Kvk.VII.39.104/2024/5. számú határozat

A Kúria
végzése

Az ügy száma: Kvk.VII.39.104/2024/5.

A tanács tagjai: Dr. Magyarfalvi Katalin a tanács elnöke
                           Dr. Cséffán József előadó bíró
                           Dr. Varga Zs. András bíró

A kérelmező: Ambrózy Lőrinc Gábor
                       (Cím1)

A kérelmező képviselője: Dr. Forgó Bálint Tamás ügyvéd 
                                          (Cím2)                             

Az ügy tárgya: választási ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: kérelmező

A felülvizsgálni kért jogerős határozat: Nemzeti Választási Bizottság 349/2024. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 349/2024. számú határozatát helybenhagyja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy az esedékesség napjáig fizessen meg az állami adó- és vámhatóság illetékbevételi számlájára 10.000 (tízezer) forint feljegyzett nemperes eljárási illetéket. A fizetendő illeték a határozat jogerőre emelkedését követő 60. napon válik esedékessé.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

 1. A kérelmező, aki a 2024. június 9-i helyi önkormányzati választáson független képviselő-jelöltként indul, valamint egy másik magánszemély 2024. május 3-án azonos tartalmú kifogást terjesztettek elő Zebegény Helyi Választási Bizottságnál (továbbiakban: HVB). Arra hivatkoztak, hogy a „ZEBEGÉNY – Zebegény Község Önkormányzatának hivatalos lapja” elnevezésű időszaki lap 2024. áprilisi számában megjelent „Modernizálódik a településüzemeltetés – Újabb pályázati támogatást nyertünk a Magyar Falu Programból”; „Folytatódnak az útjavítások Zebegényben”; „A zebegényi könyvtár hamarosan megújulva fogadja a kultúra rajongóit”; „Zebegény Község Önkormányzata kiemelten támogatja a helyi sportéletet” című cikkek a jelenlegi alpolgármester és egyúttal polgármester-jelölt, valamint az őt támogató jelenlegi önkormányzati képviselők megválasztására (újraválasztására) ösztönző kampányüzeneteket közvetítenek úgy, hogy más jelöltek a vitatott lapszámban megszólalási lehetőséget nem kaptak. A Kúria közzétett határozataira hivatkozással állították, hogy a kifogásokban idézett cikkek megjelenése a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdésének c) és e) pontjában foglalt alapelvekbe ütközik, az esélyegyenlőség nem érvényesül és sérül a rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye. Kérték a jogszabálysértés tényének megállapítását, a kiadó további jogsértéstől való eltiltását, vele szemben bírság kiszabását, valamint a jogsértés tényét megállapító határozat rendelkező részének közzétételére kötelezését.
 2. A HVB a 24/2024. (V. 6.) számú és a 25/2024. (V. 6.) számú határozataival a kifogásokat a Ve. 209. § (1) bekezdésére és a 215. § b) pontjára hivatkozással – elkésettség miatt – érdemi vizsgálat nélkül elutasította.
 3. A kérelmező és a magánszemély fellebbezése folytán eljárt Pest Vármegyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) a 2024. május 17. napján meghozott 158/2024. (05. 17.) TVB határozatával a HVB határozatait megváltoztatta és a kifogásoknak részben helyt adott. Megállapította, hogy a „ZEBEGÉNY - Zebegény Község Önkormányzatának lapja” 2024. áprilisi számának 17. és 20. oldalán megjelentetett „A zebegényi könyvtár hamarosan megújulva fogadja rajongóit” és a „Zebegény Község Önkormányzata kiemelten támogatja a helyi sportéletet” című cikkek egyes képviselő-jelöltek tevékenységének a népszerűsítésére alkalmasak, ami sérti a Ve. 2. § c) pontjában foglalt esélyegyenlőség alapelvét. Ezzel egyidejűleg a jogsértőt eltiltotta a további jogsértéstől és kötelezte a lapot kiadó önkormányzatot, hogy a legközelebbi számban a jogsértő közléshez hasonló módon a határozat rendelkező részét tegye közzé. Határozata indokolásában megállapította, hogy a kifogások határidőben érkeztek és azok részben alaposak, mert a rendelkező részben megjelölt cikkek tartalmaznak olyan kijelentéseket, amelyek a jelenlegi képviselő-testület munkáját méltatják, és a sikereket elsősorban nekik tulajdonítva azt sugalmazzák, hogy a jövőbeni sikerek feltétele ezeknek a jelölteknek az újraválasztása. Ugyanakkor a lap 6. oldalán kifogásolt „Modernizálódik a településüzemeltetés – Újabb pályázati támogatást nyertünk a Magyar Falu Programból” című cikk nem terjeszkedik túl az önkormányzat kötelező feladatainak bemutatásán, ezért nem sérti a jogegyenlőség elvét. A rendelkező rész szerint a határozat ellen a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtásának van helye, az indokolás ehhez kapcsolódó jogszabályi rendelkezést nem tartalmaz.
 4. A kérelmező jogorvoslati kérelmében a TVB határozata részbeni megváltoztatását és a „Modernizálódik a településüzemeltetés – Újabb pályázati támogatást nyertünk a Magyar Falu Programból”, valamint a „Folytatódnak az útjavítások Zebegényben” cikkek kapcsán a kifogásban hivatkozott jogsértés megállapítását, a jogsértő további jogsértéstől való eltiltását, továbbá a Kúria határozata rendelkező részének közzétételére kötelezését kérte. Lényegében arra hivatkozott, hogy a TVB a „Folytatódnak az útjavítások Zebegényben” cikk kapcsán előadott kifogást egyáltalán nem vizsgálta, a „Modernizálódik a településüzemeltetés – Újabb pályázati támogatást nyertünk a Magyar Falu Programból” című cikk tekintetében pedig tévesen állapította meg, hogy az abban foglaltak nem terjeszkednek túl az önkormányzat kötelező feladatainak bemutatásán. A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjába, a 140. § (1) bekezdésébe, 218. § (1)-(2) bekezdéseibe és 231. § (5) bekezdés b) pontjába ütközik.
 5. A Kúria a TVB határozata ellen előterjesztett jogorvoslati kérelmet Kvk.VII.39.090/2024/6. végzésével – a Ve. 151. § (1) bekezdés, 152. §, 213. § (1) és (3) bekezdései, 221. § (1) bekezdés, 222. § (2) bekezdés, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 47. § (1) bekezdés alkalmazásával – a Nemzeti Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: NVB) áttette.

