Kpkf.37.163/2013/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2013. március 27.

KÚRIA

Kpkf.37.163/2013/2.szám

A Kúria a Fővárosi Törvényszék 29.Kpk.45.266/2012/2. számú végzését megsemmisítő IV/2878-25/2012. AB határozat esetén követendő - hivatalból indított – nemperes eljárás során  meghozta az alábbi

v é g z é s t:

A Kúria az Alkotmánybíróság IV/2878-25/2012. AB határozat alapján az első fokon eljárt bíróság új eljárásra és új határozat hozatalára utasítását mellőzi.

A végzés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

1. A Lehet Más a Politika (a továbbiakban: indítványozó) 2012. február 6-án a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 6. §-ának megfelelően az illetékes rendőrkapitányságnak bejelentette, hogy 2012. március 15-én rendezvényt kíván tartani a Hősök terén. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: BRFK.) 01000/6480-2/2012. ált. számú végzésében megállapította a hatáskörének hiányát. A rendőrségi végzés indokolása szerint Budapest Főváros Önkormányzata a 2012. január 10-ei FPH061/555-3/2012. számú közterület-használati megállapodásban a Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal használatába adta a Hősök terét. A közterület-használati engedély folytán pedig a rendőrség szerint a megjelölt terület elvesztette „a Gytv. 15. § a) pontja értelmében vett közterületi jellegét”, következésképpen a szóban forgó területre bejelentett rendezvény nem tartozik a Gytv. hatálya alá, s a rendőrségnek nincs hatásköre a rendezvény elbírálására.

2. A panaszos ezt követően a Gytv. 9. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Törvényszékhez fordult, és kérte a rendőrségi végzés hatályon kívül helyezését, tekintettel arra, hogy az az ügy érdemében hozott olyan döntésnek minősül, amely a rendezvény megtiltásával azonos hatályú, s a végzés alaptörvény-ellenes módon korlátozza a békés gyülekezéshez való jogot.

3. A Fővárosi Törvényszék megállapította, hogy a BRFK a bejelentést nem vizsgálta érdemben, és nem is döntött érdemben a rendezvény megtiltásáról. A bírósági végzés szerint a BRFK a rendezvényre vonatkozó bejelentést azért utasította el, mert azt állapította meg, hogy a kérdésben nincs hatásköre. A bíróság ezért arra a következtetésre jutott, hogy neki sincs lehetősége a kérdés érdemi elbírálására, ezért a végzésben a Gytv. 8. § (3) bekezdése alapján – a Ket. rendelkezéseit figyelembe véve – hatáskörének hiányát állapította meg, és az ügyet fellebbezésként áttette az Országos Rendőr-főkapitánysághoz (a továbbiakban: ORFK).

4. Az indítványozó ezen bírósági végzéssel szemben az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a alapján alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz, amelyben a végzés megsemmisítését kérte.

5. Az Alkotmánybíróság a IV/2878-25/2012. AB határozatában [3/2013. (II. 14.) AB határozat, Magyar Közlöny 2013. évi 23. szám; a továbbiakban: Abh.] megsemmisítette a Fővárosi Törvényszék 29.Kpk.45.266/2012/2. számú végzését, mert az Alkotmánybíróság a bírói döntés sérti az Alaptörvény VIII. cikk (1) bekezdésében biztosított békés gyülekezéshez való jogot. Az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményt is meghatározott, amely szerint: „az Alaptörvény VIII. cikk (1) bekezdéséből fakadó alkotmányos követelmény, hogy a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény 9. §-a szerinti bírói felülvizsgálatnak van helye a rendőrségnek a rendezvény bejelentéséről hozott, hatáskör hiányát megállapító határozatával szemben. A bíróság a hatáskör hiányát megállapító rendőrhatósági határozat jogszerűségét és megalapozottságát érdemben vizsgálja.”

