Kvk.VI.37.292/2018/2. számú határozat

A Kúria
mint felülvizsgálati bíróság
v é g z é s e

Az ügy száma: Kvk.VI.37.292/2018/2.

A tanács tagjai: Dr. Sperka Kálmán a tanács elnöke, Dr. Sugár Tamás előadó bíró, Dr. Mudráné Dr. Láng Erzsébet bíró

A kérelmező: ...

A kérelmező képviselője: ... Ügyvédi Iroda   

Az eljárás tárgya: választási ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: a kérelmező

A felülvizsgálni kért jogerős határozat: a Nemzeti Választási Bizottság 283/2018. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 283/2018. számú határozatát helybenhagyja.
A feljegyzett felülvizsgálati eljárás illetéket az állam viseli.

A végzés ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A Tolna Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a kérelmező jelöltjének, ...nak az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán országgyűlési képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételi kérelmét a 25/2018. (III.08.) számú OEVB határozatával elutasította. ... e döntéssel szemben a Nemzeti Választási Bizottságnál fellebbezéssel élt.

[2] A Zala Megyei 03. számú OEVB a kérelmező másik jelöltjének, ...nak országgyűlési képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a 24/2018. (III.09.) számú OEVB határozatával visszautasította. E döntéssel szemben ... az NVB-nél fellebbezést terjesztett elő.

[3] A Pest Megyei 11. számú OEVB a kérelmező harmadik jelöltjének, ...nak országgyűlési képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételi kérelmét a 42/2018. (III.09.) számú OEVB határozatával visszautasította. E döntéssel szemben ... az NVB-nél fellebbezéssel élt.

[4] Az NVB a fent említett három eset egyikében sem bírálta el 2018. március 6-áig a fellebbezéseket.

[5] A kérelmező, mint jelölő szervezet az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán állított pártlistáját 2018. március 6-án 20 fő jelölttel az NVB-nek bejelentette, egyben kérte a párt nyilvántartásba vételét.

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

[6] Az NVB a kérelmező által állított pártlista nyilvántartásba vételét a 282/2018. számú, 2018. március 10-én kelt határozatával a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 133. § (2) bekezdése alapján visszautasította. Az indokolásban kifejtette, hogy a kérelmező pártlistájának bejelentése az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 8. § (1)-(2) bekezdései és a Ve. 254. § (1) bekezdése szerinti törvényes feltételeknek nem felelt meg, mivel a kérelmező 13 megyében és a fővárosban összesen 26 egyéni választókerületi jelöltet állított a szükséges 27-tel szemben.

A felülvizsgálati kérelem

[7] A kérelmező az NVB határozatával szemben bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, melyben az NVB támadott határozatának megváltoztatását kérte oly módon, hogy a Kúria a pártlista nyilvántartásba vételéről rendelkezzen.

[8] A kérelmező álláspontja szerint csak abban az esetben lehet visszautasítani a pártlista nyilvántartásba vételét, ha a jelölő szervezet, vagy a jelölt bejelentett adatai nem felelnek meg a központi névjegyzékben foglalt adatoknak. Ha a törvényi minimumot nem éri el a jelölő szervezet jogerősen nyilvántartásba vett, valamint bejelentett, de még jogerősen el nem bírált egyéni választókerületi jelöltjeinek száma, akkor a Ve. 254. § (2) bekezdése értelmében a pártlistát a nyilvántartásból törölni kell. Mivel a kérelmező adatai a névjegyzékben foglaltaktól nem térnek el, az NVB-nek a pártlistát nyilvántartásba kellett volna vennie, és ha végül a jogerősen elbírált egyéni választókerületi jelöltek száma nem éri el a törvényi minimumot, akkor lehetne törölni a pártlistát a nyilvántartásból. Az NVB határozata sérti a Ve. 133. § (1) bekezdésének rendelkezéseit.

