Kvk.VI.39.234/2022/6. számú határozat

A KÚRIA

végzése

Az ügy száma: Kvk.VI.39.234/2022/6.

A tanács tagjai: Dr. Vitál-Eigner Beáta a tanács elnöke, Dr. Horváth Tamás előadó bíró, Dr. Kurucz Krisztina bíró

A kérelmező: … …

A kérelmező képviselője: Dr. Palcsu Péter ügyvéd …

Az ügy tárgya: választási ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: a kérelmező

A felülvizsgálni kért jogerős határozat: a Nemzeti Választási Bizottság 89/2022. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 89/2022. számú határozatát megváltoztatja, a Hajdú-Bihar Megye 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 5/2022. (II.18.) számú határozatát megváltoztatja és a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A felülvizsgálati eljárási illeték az állam terhén marad.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] Dr. Tiba István Csaba (a továbbiakban: kifogástevő), a Hajdú-Bihar megye 06. számú választókerületben a FIDESZ–Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös egyéni képviselőjelöltje. 2022. február 15-én 9 óra 19 perckor elektronikus úton – 2022. február 13-i keltezésű – kifogást nyújtott be a Hajdú-Bihar Megye 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB). A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208–209. §-ai alapján hivatkozott a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvása, c) pontja szerinti esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, és az e) pontjában meghatározott jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveinek megsértésére.

[2] Előadta, hogy kifogásának benyújtása napján vette kézbe a Balmazújváros című, Balmazújváros Város Önkormányzata havi megjelenésű közszolgálati lapjának (a továbbiakban: önkormányzati lap) 2022. február havi számát. Meglátása szerint az abban szereplő cikk - annak szerzője választási esélyeinek növelése és ezzel párhuzamosan az ő rossz színben feltüntetése érdekében - valótlan közléseket tartalmaz.

[3] Kérte a jogszabálysértés megállapítását, a jogsértő további jogszabálysértéstől való eltiltását, valamint bocsánatkérésre és elégtételadásra kötelezését.

[4] Az önkormányzati lap kérdéses számán „2022. február” szerepel dátumként. Az OEVB ezért megkereste az önkormányzati lap kiadóját annak közlése végett, hogy a februári lapszám pontosan mely időpontban jelent meg. A kiadó 2022. február 17. napján kelt nyilatkozata szerint a lap 2022. február 10. napján került ki a nyomdából, és annak kézbesítése 2022. február 11. napján kezdődött el. A kiadó az OEVB újabb megkeresésére tett, 2022. február 18-án kelt nyilatkozata szerint a lap szórása 2022. február 13. napján fejeződött be.

[5] Az OEVB az 5/2022. (II. 18.) számú határozatával a kifogásnak helyt adott, megállapította a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjainak megsértését és kötelezte az önkormányzati lap szerkesztőségét, hogy a határozat rendelkező részét a legközelebbi számban tegye közzé.

[6] Indokolása szerint mivel a lap terjesztése nem egyszerre történt meg, vélelmezhető, hogy a kifogástevő 2022. február 13-án vette kézhez a sérelmezett lapszámot, így a Ve. 209. § (3) bekezdése alapján a kifogás határidőben került benyújtásra.

[7] A kiadó (a továbbiakban: kérelmező) az OEVB határozata ellen fellebbezést nyújtott be a Ve. 221. § (1) bekezdésére hivatkozással, kérve a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasítását. Állította, hogy a kifogástevő elkésetten nyújtotta be kifogását. Az OEVB határozatának indokolásából az következik, hogy a vitatott lapszám 2022. február 11-én jelent meg, és nincs jelentősége annak, hogy a lapszám kézbesítése 2022. február 13. napjával fejeződött be.

Az Nemzeti Választási Bizottság határozata

[8] A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) a 89/2022. számú határozatával az OEVB határozatát helybenhagyta. A kérelmező érintettségét arra figyelemmel állapította meg, hogy rá nézve a sérelmezett döntés kötelezettséget állapít meg.

