Kvk.VII.39.425/2022/2. számú határozat

A Kúria

végzése

Az ügy száma: Kvk.VII.39.425/2022/2.

A tanács tagjai:

Dr. Fekete Ildikó a tanács elnöke
Dr. Remes Gábor előadó bíró
Dr. Farkas Katalin bíró

A kérelmező: … … postai értesítési cím: …

Az ügy tárgya:    a Nemzeti Választási Bizottság választási ügyben hozott 345/2022. számú határozatának bírósági felülvizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A magánszemély kérelmező 2022. április 6-án nyújtott be kifogást a Nemzeti Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: NVB).

[2] Az NVB a 2022. április 8-án kelt, felülvizsgálni kért határozatával a kérelmező kifogását érdemi vizsgálat nélkül elutasította a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 215. § d) pontja alapján. Határozatának indokolásában megállapította: a kérelmező lényegében azt kifogásolta, hogy a Ve. a szavazóhelyiség területére korlátozza a választás szabadságát és a titkos szavazáshoz való jogot, ami sérti az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdésében, valamint az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezményhez tartozó Kiegészítő jegyzőkönyv 3. cikkében foglalt szabad választásokhoz való jogot. Ezzel összefüggésben pedig rámutatott, hogy – az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés c) és f) pontjaira, továbbá az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (Abtv.) 23-24/A. §-aira, valamint 32. § (1) és (2) bekezdéseire tekintettel – nincs hatásköre a Ve.-ben foglaltak Alaptörvénnyel, illetve nemzetközi szerződésekkel való összhangjának vizsgálatára.

A bírósági felülvizsgálati kérelem

[3] A kérelmező – jogi képviselő nélkül, hiányos tartalommal benyújtott – bírósági felülvizsgálati kérelmében az NVB határozatának megváltoztatását kérte, mert azt nem tartotta megalapozottnak.

A Kúria döntése és jogi indokai

[4] A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme – az alábbiak szerint – érdemi vizsgálatra alkalmatlan.

[5] A Ve. 224. § (5) bekezdése előírja, hogy a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező azzal, hogy a jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A Ve. 231. § (2) bekezdése pedig úgy rendelkezik, hogy a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.

[6] A Kúria megállapította, hogy a kérelmező a bírósági felülvizsgálati kérelmét – a Ve. kötelező jogi képviseletet előíró kógens rendelkezése, illetve az NVB határozatában a jogorvoslat igénybevételéről ennek megfelelően adott tájékoztatás ellenére – ügyvéd közreműködése nélkül nyújtotta be, a saját ügyében való eljárás feltételét pedig a törvénynek megfelelően nem igazolta.

[7] Választási ügyekben a jogi képviselő nélkül előterjesztett bírósági felülvizsgálati kérelem érdemi elbírálását a törvény kizárja, ezért a Kúriának a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét a Ve. 231. § (2) bekezdésének alkalmazásával érdemi vizsgálat nélkül el kellett utasítania.

[8] A Kúria emellett kiemeli, hogy a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme nem tartalmazza az NVB határozatát érintő konkrét jogszabálysértés megjelölését sem. A kérelemben előadottak nem alkalmasak arra, hogy az NVB hatásköre hiányának esetleges téves megállapítását alátámasztó jogszabálysértésként értékelhetőek legyenek. A konkrét, a felülvizsgálni kért határozatra vonatkoztatható jogszabálysértés megjelölése a bírósági felülvizsgálati kérelem kötelező tartalmi eleme a Ve. 223. § (3) bekezdés a) pontja és 224. § (3) bekezdés a) pontja alapján, annak hiánya pedig önálló, érdemi vizsgálat nélküli elutasítási ok a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint.

A döntés elvi tartalma

[9] Választási ügyekben a jogi képviselő nélkül előterjesztett bírósági felülvizsgálati kérelem érdemi elbírálását a törvény kizárja.

Záró rész

[10] A Kúria a bírósági felülvizsgálati kérelemről a Ve. 228. § (2) bekezdésére, 229. § (1) és (2) bekezdéseire, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 124. § (5) bekezdésére, 151. § (1) bekezdésére és 157. § (13) bekezdésére figyelemmel közigazgatási nemperes eljárásban, három hivatásos bíróból álló tanácsban, tárgyaláson kívül határozott.

[11] Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 57. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel illetékmentes.

[12] A Kúria határozata elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése kizárja.

Budapest, 2022. április 12.

Dr. Fekete Ildikó s.k. a tanács elnöke   
Dr. Remes Gábor s.k. előadó bíró
Dr. Farkas Katalin s.k. bíró