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

 1. Az NVB 349/2024. számú határozatával a TVB határozatát megváltoztatta és a kérelmező kifogásait elutasította. Határozatának indokolásában megállapította a kérelmező érintettségét, illetve azt, hogy a kifogások tárgya a helyi önkormányzat időszaki kiadványa, mint nyomtatott sajtótermék, továbbá, hogy a kérelmező kifogását határidőben nyújtotta be. A TVB határozatának hiányosságára tekintettel az NVB a kifogások teljes tartalmi elemzését és vizsgálatát elvégezte.
 2. Az NVB a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogsérelem (az esélyegyenlőség sérelme) tekintetében a kifogásokat megalapozatlanságra hivatkozással, a Ve. 220. §-a alapján elutasította, „tekintettel arra, hogy azok nem legalább két egymást követő lapszám együttes megállapításán alapuló jogsértéseket taglaltak”.A Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás sérelmének (a kiadványban megjelent cikkek) vizsgálata során az NVB megállapította, hogy a kiadvány 6. oldala felső részében található cikkben egy alkalommal említették az alpolgármestert, egyebekben a cikket többesszámban fogalmazták (pl. „hatékonyabb járműre cseréljék le”, az „önkormányzat köszöni”). A harmadik bekezdésben a település fejlődését a gépjármű beszerzésével, nem az alpolgármester személyével hozták összefüggésbe. A kiadvány 6. oldala alsó részében található írással kapcsolatban az NVB kiemelte, hogy azt szintén többes számban írták, az elért eredményeket nem egy ember tevékenységének tudták be, hanem a testület munkájának (pl. „Az útfejlesztési projekteket is elindító jelenlegi testület”, „jelenlegi testület kiemelt figyelmet fordít”, „testületen belüli összefogás és a lakosság támogatása”, „fejlődés érdekében az önkormányzat kész és elkötelezett”). Hasonló szófordulatok találhatók a kiadvány 17. oldal alsó részében található cikkben: „az Önkormányzat elkötelezett a kultúra és az olvasás iránt”, „a jelenlegi Önkormányzat mindig is fontosnak tartotta”, az „Önkormányzat célja”. Utalás történt ugyan arra, hogy az alpolgármester egyeztetéseket folytat, azonban az önkormányzat jogi személy, tárgyalásokat folytatni csak képviselők által tud, ezért természetes, hogy az önkormányzat nevében tárgyalásokat folytató személy nevét megemlítik. A cikkben Nyári Péter képviselő nevét nem egyedüliként, hanem az önkormányzati döntés mellett kiálló többi három képviselővel együtt említették. A kiadvány 20. oldalán található írás az önkormányzat és a helyi sportegyesület együttműködéséről, partnerségéről szól domináns jelleggel, jelentős részt szentelve a villanyszerelő írásos összefoglaló jelentésének ismertetésére, de abban sem az alpolgármester, sem Nyári Péter képviselő nevét nem említették.
 3. Az NVB szerint a kifogásolt cikkek egyikében sem történt közvetett utalás sem a 2024. június 9. napjára kitűzött választásra; azok valamely irányban történő szavazásra sem buzdítanak; a közelmúltban már megvalósult, képviselőként, alpolgármesterként elért, ebben a minőségben folytatott közéleti, közhatalmi munkát, annak eredményeit mutatja be; a választás kimenetelétől függő jövőbeni képet nem festenek. A cikkek tartalmaznak ugyan utalást a jövőre vonatkozóan (pl. a 6. oldalon a „Modernizálódik a településüzemeltetés” cikk utolsó bekezdésében az „elkövetkező időszakban” kifejezés), ezek a kifejezések azonban – a Kvk.IV.39.083/2024/7. és Kvk.IV.39.084/2024/6. számú kúriai döntésekben foglaltak alapján – nem értelmezhetők úgy hogy a jövőidejűség a 2024. június 9-ei választások eredményének 2024. október 1. napja utáni időszakára vonatkozik.
 4. Az NVB összegzésként megállapította, hogy a kifogás tárgyává tett kiadvány kiadása és terjesztése a helyi önkormányzat jogszabályban – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésére is figyelemmel –, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 32. §-ában meghatározott feladatellátása körébe tartozik, az abban közölt és sérelmezett cikkek tartalmuk alapján a helyi önkormányzat Ve. 142. §-a szerinti tájékoztatásának tekintendők, ezért azok közlése nem minősül választási kampánynak, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme nem állapítható meg.

