Pfv.V.21.434/2016. számú ügy

Dátum

Tájékoztató a Kúria döntéséről a Pfv.V.21.434/2016. számú ügyben, előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése tárgyában*

 

A felperes által vezetett konzorcium az alperes mint ajánlattevő által kiírt közösségi értékhatárt meghaladó építési beruházás tárgyú tárgyalásos közbeszerzési eljárásban összeférhetetlenség miatt kizárásra került. A konzorcium az ajánlatkérő döntését a Közbeszerzési Döntőbizottság, majd bíróság előtt jogorvoslattal támadta meg. A felperesi kereset, majd perújítási kérelem elutasítását követően – az Európai Bizottság többek között e projekttel kapcsolatos vizsgálata eredményeként tett megállapításaira és az Európai Unió Bírósága időközben született értelmező gyakorlatára hivatkozással – a felperes kártérítési keresetet terjesztett elő, amelyben az ajánlatkéréssel és a közbeszerzési eljárásban való részvétellel összefüggésben felmerült költsége megtérítését kérte az alperestől amiatt, mert álláspontja szerint a közbeszerzési eljárásból való kizárására jogellenesen került sor.

A bíróság jogerős ítéletével a keresetet elutasította.

A felülvizsgálati kérelem folytán eljáró Kúria az Európai Unió Bírósága előtt előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezett a közbeszerzési kártérítési jogvitában a közbeszerzési kártérítési igények előfeltételeként meghatározott törvényi követelményeknek az uniós joggal való összhangja, a hatékony jogvédelemhez való jog, valamint az uniós jog által megkövetelt egyenértékűség és tényleges érvényesülés elve értelmezésére.

Budapest, 2017. május 11.

 

* Az előzetes döntéshozatali eljárás dokumentumai a C-300/17. ügyszámon érhetőek el az Európai Unió Bírósága honlapján.

Az előzetes döntéshozatali eljárás alapját képező felülvizsgálati ügy az Európai Unió Bírósága döntését követően a Pfv.V.21.421/2018. számon folytatódik tovább.

Az Európai Unió Bíróságának az ügyben meghozott C-300/17. sz. ítélete és az Európai Unió Bíróságának adott ügyhöz tartozó dokumentumokat tartalmazó internetes oldala az alábbi hivatkozásokon olvasható:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204751&pageIndex=0&doclang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8720552

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-300%252F17&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=hu&avg=&cid=8720552

A Kúria a C-300/17. sz. határozat meghozatalát követően a Pfv.V.21.421/2018. sz. alatt folytatódó alapeljárásban hozott 9. sz. ítéletével fejezte be az eljárást.