[9] Álláspontja szerint az ügyben beszerzett bizonyítékok alapján a tényállás megállapításához szükséges bizonyossággal megállapítható, hogy az állított jogsértés elkövetésének időpontjának 2022. február 13-át kell tekinteni. Ez volt az a dátum, amikorra Balmazújváros minden háztartásába eljutott az önkormányzati lap, függetlenül attól, hogy magát a lapot mikor olvasták a választópolgárok. Hangsúlyozta, a kifogástevő nyilatkozata is ezt az időpontot erősíti, hiszen 2022. február 13-i keltezéssel nyilatkozott úgy, hogy aznap jutott a lap birtokába. Elkésettség ezért nem állapítható meg, így az elsőfokú döntés helybenhagyása volt indokolt.

[10] Érvelése alátámasztására egyebek mellett felhívta a Kúria Kvk.37.484/2014/3. számú és a Fővárosi Ítélőtábla Pk.50.005/2014/2. számú döntését.

A bírósági felülvizsgálati kérelem

[11] Az NVB határozatával szemben a kérelmező nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, kérve annak megváltoztatását és - elkésettség miatt - a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasítását. Jogszabálysértésként a Ve. 215. § b) pontjára, a 43. § (4) és (5) bekezdéseire, valamint a 209. § (1) és (3) bekezdéseire hivatkozott.

[12] Álláspontja szerint a vélelmezett jogszabálysértés elkövetésének időpontja 2022. év február hó 11. napja. Nincs jelentősége annak a körülménynek, hogy 2022. év február hó 13. napján fejeződött be a sajtótermék kézbesítése, mivel a folyamatos jogszabálysértés esetére rendelt jogszabályi rendelkezések alkalmazását a Ve. 209. § (2) bekezdésének második mondata kizárja. A kifogást csak 2022. február 15-én, a három napos határidő eltelte után terjesztette elő a kifogástevő.

[13] Utalt arra, hogy a határozat ítélkezési gyakorlatként 2014. évben hozott eseti döntésekre hivatkozott, azóta azonban a jogi környezet megváltozott.

[14] A Kúria biztosította a kifogástevő számára a nyilatkozattétel lehetőségét, amely alapján a kifogástevő a bírósági felülvizsgálati kérelemre kettő nyilatkozatot tett.

A Kúria döntése és jogi indokai

[15] A bírósági felülvizsgálati kérelem alapos.

[16] A bírósági felülvizsgálati kérelmet a határozat alapján közzétételre kötelezett, így a Ve. 222. § (1) bekezdése szerint az ügyben érintett kérelmező nyújtotta be a Ve. 224. § (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül, tartalma megfelel a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltaknak, valamint az eljárásban a kérelmezőt ügyvéd képviselte.

[17] A Ve. 228. § (2) bekezdésének második mondata szerint a bírósági eljárásban a polgári perrendtartásról szóló törvény közigazgatási perekre vonatkozó rendelkezéseit kell – az e törvényben foglalt eltérésekkel – megfelelően alkalmazni. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 157. § (13) bekezdése szerint, ahol a jogszabály a polgári perrendtartás közigazgatási perekre vonatkozó szabályai alkalmazását rendeli, azon a közigazgatási perrendtartást kell érteni. A Kp. 115. § (2) bekezdése alapján alkalmazandó 108. § (1) bekezdése szerint, figyelemmel a Ve. idézett 228. § (2) bekezdésére, a Kúria a támadott határozatot a felülvizsgálati kérelemben foglaltak keretei között vizsgálja felül.

[18] A kérelmező az NVB határozata ellen kizárólag eljárási okból, a kifogás elkésettségére hivatkozva nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, ezért a Kúria is kizárólag ennek a tárgynak a körében vizsgálta felül a vitatott döntést.

[19] A Ve. 209. § (1) bekezdése alapján a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen az elbírálásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. A Ve. 209. § (3) bekezdése értelmében nyomtatott sajtótermék esetén a jogszabálysértés elkövetésének időpontja a sajtótermék megjelenésének napja. Ebben az esetben a (2) bekezdés – folyamatos jogsértésre irányadó – rendelkezései nem alkalmazhatók.