A felülvizsgálati kérelem és észrevétel

 1. A kérelmező felülvizsgálati kérelmében kérte az NVB határozata megváltoztatását, a ,,ZEBEGÉNY – Zebegény Község Önkormányzatának lapja” megnevezésű időszaki lap 2024. áprilisi száma 6. oldalán olvasható, Nyári Péter képviselő (képviselő-jelölt) szerzősége mellett megjelent ,,Modernizálódik a településüzemeltetés – Újabb pályázati támogatást nyertünk a Magyar Falu Programból”, a ,,Folytatódnak az útjavítások Zebegényben”, a 17. oldalon olvasható ,,A zebegényi könyvtár hamarosan megújulva fogadja a kultúra rajongóit”, a 20. oldalon olvasható ,,Zebegény Község Önkormányzata kiemelten támogatja a helyi sportéletet!" című cikkek miatt a jogszabálysértés tényének megállapítását, valamint Zebegény Község Önkormányzata eltiltását a további jogszabálysértéstől, vele szemben bírság kiszabását, továbbá a Kúria határozata rendelkező részének közzétételére kötelezését.
 2. A kérelmező szerint az NVB határozata sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontját, 140. §-át, 141. §-át, 142. §-át, valamint az Info tv. 32. §-át. Lényegében arra hivatkozott, hogy az NVB tévesen állapította meg, hogy a cikkekben foglaltak nem terjeszkednek túl az önkormányzat kötelező feladatainak bemutatásán, azok a Ve. 140. § és 141. § szerinti kampányeszköznek, illetve kampánytevékenységnek minősülnek.
 3. Az Info tv. 32. §-a szerinti ,,tájékoztatás" értelmezése körében hivatkozott a Kvk.II.39.356/2022/2. számú közzétett kúriai döntésben foglalt elvi tartalomra, amely a Ve. 141. §-a szerinti kampánytevékenységet és a Ve. 142. §-a szerinti, kampánytevékenységnek nem minősülő ,,tájékoztatást" az objektivitás, szükségesség és indokoltság alapján határolja el egymástól. Az objektivitás azt követeli meg, hogy a tájékoztatás olyan tényállításokat (konkrétumokat) tartalmazzon, amelynek igazságtartalma igazolható, ellenőrizhető, a tényállításnak az értékítélettől elhatárolhatónak kell lennie az ún. bizonyíthatósági teszt alapján [13/2014. (IV. 18.) AB határozat [49] bekezdés, Pfv.IV.21.678/2018/7. kúriai határozat [23] bekezdés]. Amennyiben a tájékoztatás a bizonyíthatósági tesztnek nem felel meg, az értékítéletet, véleménynyilvánítást tartalmaz, amely igazságtartalma tekintetében nem ellenőrizhető, az szükségszerűen szubjektív. Ennek megfelelően a jövőre nézve tett ígéret az Info tv. 32. §-a és a Ve. 142. §-a alapján nem ,,tájékoztatás”, mert annak igazságtartalma jelenleg nem ellenőrizhető, nem bizonyítható, tehát ,,tényállításnak, objektív tájékoztatásnak" nem minősülhet.
 4. A kérelmező az időszaki kiadványban megjelent és kifogásolt cikkek tekintetében az NVB határozatával kapcsolatos kifogásait úgy összegezte, hogy az újságcikkek az „önkormányzat”, az ,,aktuális vezetés”, Ferenczy Ernő Ervin alpolgármester, polgármester-jelölt és a jelenlegi képviselő-testület tagjai (Demény István Ferenc, Mádai Ferenc, Ferenczy Ernő Ervin, Kósa János, Nyári Péter, Hegedűs Sándor) képviselő-jelölteknek az objektív tájékoztatáson túlmutató méltatását