Köf.5.004/2022/6. számú határozat

A Kúria
Önkormányzati Tanácsa

végzése

Az ügy száma: Köf.5004/2022/6.

A tanács tagja:

Dr. Varga Zs. András a tanács elnöke
Dr. Kiss Árpád Lajos előadó bíró
Dr. Balogh Zsolt bíró
Dr. Dobó Viola bíró
Dr. Patyi András bíró

Az indítványozó: Zala Megyei Kormányhivatal (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.)

Az indítványozó képviselője: Dr. Kovács Annamária kamarai jogtanácsos

Az érintett önkormányzat: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata (8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly utca 1.)

Az érintett önkormányzat képviselője: Dr. Frank Erzsébet ügyvéd (…..)

Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XII.2) önkormányzati rendelete 1. § (3a) bekezdésének, 7. § (3) bekezdésének, 37. § (1)-(2) bekezdésének, 40. §-ának, 46. § (3) bekezdésének, valamint az 1. és 2. mellékletének felülvizsgálatára és jogszabály-ellenességének megállapítására irányuló eljárást megszünteti.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

[1] Az indítványozó a 2022. február 14. napján előterjesztett ZA/030/298-2/2022. számú indítványával a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 136. § (2) bekezdése alapján kérte a Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XII.2) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.1.), a 15/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Módr.) által megállapított több rendelkezése vizsgálatát. Így kérte a képviselőtestület állandó bizottságainak elnevezését meghatározó 1. § (3a) bekezdése, az átruházott hatásköröket tekintve az 1. mellékletre utaló 7. § (3) bekezdése, az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok és a bizottsági elnökök részére tiszteletdíjat meghatározó 37. § (1)-(2) bekezdései, az állandó bizottságok és az állandó bizottságok tagjainak számát meghatározó 40. §-a, az alpolgármester tiszteletdíját előíró 46. § (3) bekezdése, valamint az a konkrét átruházott hatáskörökről rendelkező 1. melléklet és a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság feladatait meghatározó 2. melléklet más jogszabályba ütközésének megállapítását és megsemmisítését.

[2] A Kúria Önkormányzati Tanácsa a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 140. § (1) bekezdése alapján a 42. § (1) bekezdése értelmében hívta fel az érintett önkormányzatot az indítványra vonatkozó nyilatkozata előterjesztésére.

[3] Az önkormányzat 2022. március 4-én kelt védiratában előadta, hogy az Ör.1-et az 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.2.) 57. §-ával 2022. február 25. napjával hatályon kívül helyezte.

[4] A Kúria az Ör.1. hatályon kívül helyezésére tekintettel az indítványozót nyilatkozattételre felhívta, aki továbbra is kérte a beadványa érdemi vizsgálatát, tekintettel arra, hogy a kifogásolt rendelkezések alapján a képviselő-testület további döntéseket hozott. Kifejtette, hogy szükséges azon kúriai álláspont ismerete, hogy a Módr. által elvégzett szervezeti és működési szabályzat módosítás érvényes-e, helye lett volna a támadott rendelkezések megsemmisítésnek.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

[5] A Kp. normakontrollra vonatkozó szabályai szerint hatályon kívül helyezett önkormányzati rendelet vizsgálatára csak konkrét normakontroll eljárásban – a Kp. 144. §-a alapján –, bírói kezdeményezésre van lehetőség. Az absztrakt normakontroll eljárásban, azaz kormányhivatali vagy alapvető jogok biztosa kezdeményezésre csak hatályos önkormányzati rendeletet vizsgálhat a Kúria. Ezekben az esetekben jogkövetkezmény a rendelet, vagy törvénysértő rendelkezésének megsemmisítése a Kp. 146. § (1) bekezdés a) pontja szerint. Amennyiben absztrakt normakontroll hatáskörben az eljárás megindítását követően az önkormányzat hatályon kívül helyezi az önkormányzati rendeletet vagy rendelkezést, úgy a Kp. 140. § (1) bekezdése alapján, a 139. § (1) bekezdése folytán alkalmazandó, 81. § (1) bekezdés g) pontja szerint az eljárás megszüntetésének van helye. (Köf.5027/2019/9.)

[6] A Kúria Önkormányzati Tanácsa kiemeli, hogy az indítványozó nyilatkozatában nem kérte az Ör.2. vizsgálatát, még utalást sem tett arra, hogy a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat hasonló tárgyú rendelkezéseire kiterjeszti indítványát. Az absztrakt normakontroll eljárásnak nem lehet tárgya az indítvánnyal nem támadott – és ott még tételesen meg sem jelölt – más jogszabály közjogi érvénytelenségének vizsgálata, illetve a hatályon kívül helyezett jogszabály alapján esetlegesen elfogadott más jogszabályok normakontrollját megelőző „előzetes álláspont” kiadása.

[7] A kifejtettekre tekintettel a Kúria Önkormányzati Tanácsa a Kp. 81. § (1) bekezdés g) pontja alapján az eljárást megszüntette.

A döntés elvi tartalma

[8]       Az absztrakt normakontroll eljárásban a Kúria csak hatályos önkormányzati rendeletet vizsgálhat. Amennyiben absztrakt normakontroll eljárásban az eljárás megindítását követően az önkormányzat hatályon kívül helyezi az önkormányzati rendeletet vagy a támadott rendelkezést, úgy az eljárást a Kp. 140. § (1) bekezdése alapján, a 139. § (1) bekezdése folytán alkalmazandó, 81. § (1) bekezdés g) pontja szerint meg kell szüntetni.

Záró rész

[9] A Kúria az indítványt a Kp. 141. § (2) bekezdése szerint tárgyaláson kívül bírálta el.

[10] Jelen eljárásban a Kp. 141. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet törvényellenességének vizsgálatára irányuló eljárásban a feleket teljes költségmentesség illeti meg és saját költségeiket maguk viselik.

[11] A végzés elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § d) pontja és a 146. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2022. április 26.

Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke
Dr. Kiss Árpád Lajos s.k. előadó bíró
Dr. Balogh Zsolt s.k. bíró
Dr. Dobó Viola s.k. bíró
Dr. Patyi András s.k. bíró