Kfv.V.35.606/2011. számú ügy

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2013. május 13.

Tájékoztató a Kúria Kfv. V. 35.606/2011. számú ügyben hozott, az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárását kezdeményező végzéséről

A Kft. (felperes) 2007. és 2008. években konzervek nagykereskedelmével foglalkozott, belföldön gyártott termékeit az Európai Unió tagállamai, az Európai Közösség vámterületen kívüli harmadik országok, az Európai Közösség vámterületén kívüli harmadik országokban gyártott termékeket pedig az Európai Közösség vámterületén kívüli harmadik országok felé értékesítette, ezeket nyilvántartásaiban és bevallásaiban elkülönítetten jelenítette meg. A felperes az általános forgalmi adó (áfa) analitikájában és áfa bevallásaiban adómentes exportértékesítésnek tekintette azokat az ügyleteit is, amelyek esetében a Közösség területén kívülre történő kiléptetés időpontja nem felelt meg az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (régi Áfa tv.) 11.§ (1) bekezdése, illetve az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (új Áfa tv.) 98.§ (1) bekezdése szerinti időpontnak. A termékek kiléptetésére, kiszállítására „Ex Works” Incoterms fuvarparitással került sor.

Az adóhatóság (alperes) a felperes terhére – a kiléptetési határidővel kapcsolatos szabálytalanság miatt - 253.964.000 Ft adóhiánynak minősülő adókülönbözetet írt elő, adóbírságot szabott ki és késedelmi pótlékot számított fel. Az alperesnek az volt a jogi álláspontja, hogy a termékekre vonatkozó értékesítési számlák alapjául szolgáló gazdasági események nem minősülnek adólevonásra jogosító adómentes exportértékesítésnek, mert a teljesítési időpontok és a kiléptetési dátumok között eltelt időtartam meghaladja a régi, illetve az új Áfa tv. 11.§ (1) bekezdésében, valamint 98.§ (1) bekezdésében szabályozott határidőket. A felperesnek - a határidő túllépés miatt – bevallásában eleget kellett volna tennie a termékértékesítésre irányadó általános rendelkezések alapján keletkező áfa megállapítási, bevallási és fizetési kötelezettségének, de nem így járt el, ezért terhére adókülönbözetet kellett előírni. Az alperes a felperes javára különös méltánylást érdemlő körülményt nem állapított meg.

A felperesi keresetnek helyt adó jogerős ítélet ellen alperes által előterjesztett felülvizsgálati kérelem alapján eljárt Kúria 2012. október 18. napján meghozott végzésével az Európai Unió Bírósága (Bíróság) előzetes döntéshozatali eljárását kezdeményezte az alábbi kérdésekben:

1.) Értelmezhető-e úgy a Tanács 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik irányelve a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapítás (régi HÉA irányelv) 15. cikke és a Tanács 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelve a közös hozzáadottértékadó-rendszerről ( új HÉA irányelv) 146. cikke akként, hogy az exportra szánt termék Közösség területén kívülre történő kiszállításának meghatározott időn belül meg kell történnie ahhoz, hogy az adómentes exportértékesítésnek minősülhessen?

2.) Befolyásolja-e vagy sem az 1. pont alatti kérdésre adandó választ a fuvarparitás,  az eladó, a vevő, a fuvarozó jó-avagy rosszhiszemű, kellően gondos esetleg felróható magatartása, a bevallási időszak, vagy az, hogy a termék határidőn túl ugyan, de még az adó megállapítására nyitva álló elévülési időn belül ténylegesen kiszállításra kerül?

3.) Összeegyeztethető-e az adósemlegesség, a jogbiztonság, az arányosság elvével, ha tagállami szabályozás az irányelvi rendelkezésekhez képest többletfeltételeket támaszt, és több együttes, az irányelvekben nem szereplő objektív feltételtől teszi függővé az adómentes export megállapítását?

4.) Értelmezhető-e a régi HÉA irányelv 15. cikke és az új HÉA irányelv 131. és 273. cikke akként, hogy az adókikerülés, az adóvisszaélés, az adócsalás megakadályozása, az adó pontos megállapítása és beszedése érdekében a tagállam olyan feltételekhez is kötheti az adómentes termékexportot, mint amilyeneket a régi Áfa tv. 11.§ (1) bekezdése, illetve az új Áfa tv. 98.§ (1) bekezdése tartalmaz?

5.) Összhangban áll - e az uniós jog alapelveivel,  irányelvi rendelkezésekkel az, hogy az irányelvek 15. és  146. cikkében nem szereplő feltételek hiánya esetén az adóhatóság az adómentes termékexportot átminősíti, és az adózó terhére adófizetési kötelezettséget ír elő, ha igen, akkor erre  milyen keretek között kerülhet sor?

A Kúria az előzetes döntéshozatali eljárás befejezéséig a felülvizsgálati ügy tárgyalását felfüggesztette.

Az ügy C-563/12 számon vagy folyamatban, a következő eljárási cselekmény a tárgyalás lesz - ha az érintettek kérik és azt a Bíróság szükségesnek tartja – amelynek időpontját még nem tűzték ki.

Budapest, 2013. május 9.

a Kúria Sajtótitkársága