tartalmazzák. A cikkek ezeknek a személyeknek a ,,készsége és elkötelezettsége" hangsúlyozásával a választások kimenetelétől függő kampányígéreteket fogalmaznak meg. Azzal, hogy a polgármester-jelölt intézkedései, egyeztetése miatt ,,nincs ok a csüggedésre”, a négy képviselő ,,határozottan kiállt" valamely nem részletezett ,,költségcsökkentő intézkedés" ellen, illetve annak hangsúlyozása, hogy az ,,önkormányzat" az ,,építésre" és nem a ,,leépítésre" törekszik, a könyvtár fenntartására irányuló célokat emeli ki, továbbá a sportélet támogatásának kiemelésével a választások kimenetelétől függő kampányígéreteket fogalmaznak meg, amelyek nem minősülnek az Info tv. 32. §-a és a Ve. 142. §-a szerinti tájékoztatásnak.
 5. A kérelmező az NVB határozatában foglalt megállapítással, amely szerint a sérelmezett cikkek Ve. 142. §-a, illetve az Info tv. 32. §-a hatálya alá tartozása dönti el, hogy a cikkek megvalósítják-e a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti jogsértést, egyetértett azzal, hogy álláspontja szerint igazolta, hogy a sérelmezett cikkek a Ve. 140. §-a alapján kampányeszköznek, míg megjelenésük a Ve. 141. §-a alapján kampánytevékenységnek minősülnek, mert azokban a jelenlegi képviselő-testületi tagok, mint képviselő-jelöltek és Ferenczy Ernő Ervin alpolgármester, polgármester-jelölt irányában megfigyelhető elfogultság, a jelölteket méltató értékítéletek, mint véleménynyilvánítások. A sérelmezett cikkekben tett kampányígéretek miatt a cikkek túllépnek az Info tv. 32.§-a szerinti kereteken, a Ve. 140. §-a és 141. §-a szerinti minősülésük miatt a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjába ütköznek.
 6. A kérelmező szerint a közzétett Kvk.III.39.398/2022/4. számú kúriai végzés [30] bekezdése alátámasztja, hogy a sérelmezett cikkek az önkormányzat működéséről szóló tájékoztatásnak álcázva a jelenlegi alpolgármester és polgármester-jelölt, illetve a képviselőtestület jelenlegi tagjai, egyidejűleg képviselő-jelöltek méltatását és kampányígéreteit tartalmazó kampányüzeneteket tartalmaznak, amelyekkel rendeltetésellenesen a saját maguk támogatására buzdítják Zebegény község választóit, a választói akaratot befolyásolják, visszaéltek az önkormányzat tájékoztatási kötelezettségével.
 7. Zebegény Község Önkormányzata kérte a felülvizsgálattal támadott határozat helybenhagyását arra hivatkozva, hogy az NVB a tényállást helyesen állapította meg, és helyes a döntésének jogi indoka is. Előadta, hogy a Ve. 142. §-a alapján nem minősül kampánytevékenységnek az aktuálpolitikai kérdésekről történő tájékoztatás állampolgárokhoz eljuttatása; a sérelmezett cikkekben szereplő tartalom nem lépte túl a törvényben meghatározott kereteket; a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt elvek nem sérültek; a cikkekben foglalt kommunikáció nem a Ve. 141. § és 142. § szerinti tevékenység. Mindezek alátámasztására hivatkozott a Kvk.V.37.490/2014/2., Kvk.V.37.907/2014/3., Kvk.V.37.359/2014/2., Kvk.V.37.488/2014/3. számú kúriai döntésekben foglaltakra.

