Gfv.X.30.335/2009. számú ügy

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2010. július 8.

Tájékoztató a Legfelsőbb Bíróság döntéséről a Gfv.X.30.335/2009. számú ügyben, előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése tárgyában*

 

Egy Olaszországban az olasz jog szerint alapított gazdasági társaság hat év működés után arra hivatkozva kérte törlését a római cégjegyzékből, hogy székhelyét Magyarországra kívánja áthelyezni, tevékenységét ott kívánja folytatni, és ezzel egyidejűleg tevékenységét Olaszországban megszünteti. A római céghivatal 2006. február 13‑án törölte a társaságot a cégjegyzékből. A római cégjegyzékben a „Törlés és székhelyáthelyezés” cím alatt azt jegyezték be, hogy „a társaság Magyarországra települt”.

A törölt olasz gazdasági társaság volt ügyvezetője és egy másik természetes személy, figyelemmel arra a korábbi határozatukra, hogy az olasz gazdasági társaság székhelyét Magyarországra helyezik át és a magyar jog szerint fognak továbbműködni, 2006. november 14-én Rómában elfogadtak egy magyar jog szerinti társasági szerződését a magyar cégjegyzékbe történő bejegyzés céljából. Egyúttal a magyar jog által a bejegyzéshez előírt törzstőkét is befizették. A kft. jogi képviselője 2007. január 19‑én kérelmet nyújtott be a magyar cégbíróságnál a társaság magyar jog szerinti bejegyzése iránt, kérelmében az olasz gazdasági társaságot a bejegyezni kért magyar kft. jogelődjeként jelölte meg.

Az első fokon eljárt cégbíróság bejegyzés iránti kérelmet elutasító döntését a másodfokon eljárt bíróság helybenhagyta azzal az indokolással, hogy a hatályos cégjogi szabályok értelmében a kérelem teljesítésére nincs jogi lehetőség. A magyar cégjegyzékben ugyanis csak a 2006. évi V. törvény 24–29. §‑ában felsorolt adatok szerepelhetnek, a felsorolás pedig nem tartalmaz rendelkezést egy nem magyar honosságú társaság jogelődként való megjelölésére.

A jogerős végzéssel szemben a társaság felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő a Legfelsőbb Bíróságnál, kérve a végzés hatályon kívül helyezését és a cég bejegyzését. Arra hivatkozott, hogy a jogerős végzés sérti az EKSz 43. és 48. cikk (EUMSz 49. és 54. cikk) közvetlenül hatályos rendelkezéseit és nem tesz különbséget valamely társaság székhelyének az alkalmazandó nemzeti jogot nem érintő nemzetközi áthelyezése, másfelől pedig a társaság nemzetközi átalakulása között. Álláspontja szerint az Európai Unió Bírósága a C‑210/06. sz. Cartesio‑ügyben hozott ítéletében egyértelműen elismerte e különbséget.

A Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati kérelemben foglaltakra tekintettel végzést hozott a felülvizsgálati eljárás felfüggesztéséről és előzetes döntéshozatal céljából a következő kérdéseket terjesztette az Európai Unió Bírósága elé:

1. A fogadó tagállamnak tekintettel kell-e lennie az EK 43. és 48. cikkeire akkor, amikor egy másik (származási) tagállamban létrehozott társaság a székhelyét áthelyezi ebbe a fogadó tagállamba, egyidejűleg a származási tagállamban a cégjegyzékből erre tekintettel törlik, a társaság tulajdonosai a fogadó állam joga szerint új létesítő okiratot fogadnak el, s a fogadó állam joga szerint a társaság kéri a bejegyzését a fogadó tagállam cégjegyzékébe?

2. Amennyiben az első kérdésre igen a válasz, abban az esetben úgy kell-e értelmezni az EK 43. és 48. cikkeit, hogy azokkal ellentétes egy olyan (fogadó) tagállami szabályozás vagy gyakorlat, ami megtagadja a valamely más (származási) tagállamban szabályszerűen létrehozott társaságtól azt, hogy a székhelyét a fogadó államba helyezze át és annak joga szerint működjön tovább?

3. A második kérdés megválaszolása tekintetében van-e annak a ténynek jelentősége, hogy a fogadó tagállam milyen alapon tagadja meg a társaságtól a cégbejegyzést, így különösen

- ha a társaság a fogadó államban elfogadott létesítő okiratában jogelődként jelöli meg a származási tagállamban létesített és ott a cégnyilvántartásból törölt társaságot, és a jogelődöt a fogadó állam cégjegyzékébe mint saját jogelődjét kéri bejegyezni?

- közösségen belüli nemzetközi átalakulás esetén a fogadó állam a társaság cégbejegyzési kérelmének elbírálásakor köteles-e figyelembe venni, s ha igen, mennyiben a származási tagállamnak a székhelyáthelyezés tényét a származási tagállam cégnyilvántartásában rögzítő aktusát?

4. Jogosult-e a fogadó tagállam a Közösségen belüli nemzetközi átalakulást végrehajtó társaság fogadó tagállamban benyújtott cégbejegyzési kérelmét a fogadó tagállam társasági jogának a belföldi társaságok átalakulására vonatkozó szabályai szerint elbírálni, megkövetelve a társaságtól mindazon feltételek teljesítését (így pl. vagyonmérleg és vagyonleltár elkészítését), amit a fogadó tagállam társasági joga a belföldi átalakulásokkal szemben megfogalmaz, vagy a fogadó tagállam az EK 43. és 48. cikkei alapján köteles a Közösségen belüli nemzetközi átalakulást a belföldi átalakulástól megkülönböztetni, és ha igen, mennyiben?

Budapest, 2010. július 8.

 

* Az előzetes döntéshozatali eljárás dokumentumai a C-378/10. ügyszámon érhetőek el az Európai Unió Bírósága honlapján.

Az előzetes döntéshozatali eljárás alapját képező felülvizsgálati ügy az Európai Unió Bírósága döntését követően a Gfv.VII.30.277/2012. számon folytatódott tovább.