Kvk.VI.37.836/2017/3. számú határozat

A Kúria
mint felülvizsgálati bíróság
végzése

Az ügy száma: Kvk.VI.37.836/2017/3.

A tanács tagjai: Dr. Sperka Kálmán a tanács elnöke, Dr. Sugár Tamás előadó bíró, Dr. Mudráné Dr. Láng Erzsébet bíró
   
A kérelmező: ... (cím)
   
A kérelmezett: Nemzeti Választási Bizottság (cím)
   
Az eljárás tárgya: választási ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: a kérelmező

A kérelmezett határozatának kelte és száma: Nemzeti Választási Bizottság 2017. szeptember 21-én kelt 106/2017. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a kérelmező felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak felhívásra 1000.- (ezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] Az Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) a 2017. szeptember 21-én kelt 106/2017. számú határozatában a kérelmező kifogását érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Az indokolásban megállapította, hogy a kérelmező által megjelölt jogszabálysértés nem felel meg a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) által értelmezhető jogszabálysértés fogalmának. A kérelmező által előterjesztett, valójában jogszabályi rendelkezések közötti kollíziót sérelmező beadványának elbírálására a Ve. rendelkezései nem állapítanak meg hatáskört sem az NVB, sem más választási bizottság számára, azaz jelen ügy nem minősül választási ügynek. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasítást az NVB a Ve. 215. § d) pontjára alapította.

[2] A kérelmező az NVB fenti határozata ellen személyesen eljárva 2017. szeptember 26-án elektronikus úton bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő.

A Kúria döntése és jogi indokai

[3] A Ve. 224. § (5) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A Ve. 231. § (2) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani továbbá, ha a 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.

[4] A Kúria hangsúlyozza, hogy a kérelmező jogi képviselő nélkül eljárva nyújtotta be a felülvizsgálati kérelmét, ahhoz a jogi szakvizsga megszerzését igazoló okiratot vagy annak hiteles másolatát sem csatolta.

[5] Mindezek folytán a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét a Ve. 231. § (2) bekezdése alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Az elutasításra tekintettel a Kúria érdemben nem vizsgálhatta a jogorvoslati kérelemben foglaltakat.

Záró rész

[6] A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (7) bekezdése és 58. § (1) bekezdés f) pontja szerint határozta meg. A felülvizsgálati bíróság a kérelmezőt a költségmentesség alkalmazásáról 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13. § (2) bekezdésére figyelemmel kötelezte a mérsékelt összeg illeték megfizetésére.

[7] A Kúria határozata elleni jogorvoslatot a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2017. szeptember 27.

Dr. Sperka Kálmán s.k. a tanács elnöke, Dr. Sugár Tamás s.k. előadó bíró, Dr. Mudráné Dr. Láng Erzsébet s.k. bíró