Kúria döntése és jogi indokai

 1. A felülvizsgálati kérelem – az alábbiak szerint – alaptalan.
 2. A Kúria megállapította, hogy a felülvizsgálati kérelmet az ügyben érdekelt jelölt, mint kérelmező terjesztette elő a Ve. 224. § (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül, tartalma megfelel a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltaknak, az eljárásban a kérelmezőt ügyvéd képviseli, ezért a felülvizsgálati kérelmet érdemben bírálta el.
 3. A Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja értelmében a választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét.
 4. A Ve. 140. §-a szerint kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a plakát, jelölő szervezet vagy jelölt által történő közvetlen megkeresés, politikai reklám és politikai hirdetés, választási gyűlés.
 5. A Ve. 141. §-a szerint kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából.
 6. A Ve. 142. §-a szerint nem minősül választási kampánynak a választási szervek tevékenysége, az állampolgárok – mint magánszemélyek – közötti személyes kommunikáció, függetlenül annak tartalmától és formájától, továbbá az Alkotmánybíróság, a bíróságok, a helyi önkormányzatok és más állami szervek jogszabályban meghatározott feladatuk során végzett tevékenysége.
 7. A Kúria mindenekelőtt utal arra, hogy a kérelmező a felülvizsgálati kérelmében – a korábbi jogorvoslati kérelmeiben foglaltaktól eltérve – a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alapelv (az esélyegyenlőség) sérelmét már nem vitatta, ezért a Kúria a Ve. 228. § (2) bekezdése folytán alkalmazandó Kp. 2. § (4) bekezdés alapján, az Alkotmánybíróság IV/2242/2024. számú ügyben hozott döntésében foglaltakra is figyelemmel, ennek az alapelvnek a megsértése körében nem vizsgálódhatott.
 8. A kérelmező felülvizsgálati kérelmében nem vitatta, hogy az Info tv. 32. §-a alapján a helyi önkormányzat köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását, csupán arra hivatkozott, hogy a cikkek túlterjeszkednek az önkormányzat kötelező feladatainak bemutatásán, az újságcikkekben foglaltak kampányeszköznek, illetve kampánytevékenységnek minősülnek, a Kvk.II.39.356/2022/2. számú közzétett kúriai döntésben foglalt objektivitás, szükségesség és indokoltság követelményének nem felelnek meg. Az újságcikkek nem tartalmaznak olyan tényállításokat (konkrétumokat), amelyek igazságtartalma igazolható, ellenőrizhető lenne, a tényállítás az értékítélettől nem elhatárolható, vagyis az ún. bizonyíthatósági tesztnek nem felelnek meg. A jövőre nézve tett ígéret az Info tv. 32. §-a és a Ve. 142. §-a alapján nem ,,tájékoztatás”, mert annak igazságtartalma nem ellenőrizhető, nem bizonyítható, tehát ,,tényállításnak, objektív tájékoztatásnak" nem minősülhet.
 9. Az idézett törvényi rendelkezések értelmében Zebegény Község Önkormányzatának időszaki lapjában megjelent cikkek akkor minősülhetnek kampányeszköznek, akkor lehetnek alkalmasak a választói akarat befolyásolására, ha az abban foglaltak kampánytevékenységnek minősülnek, vagyis céljuk a választói akarat befolyásolása, vagy annak megkísérlése. Nem minősül kampánytevékenységnek az egyéb célból végzett tevékenység, a jogszabályban meghatározott feladat végzése (pl. a tájékoztatási tevékenység), a választói akarat nem szándékosan történő befolyásolása. Erre figyelemmel az NVB vizsgálta, hogy a hivatkozott újságcikkek tartalma kampánytevékenységnek minősül-e, illetve azt, hogy mi volt a tevékenységet végző szándéka.
