Ha a kormánytisztviselő részére a munkáltató felmentést közölt és annak tartama alatt az érintett meghal, örököse jogosult az elhunytat megillető végkielégítés összegének megfelelő juttatásra

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2019. október 30.

Tájékoztató a Mfv.II.10.097/2019/3. számú ügyben hozott határozatáról.
A néhai kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyát az alperes 2017. február 28-án kelt felmentésével 2017. április 30-ára egészségügyi alkalmatlanság indokával megszüntette. A munkáltató intézkedése 4.290.000.- végkielégítés megfizetéséről rendelkezett. A kormánytisztviselő 2017. március 25-én, a felmentési idő alatt elhunyt, az alperes ezért 2017. március 27-én a felmentését visszavonta.
A 2018. április 24-én kelt hagyatékátadó végzés szerint a néhai kormánytisztviselő póthagyatékát képező 4.290.000.- forint végkielégítést a közjegyző a túlélő házastárs felperes részére adta át, az alperes azonban a végkielégítést nem fizette ki az örökös részére.
A felperes a keresetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 69. § (1), (2) és (9) bekezdésére, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 7:1. §-ára és a Kúria egyedi döntésére alapítottan 4.290.000.- forint végkielégítés megfizetésére kérte kötelezni az alperest.
Az alperes a kereset elutasítását kérte.
A közigazgatási és munkaügyi bíróság ítéletével kötelezte az alperest 4.290.000.- forint végkielégítés, valamint perköltség megfizetésére, amely ítéletet az alperes fellebbezése alapján eljárt törvényszék ítéletével helyes indokai alapján helybenhagyott. A jogerős ítélet  indokolása szerint a végkielégítésre jogosultság szempontjából a munkáltatói intézkedés, azaz a felmentés közlésének van jelentősége. A jogszabály a végkielégítés kifizetésére ugyan a felmentési idő utolsó napját jelöli meg, a végkielégítésre jogosultságot azonban a kormánytisztviselő ténylegesen a felmentéssel, az intézkedés közlésekor szerzi meg és azt a halálával sem veszíti el.
Az alperes felülvizsgálati kérelme alapján eljárt Kúria ítéletével a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta és az alábbi elvi kérdésben döntött.

A jogszabályi rendelkezések összevetéséből megállapítható, hogy a végkielégítésre való jogosultság megszerzésének az időpontja és a tényleges kifizetésének az esedékessége nem feltétlenül esik egybe. A már közölt munkáltatói felmentés, mint egyoldalú jognyilatkozat visszavonására a jogosult halálát követően már nem volt lehetőség.
A felperes házastársának a kormánytisztviselői jogviszonya a halál időpontjában valóban megszűnt, ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy vele szemben az alperes felmentést közölt és a halála időpontjáig a felmentési idejét töltötte. Tekintettel azonban arra, hogy a jogosultság megszerzése szempontjából az adott esetben nem a jogviszony megszűnésének, hanem magának a felmentő intézkedés közlésének van jelentősége, a felperes mint örökös jogosult az elhunytat megillető végkielégítés összegének megfelelő juttatásra.

Budapest, 2019. október 30.

A Kúria Sajtótitkársága