6. A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 360. § b) pontja szerint ha az Alkotmánybíróság megállapítja a bírói döntés alaptörvény-ellenességét és a bírósági határozatot megsemmisíti, az alkotmányjogi panasz orvoslásának eljárási eszközét - az Alkotmánybíróság határozata alapján és a vonatkozó eljárási szabályok megfelelő alkalmazásával - a Kúria állapítja meg. A Pp. 361. § c) pontja szerint a Kúria az alkotmányjogi panasz orvoslása érdekében - ha az Alkotmánybíróság a bíróság határozatát megsemmisítette - az Alkotmánybíróság határozatából következően az első vagy a másodfokon eljárt bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasítja, vagy a felülvizsgálati kérelem tárgyában új határozat hozatalát rendeli el. A Pp. 362. § (1) bekezdése szerint ebben az esetben az eljárás hivatalból indul.

7. A Fővárosi Törvényszék Alkotmánybíróság által megsemmisített végzésében hatáskörének hiányát állapította meg, s áttette  az ügyet a BRFK döntés fellebbezéskénti elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Országos Rendőrfőkapitánysághoz. Az Abh. értelmében a Fővárosi Törvényszéknek a BRFK ezen döntését – a törvényi szabályok mellőzésével - érdemben kellett volna vizsgálni az Alaptörvény VIII. cikk (1) bekezdésében biztosított békés gyülekezéshez való jogból következően, sőt a bíróságnak – (kereseti) kérelem hiányában is - érdemben kellett volna vizsgálni az adott helyszínre és időpontra vonatkozó közterület-használati megállapodás(ok) jogszerűségét is.

8. A Kúria megállapítja, hogy a Fővárosi Törvényszék a 29.Kpk.45.266/2012/2. számú végzésében a Pp. 28. §-a 324. § (1) bekezdése folytán irányadó 129. § (1) bekezdés és a Gytv. 8. § (3) bekezdés alapján alkalmazandó Ket. 30. § b) pontja, 98. § (3) bekezdés b) pontja alapján járt el. A Fővárosi Törvényszék döntésében megállapította, hogy „a kérelmezett nem döntött érdemben a rendezvény megtiltásáról”. A Gytv. 6. §-a szerint a gyülekezési jog gyakorlása nem engedélyhez, hanem bejelentéshez kötött. A jelen ügyben a rendezvényt a Gytv. 6. §-a alapján a
Budapesti Rendőrfőkapitányságnak legalább három nappal a rendezvény megtartása előtt bejelentették. A Gytv. 14. §-a értelmében feloszlatási ok az, ha a bejelentéshez kötött rendezvényt tiltó határozat ellenére tartják. Az Alkotmánybíróság 75/2008. (V. 29.) AB határozata szerint  a békés gyülekezést akkor sem lehet feloszlatni, ha az sürgős gyűlésnek, vagy spontán tüntetésnek minősül. 

9. Jelen ügyben az indítványozó által előzetesen bejelentett gyülekezést  2012. március 15-én szándékoztak megtartani a Hősök terén. Erre vonatkozóan a jogsérelem jelenlegi utólagos orvoslására lehetőség nincs, a Fővárosi Törvényszék 29.Kpk.45.266/2012/2. számú végzését megsemmisítő IV/2878-25/2012. AB határozat mintegy erkölcsi jóvátételt nyújtott az indítványozónak. A Kúria megállapította, hogy az Alkotmánybíróság határozatából következően a Pp. 361. § c) pontja alapján új eljárásra utasításnak és új határozat meghozatalának nincs helye.

A Kúria vizsgálta az előterjesztett és elbírált kérelmek vonatkozásában előállt eljárásjogi helyzetet is, ebben a körben arra utal, hogy a Fővárosi Törvényszék az LMP bejelentésével kapcsolatos rendőrhatósági határozatokat az Alkotmánybíróság határozatának közzétételét megelőzően már érdemben elbírálta a bejelentő számára kedvezően, illetve az LMP bejelentését utóbb visszavonta, ezért az ügyben elbírálásra váró kérelmek, bejelentések nincsenek.

A végzés ellen a jogorvoslatot a Pp. 362. § (3) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2013. március 27.

Dr. Kalas Tibor sk. a tanács elnöke
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. bíró
Dr. Balogh Zsolt sk. előadó bíró

A kiadmány hiteléül:

tisztviselő