Kvk.VI.37.340/2018/2. számú határozat

A Kúria
végzése

Az ügy száma: Kvk.VI.37.340/2018/2.

A tanács tagjai: Dr. Sperka Kálmán a tanács elnöke, Dr. Sugár Tamás előadó bíró, Dr. Mudráné Dr. Láng Erzsébet bíró
   
A kérelmező: ...

A kérelmező képviselője: Dr. ...
   
Az eljárás tárgya: választási ügyben hozott határozat felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: a kérelmező

A felülvizsgálni kért határozat: a Nemzeti Választási Bizottság 485/2018. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a kérelmező felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak felhívásra 1000.- (ezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A Nógrád megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a 2018. március 8-án kelt 58/2018. (III.08.) számú határozatával ..., a kérelmező jelöltje nyilvántartásba vételét visszautasította.

[2] Az OEVB határozatával szemben ... nyújtott be fellebbezést, a Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) a 2018. március 14-én kelt 485/2018. számú határozatában a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mert az nem tartalmazta a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapját, a tételes jogszabálysértésre való hivatkozást.

A felülvizsgálati kérelem

[3] ... kérelmező az NVB határozatával szemben felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő tartalma szerint annak és az OEVB határozatának megváltoztatása iránt oly módon, hogy a Kúria ... jelöltet vegye nyilvántartásba. A felülvizsgálati kérelmet Dr. ... jogtanácsosként ellenjegyezte. A felülvizsgálati kérelemhez csatolásra került Dr. ... jogtanácsosi igazolványának másolata, az általa a Budapesti Ügyvédi Kamara felé kitöltött „kamarai jogtanácsosi felvételi űrlap”, a Budapesti Ügyvédi Kamara automatikus, elektronikus irata, mely arra vonatkozik, hogy Dr. ... kérelme sikeresen befogadásra került. A kérelmező csatolta még Dr. ... fellebbezését a Budapesti Ügyvédi Kamara tagfelvételét elutasító elnökségi határozatával szemben, melyet a Magyar Ügyvédi Kamara felé nyújtott be. Szintén benyújtásra került a Budapesti Ügyvédi Kamara 2018. február 19-én Dr. ...nak elküldött, a fellebbezéshez kapcsolódó hatálytalansági tájékoztatója. A kérelmező hivatkozott az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ügyvédi tv.) 208. § (6) bekezdésére.

A Kúria döntése és jogi indokai

[4] A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme érdemi felülvizsgálatra alkalmatlan.

[5] A Ve. 224. § (5) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A Ve. 231. § (2) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.

[6] Az Ügyvédi tv. 208. § (3) bekezdése alapján a területi kamarába kamarai jogtanácsosként való felvétel iránti kérelem 2017. október 1-től terjeszthető elő. A kérelemről az ügyvédi kamara elnöksége az e törvény szerinti feltételek alapján dönt. Ha a területi kamara elnöksége a kérelemnek helyt ad, a jogtanácsost legkorábban 2018. január 1-jei hatállyal veszi fel a területi kamara tagjai sorába. A 208. § (6) bekezdése kimondja, hogy az a kamarai jogtanácsos és jogi előadó, aki a (3) és (4) bekezdés szerinti kérelmét legkésőbb 2017. október 31. napjáig előterjeszti, ha az eljárás felfüggesztésére nem kerül az eskü-, illetve fogadalomtételéig vagy, ha a kérelemnek nem adnak helyt az eljárás jogerős befejezéséig jogtanácsosi, illetve jogi előadói tevékenységét a jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet és a jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 7/1983. (VIII.25.) IM rendelet 2017. december 31-i hatályos rendelkezései szerint folytathatja.

[7] A Kúria rámutat, hogy a kérelmező és képviselője által benyújtott dokumentumokból nem állapítható meg, miszerint Dr. ... kamarai jogtanácsosként való felvétele iránti kérelmét mely napon terjesztette elő. Az iratokban több dátum szerepel – így a fellebbezés előterjesztésének és a hatálytalansági tájékoztató kiadásának napja –, azonban ezekből nem lehet következtetni a kamarai jogtanácsosként való felvétel iránti kérelem benyújtásának időpontjára. Ennek hiányában nem bizonyított, hogy a kérelmező képviselője a kamarai jogtanácsosként való felvétel iránti kérelmét 2017. október 31. napjáig előterjesztette, vagyis Dr. ... képviseleti jogosultsága nem igazolt, a kérelmező nem tartotta be a Ve. 224. § (5) bekezdésében foglaltakat.

[8] A Kúria a fentiekre tekintettel a kérelmező felülvizsgálati kérelmét a Ve. 231. § (2) bekezdését alkalmazva érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Záró rész

[9] A Kúria a felülvizsgálati kérelmet a Ve. 228. § (2) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 157. § (7) bekezdése alapján alkalmazandó Kp. 124. § (5) bekezdésének megfelelően tárgyaláson kívül bírálta el.

[10] A Kúria az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (5) bekezdése 58. § (1) bekezdés b) pontja és 62. § (1) bekezdés s) pontja szerint megállapított mérsékelt összegű felülvizsgálati eljárási illeték viselésére a kérelmezőt kötelezte a Kp. 35. § (1) és 157. § (7) bekezdése szerint.

[11] A végzés elleni felülvizsgálatot a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2018. március 21.

Dr. Sperka Kálmán s.k. a tanács elnöke, Dr. Sugár Tamás s.k. előadó bíró, Dr. Mudráné Dr. Láng Erzsébet s.k. bíró