Kvk.VI.38.257/2019/2. számú határozat

A Kúria
végzése

Az ügy száma: Kvk.VI.38.257/2019/2.
A tanács tagjai: Dr. Sperka Kálmán a tanács elnöke, Dr. Vitál-Eigner Beáta előadó bíró, Dr. Sugár Tamás bíró
A kérelmező: ...
A kérelmező képviselője: ... ügyvéd
Az eljárás tárgya: választási ügyben hozott határozat felülvizsgálata
A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: a kérelmező
A felülvizsgálni kért határozat: a Nemzeti Választási Bizottság 473/2019. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 1.000.- (egyezer) forint mérsékelt felülvizsgálati eljárási illetéket.

A végzés ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) a 473/2019. számú határozatával érdemi vizsgálat nélkül elutasította a kérelmezőnek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 158/2019. (X.21.) határozata ellen előterjesztett fellebbezését. Indokolása szerint a kérelmező nem igazolta a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 221. § (1) bekezdésében foglalt érintettségét, így jogorvoslati jogosultságát, ezen kívül a fellebbezés elkésett, az ügyben egyébként is bírósági felülvizsgálatnak lett volna helye.

A felülvizsgálati kérelem

[2] A kérelmező felülvizsgálati kérelmében az NVB határozatának – az elsőfokú határozatra is kiterjedő – hatályon kívül helyezését és új eljárás lefolytatására való kötelezését kérte.
[3] Előadta, hogy a fellebbezést elkésettség okán elutasítani nem lehet, ha – mint ahogy a jelen esetben is – a határozatot a jogorvoslatot benyújtani kívánt fél a jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidő letelte után kapta meg.
[4] Érvelése szerint az érintettségét korábban már igazolta; a nyertesre és a rá leadott szavazatok között mindössze csak 2 szavazat különbség volt, ezért a kifogás érdemi elbírálása döntő befolyással lehet a választás eredményére.

A Kúria döntése és jogi indokai

[5] A felülvizsgálati kérelem érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
[6] A Ve. 231. § (1) bekezdés c) pontja szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat. A Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmazni kell a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapját. A 223. § (3) bekezdés a) pontja értelmében, a bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással lehet benyújtani.
[7] A jogszabálysértésre való hivatkozás a felülvizsgálati kérelem nélkülözhetetlen tartalmi eleme. E körben meg kell jelölni azt a választásra irányadó jogszabályi rendelkezést, vagy a választás és választási eljárás azon alapelvi rendelkezését, amelybe a kérelmező álláspontja szerint az NVB határozata ütközik.
[8] A kérelmező jogszabálysértés megjelölése nélkül terjesztette elő bírósági felülvizsgálati kérelmét. A kérelem e hiányossága kizárja a határozat érdemi felülvizsgálatát.
[9] A kifejtettekre figyelemmel a Kúria a kérelmező felülvizsgálati kérelmét a Ve. 231. § (1) bekezdés c) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Záró rész

[10] A Kúria a Ve. 228. § (2) bekezdése szerint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 630. § (5) bekezdése folytán alkalmazandó a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 157. § (5)  bekezdése és 35. § (1) bekezdése, a Pp. 101. § (1) és 102. § (1) bekezdései alapján kötelezte a kérelmezőt a tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (5) bekezdése szerint megállapított és az 58. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően mérsékelt összegű felülvizsgálati eljárási illeték megfizetésére.
[11] A Kúria határozata elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2019. november 7.

Dr. Sperka Kálmán s.k. a tanács elnöke,
Dr. Vitál-Eigner Beáta s.k. előadó bíró,
Dr. Sugár Tamás s.k. bíró