Kpkf.37.145/2016/2. számú határozat

Dátum

KÚRIA

Kpkf.IV.37.145/2016/2.

A Kúria az Alkotmánybíróságnak a 15/2015. (V. 29.) AB határozata (belső ügyszám: IV/1099-15/2013.) alapján a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XXIV. fejezetében követendő eljárás meghatározása tárgyában – kérelemre indult – nemperes eljárás során meghozta az alábbi

v é g z é s t:

A Kúria a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pkf.26.939/2012/5. számú végzését hatályon kívül helyezi és a Fővárosi Ítélőtáblát új eljárás és új határozat hozatalára utasítja.

E végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye. 

I n d o k o l á s

1. A Pest Megyei Bíróság által 2006. július 3-án jogerősen nyilvántartásba vett Egyház 2012. február 24-én a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) – akkor hatályos – 35. § (1) bekezdésének megfelelően továbbműködési szándékát kinyilvánította, és változásbejegyzési eljárást indított a Budapest Környéki Törvényszéken. A Törvényszék az átalakulással létrejött Egyesületet 2012. szeptember 25-én meghozott (és kérelemre 2012. október 9-én kijavított) végzésével az egyház általános jogutódjaként nyilvántartásba vette, egyidejűleg a bejegyzett egyházat törölte a nyilvántartásból.

A Törvényszék végzése ellen a Pest Megyei Főügyészség fellebbezést nyújtott be, amelyben az elsőfokú végzés hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság új határozat hozatalára utasítását kérte.

A fellebbezés folytán másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla 2013. január 29-én meghozott 8.Pkf.26.939/2012/5. számú végzésének indokolásában egyrészt tartalmilag egyetértett a fellebbezés több érvével is, rögzítve, hogy a fellebbezésben kifogásolt hibák, hiányosságok pótlása feltétele lenne az egyesület nyilvántartásba vételének; másrészt ugyanakkor úgy értelmezte, hogy az új Ehtv. az egyházból átalakuló egyesület nyilvántartásba vételéhez szükséges feltételek teljesítésére egy szűk, jogvesztő határidőt írt elő, amely 2012. június 30-án lejárt, így a kérelmező a fellebbezésben indítványozott hatályon kívül helyezés folytán megismétlendő eljárásban már nem lenne abban a helyzetben, hogy az egyházból történő átalakulás törvényi feltételeit a törvényi határidőben pótolja, ezért – hatályon kívül helyezés és új eljárásra utasítás helyett – az első fokú végzést megváltoztatta és jogerősen elutasította a szervezet változásbejegyzés iránti kérelmét.

A korábbi egyház, továbbá a bejegyezni kért egyesület, valamint a magánszemély indítványozók 2013. június 15-én alkotmányjogi panaszt nyújtottak be az Alkotmánybíróságnál, amelyben az Ítélőtábla végzésének megsemmisítését kérték.

2. Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz tárgyában a 15/2015. (V. 29.) AB határozatban döntött. Megállapította, hogy a peres ügyben alkalmazott, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény – 2012. március 1-től 2013. augusztus 31-ig hatályos – 35. § (2) bekezdésének „legkésőbb 2012. június 30-áig” és „E határidő elmulasztása jogvesztő.” szövegrésze alaptörvény-ellenes volt, ezért a Fővárosi Ítélőtábla által befejezett 8.Pkf.26.939/2012. számú ügyben és a folyamatban lévő más ügyekben nem alkalmazható.

Az Alkotmánybíróság a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pkf.26.939/2012/5. számú végzése Alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló indítványt elutasította.

2. Az indítványozó a Pp. 362. § (1) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság határozatának kézbesítésétől számított harminc napon belül kérelmet nyújtott be a Kúriára, amelyben kérte, hogy a Kúria a Pp. XXIV. Fejezetében foglalt eljárás alapján az alkotmányjogi panasz orvoslásához szükséges határozatot meghozni szíveskedjen. A Kúria Polgári Kollégium kollégiumvezetője a beadványt megküldte a Budapest Környéki Törvényszék elnökének. A Budapest Környéki Törvényszék a 18.Pk.60.235/2012/20. számú végzésében megállapította illetékességének hiányát és elrendelte az ügy áttételét az illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényékhez. A panaszos – mivel érdemi határozatot nem kapott – ismét a Kúriához fordult.

3. A Kúria elsőként azt állapította meg, hogy az Alkotmánybíróság az Ehtv.-ből eljárási szabályt semmisített meg. Az alkotmányjogi panasz alapját képező ügyben az Ehtv.-nek az Ítélőtábla által alkalmazott – 2012. március 1-től 2013. augusztus 31-ig hatályos – 35. § (2) bekezdése szerint „a szervezet az egyesület nyilvántartásba vételéhez szükséges feltételeket legkésőbb 2012. június 30-áig teljesítheti azzal, hogy ha a szervezet vallási tevékenységét 2012. január 1-jétől a 2011. december 31-én hatályos belső egyházi szabályában meghatározott szervezeti keretek között változatlanul végzi, a bíróság az egyesület bírósági nyilvántartásba vétele során a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 62. § (3) bekezdés b) pontja, 63. § (1), (3) és (4) bekezdése szerinti feltételekkel kapcsolatosan nem vizsgálja, hogy a szervezet létesítő okirata megfelel-e a legfőbb szerv, az ügyintéző szerv és a képviseleti szerv létrejöttére és hatáskörére vonatkozó törvényi szabályoknak. E határidő elmulasztása jogvesztő.”

A fenti szövegrészből semmisítette meg az Alkotmánybíróság a 2012. június 30-ai jogvesztő határidőt.

A Pp. 360. § b) pontja szerint „ha az Alkotmánybíróság eljárási jogszabályt vagy rendelkezést semmisített meg, megállapítja az Alkotmánybíróság határozatából következő eljárási jog gyakorolhatóságát a vonatkozó eljárási szabályok megfelelő alkalmazásával, s szükség esetén az eljárás azon szakaszának újbóli lefolytatását rendeli el az azt befejező határozat egyidejű hatályon kívül helyezésével, melynek kimenetelére az alaptörvény-ellenes jogszabály alkalmazása hatással lehetett”

Erre tekintettel a Kúria a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pkf.26.939/2012/5. számú végzését hatályon kívül helyezte, és a Fővárosi Ítélőtáblát új eljárás és új határozat hozatalára utasította. Az új eljárásra a Kúria azt az iránymutatást adja, hogy a kérelmet az Alkotmánybíróság 15/2015. (V. 29.) AB határozatának megfelelő (a megsemmisített szövegrészek nélküli) jogszabályszöveg alapján kell elbírálni.

E végzés elleni jogorvoslatot a Pp. 362. § (3) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2016. február 17.

Dr. Kalas Tibor sk.  a tanács elnöke,
Dr. Balogh Zsolt sk. előadó bíró,
Dr. Sugár Tamás sk. bíró