna. A Kúria az indítványban a 603/2020. Korm. rendelettel való ütközésre vonatkozó érvek alapján – a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) 48. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás mértékére és a fővárosi közgyűlési rendelettel való ütközésre vonatkozó indokok vizsgálatát mellőzve – úgy ítélte meg, hogy az Ör. § 2. § (2) bekezdése a) és b) pontja vonatkozásában az ideiglenes alkalmazási tilalom elrendelésének elmaradása súlyosabb hátrányt okozna, mint az alkalmazási tilalomra irányuló kérelem elutasítása. Az Ör. jelenleg hatályos szabályozása a díjkedvezménytől eleső állampolgároknak okozott joghátrányon felül a jogbiztonságot is súlyosan veszélyezteti a díjemelést 2021. évben generálisan tiltó magasabb szintű jogszabályi előírások mellett, mely körülmények között az önkéntes jogkövetés jelentősen elnehezül. Ellenben az azonnali jogvédelem biztosítása nem okoz jelentős hátrányt az önkormányzatnak, mert ezzel megelőzhető - az önkormányzati várakozási hozzájárulás kiadására irányuló kérelmek folyamatos benyújtására figyelemmel – az elutasító határozatok kiadása esetén induló számos jogorvoslati eljárás.

A Kúria ezért a Kp. 145. § (1) bekezdése és (3) bekezdése alapján elrendelte az Ör. 2. § (2) bekezdése a) és b) pontjának ideiglenes alkalmazási tilalmát az ügydöntő határozat közzétételét követő napig.

A Kp. 145. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzati rendelet vagy annak rendelkezése alkalmazásának ideiglenes tilalmát elrendelő végzést az önkormányzati rendelet kihirdetésére irányadó szabályok szerint, valamint a hivatalos lapban közzé kell tenni. A Kúria a végzés közzététele iránt soron kívül intézkedik.

A fentiekre tekintettel a Kúria elrendelte e végzése Magyar Közlönyben, valamint az önkormányzati rendelet kihirdetésére irányadó szabályok szerinti közzétételét.

A végzés elleni fellebbezés lehetőségét a Kp. 112. § (2) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2021. június 8.

Dr. Patyi András sk. a tanács elnöke,
Dr. Dobó Viola sk. előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt sk. bíró,
Dr. Kiss Árpád Lajos sk. bíró,
Dr. Varga Zs. András sk. bíró