 10. Ebben a körben az NVB helyesen állapította meg egyrészt, hogy a kifogás tárgyává tett kiadványban az újságcikkek közzététele az Info tv. 32. §-ában meghatározott feladatellátás körébe tartozik, a sérelmezett cikkek tartalmuk alapján a helyi önkormányzat Ve. 142. §-a szerinti tájékoztatásának tekintendők, ezért azok közlése nem minősül választási kampánynak, nem irányult a választói akarat befolyásolására, másrészt a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme sem állapítható meg.
 11. A kérelmező felülvizsgálati kérelmében megalapozatlanul állította, hogy az újságcikkek a tárgyilagos tájékoztatás követelményének nem feleltek meg, ugyanis mindegyik cikk a helyi önkormányzat tevékenységéről, az elért eredményekről szóló – a kérelmező által lényegében nem vitatott – tényállításokat (konkrétumokat), továbbá pontos, aktuális tájékoztatást tartalmaz a könyvtár megújulására, a sportélet támogatására, a településüzemeltetésre, az újabb pályázati támogatásra vonatkozóan. Az újságcikkekben foglalt tényállítások igazságtartalma igazolható, ellenőrizhető, a tényállítás és az abból levont, a jövőre vonatkozó következtetések (az értékítélet) elhatárolhatók, vagyis a kérelmező által hivatkozott bizonyíthatósági tesztnek megfelelnek. Az NVB helyesen utalt ebben a körben a közzétett, követendő kúriai döntésre (Kvk.IV.37.360/2014/2.), amelynek értelmében a választópolgárok tájékoztatása a helyi önkormányzat tevékenységéről, elért eredményeiről egyfajta kötelesség.
 12. Az újságcikkekben megfogalmazott tényállításokkal és a jövőre vonatkozó ígéretekkel (értékítélettel, véleménynyilvánítással) összefüggésben a Kúria utal az Alkotmánybíróság 5/2015. (II. 25.) AB határozatára, 9/2015. (IV. 23.) AB határozatára és 3107/2018. (IV. 9.) AB határozatára, amelyek a választási kampányban a véleménynyilvánítás és a tényállítás elhatárolásával kapcsolatosak. A határozatokban foglaltak szerint alapvető alkotmányossági kérdés, hogy egy választási kampány során tett kijelentés (ebben az ügyben a cikkek tartalma) tényállításnak vagy értékítéletnek minősül-e. Az Alkotmánybíróság megerősítette, hogy az elhatárolásnak választási kampány során is alkotmányjogi jelentősége van, mivel a tényállításokra és az értékítéletekre eltérő mércék alkalmazandók.
 13. A Kúria megállapította, hogy a kérelmező által kifogásolt újságcikkek a választásokra vonatkozó közvetlen üzenetet nem tartalmaznak, azoknak a tényállításokon kívül eső részei (az alpolgármester és a képviselőtestületi tagok érdemeinek az elért eredményekkel összefüggő méltatása, az elért eredmények pozitív tartalmú kicsengése) a véleménynyilvánítás körében védelmet élveznek. Ha a kérelmező az értékítélet körében értékeli a kifogásolt cikkeknek a nevezettek méltatásával kapcsolatos tartalmát, az ebben az esetben is a véleménynyilvánítási szabadság által védett tartalomnak tekintendő.
 14. A fentiekkel összefüggésben a kérelmező megalapozottan hivatkozott arra, hogy a jövőre nézve tett ígéret az Info tv. 32. §-a és a Ve. 142. §-a alapján nem tájékoztatás, nem tényállítás, mert annak igazságtartalma nem ellenőrizhető, azonban figyelmen kívül hagyta, hogy az a cikkek szerzőjének véleménynyilvánítási szabadsága által védett tartalomnak (értékítéletnek) tekintendő, ezért nem sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti alapelvet, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét, a Ve. 141. §-a szerinti kampánytevékenységnek sem minősül, különös figyelemmel arra, hogy a szerző véleménynyilvánítása során a jelöltekre, a jelölő szervezetekre, azok kampánytevékenységére még közvetett utalást sem tett, a helyi önkormányzat tevékenységéről, a közelmúltban elért eredményeiről szóló tájékoztatás a jelöltek, jelölő szervezetek kampánytevékenységét nem érintette.
 15. Mindezekre tekintettel a Kúria az NVB határozatát – a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint – helybenhagyta.