[20] A Kúria megítélése szerint a jogalkotó egyértelműen rendezte, hogy a nyomtatott sajtótermék esetén mit kell a jogszabálysértés elkövetése időpontjának tekinteni, meghatározva ekként a sajtótermék megjelenésének napját. Kifejezetten rögzítette azt is a Ve. 209. § (2) és (3) bekezdéseiben, hogy ebben az esetben nem folyamatos jogsértésként kell tekinteni a lapnak az olvasókhoz való eljutásának értelemszerűen fokozatos és időben elnyúló szakaszát. A Ve. 209. § (1) bekezdése alapján jogszabálysértés elkövetése szempontjából a megjelenés időpontjaként eszerint kizárólag a terjesztés megkezdése vehető figyelembe, hiszen csakis a már megjelent, azaz a végleges formára szerkesztett és nyomtatott lapot lehet hagyományos módon terjeszteni. A kifogásban vélt jogsértés ezért a terjesztés megindulásával már megvalósult. A Ve. 209. § (1) bekezdése szerinti határidőt a kifogás benyújtására tehát ettől az időponttól, jelen esetben 2022. február 11. napjától kell számítani.

[21] Az NVB és a kérelmező joggyakorlatra való hivatkozásait a Ve. 209. § (3) bekezdését érintő törvénymódosítás tükrében lehet csak figyelembe venni. Ezen új szabályt az egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2018. évi XXVI. törvény 76. §-a állapította meg, és az 2018. szeptember 1. napjától hatályos. Rendelkezésre álló gyakorlat azonban kizárólag az ezt megelőzően hatályos jogi környezetből van. E körben vannak olyan kúriai döntések, amelyek konformak a későbbi módosítással, így a Kúria Kvk.III.37.484/2014/3. számú, valamint Kvk.VI.37.415/2018/2. számú (2018. április 3. napján kelt) végzése. E határozatokban a Kúria kimondta, hogy egy kiadvány esetén nem az az időpont számít kezdő időpontnak, amikor ahhoz a jogsértést kifogásoló kérelmező hozzájutott, hanem az a nap, amikor a kiadvány megjelent, terjesztését megkezdték. A jogalkotó lényegében a bírói jogértelmezést emelte törvényerőre, ezért ettől a gyakorlattól, figyelemmel a jogszabályváltozásra is, az eltérés nem indokolt.

[22] A Fővárosi Ítélőtábla 11.Pk.50.005/2014/2. számú határozatával kapcsolatban az eltérő jogi környezeten túl megjegyzendő, hogy az a Kúria döntésére nézve nem irányadó.

[23] A Ve. egyértelmű rendelkezése alapján a sajtótermék megjelenése nem kötött sem a terjesztés időtartamához, sem az olvasó általi kézhezvétel időpontjához, ezek az elkésettség szempontjából jogi jelentőséggel nem bírnak.

[24] Az ügyben a kiadó nyilatkozatának tartalmát senki nem vitatta, azt a Kúria is aggálytalannak elfogadta.

[25] A sajtótermék megjelenésének napja a fentiek szerint 2022. február 11., amelyhez képest a 2022. február 15. napján benyújtott kifogás a Ve. 209. § (1) bekezdése alapján elkésett. Az NVB ezzel ellentétes tartalmú határozata így a Ve. 209. § (3) bekezdésébe ütközik.

[26] Minderre tekintettel a Kúria a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján az NVB határozatát és az OEVB határozatát megváltoztatta, az elkésett kifogást pedig a Ve. 215. § b) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

A döntés elvi tartalma

[27] Nyomtatott sajtótermék esetén a jogszabálysértés elkövetésének időpontja a sajtótermék megjelenésének napja. A megjelenés legkésőbb a terjesztés megkezdésével megvalósul.

Záró rész

[28] Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (5) bekezdése szerint feljegyzett felülvizsgálati eljárási illeték a Ve. 228. § (2) bekezdése és a Kp. 35. § (1) bekezdése folytán alkalmazandó polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 102. § (1) és (6) bekezdése alapján az állam terhén marad.

[29] A Kúria a bírósági felülvizsgálati kérelmet a Ve. 229. § (2) bekezdése szerinti eljárásban bírálta el.

[30] A végzés elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2022. március 1.

Dr. Vitál-Eigner Beáta sk. a tanács elnöke
Dr. Horváth Tamás sk. előadó bíró

Dr. Kurucz Krisztina sk. bíró