A döntés elvi tartalma

 1. Nem minősül választási kampánytevékenységnek a helyi önkormányzat jogszabályban meghatározott feladata során végzett tevékenysége, a választóknak az önkormányzat tevékenységéről, a közelmúltban elért eredményeiről szóló tájékoztatása.

Záró rész

 1. A Kúria a Ve. 229. §-a alapján nemperes eljárásban, három hivatásos bíróból álló tanácsban határozott.
 2. A kérelmező a Ve. 228. § (2) bekezdése és a Kp. 35. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 102. § (1) bekezdése alapján az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (5) bekezdése szerinti mértékű nemperes eljárási illeték megfizetésére köteles.
 3. A Kúria tájékoztatja a kérelmezőt, hogy az illetéket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 10032000-01070044-09060018 számú illetékbevételi számlájára kell az esedékesség napjáig megfizetnie. A megfizetés során közleményként fel kell tüntetni a Kúria megnevezését, a kúriai ügyszámot, valamint a fizetésre kötelezett adóazonosító számát [30/2017. (XII. 27.) IM rendelet 2. § (2) bekezdés e) pont]. Az esedékességről az Itv. 78. § (4) bekezdése rendelkezik.
 4. A végzés ellen a további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése kizárja.

Budapest, 2024. május 31.

Dr. Magyarfalvi Katalin s. k. a tanács elnöke, 
Dr. Cséffán József s. k. előadó bíró, 
Dr. Varga Zs. András s. k. bíró