[9] A kérelmező kifejtette továbbá, hogy a Ve. 254. § (1) és (2) bekezdése szerint a pártlistát csak abban az esetben lehet törölni a nyilvántartásból, ha a jelölő szervezet jogerősen nyilvántartásba vett és a bejelentett, de még jogerősen el nem bírált egyéni választókerületi jelöltjeinek száma együttesen nem éri el a törvényben foglalt minimumot. Az NVB által is elismerten a kérelmező 26 jogerősen nyilvántartásba vett jelölttel rendelkezik. Ezen felül  három bejelentett, de még jogerősen el nem bírált egyéni választókerületi jelöltje is van: ..., ... és .... A jogerősen nyilvántartásba vett, valamint a bejelentett, de még jogerősen nyilvántartásba nem vett jelöltek vonatkozásában eleget tett a Vjt. 8. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak. Az NVB mérlegeléssel döntött olyan kérdésben, melyben az országos képviselőjelöltek nyilvántartásba vételével kapcsolatos jogorvoslat eredményét be kellett volna várnia.

[10] A kérelmező hivatkozott a Kúria Kvk.I.37.218/2014/2. számú végzésében foglaltakra, mellyel szemben kifejtette, hogy a Ve. 254. § szabályai a Ve. 133. § (2) bekezdésének rendelkezéseihez képest a „lex specialis” szerepét töltik be, ezért annak megítélése során, hogy a kérelmező a Vjt. 8. § (1) bekezdésében foglaltakat teljesítette-e, egybe kell számolni a jogerősen elbírált, valamint a bejelentett, de még jogerősen el nem bírált nyilvántartásba vételi kérelmeket, vagyis az NVB határozata sérti a Ve. 254. § (1) és (2) bekezdését.

A Kúria döntése és jogi indokai

[11] A felülvizsgálati kérelem nem alapos.

[12] A felülvizsgálati kérelmet az ügyben érdekelt kérelmező nyújtotta be a Ve. 224. § (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül, tartalma megfelel a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltaknak, valamint az eljárásban a kérelmezőt ügyvéd képviseli. A Kúria a felülvizsgálati kérelmet érdemben bírálta el.

[13] A Vjt. 8. § (1) bekezdése szerint pártlistát az a párt állíthat, amely – legalább 9 megyében és a fővárosban – legalább 27 egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított.

[14] A Ve. 254. § (1) bekezdése szerint a pártlista állításánál a jelölő szervezetnek a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett egyéni választókerületi jelöltjeinek számát kell figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet, akinek nyilvántartásba vételét az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság elutasította.

[15] A Ve. 133. § (1) bekezdése szerint a választási iroda a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában, a bejelentett jelölt adatait a központi névjegyzékben ellenőrzi.

[16] A felülvizsgálati bíróság hangsúlyozza, hogy a listaállításhoz szükséges egyéni jelöltállítás kérdésében a feltételek időbeli teljesülésének követelménye kapcsán a Kúria  Kvk.I.37.218/2014/2. számú végzésében foglaltakkal egyetért. Vagyis az NVB helyesen járt el akkor, amikor a lista benyújtásának időpontjában vizsgálta a feltételeket. Ez a jogértelmezés megfelel a Ve. speciális eljárási rendjének, ugyanis a Ve. más jogorvoslatok bevárását, erre nézve esetlegesen az eljárás felfüggesztését, a határozathozatal elhalasztását nem szabályozza. A kérelmező okfejtésével ellentétben az országos lista állításához szükséges előírások nem teljesülnek csupán azzal, hogy a jelölt bejelentett adatai megfelelnek a központi névjegyzékben foglalt adatoknak. A törvényes feltételek jelen esetben csak akkor teljesültek volna, ha a kérelmező 9 megyében és a fővárosban összesen 27 olyan egyéni választókerületi jelöltet állít, akik az országos lista benyújtásának időpontjában jogerősen elbíráltan egyéni választókerületi jelöltek. Mivel a kérelmező csak 26 ilyen jelöltet tudott állítani, ezért az NVB helyesen járt el akkor, amikor a kérelmező által állított pártlista nyilvántartásba vételét visszautasította.

[17] A Kúria az NVB határozatát a fentiekre figyelemmel a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontját alkalmazva helybenhagyta.

Záró rész

[18] A Kúria a felülvizsgálati kérelmet a Ve. 228. § (2) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 157. § (7) bekezdése alapján alkalmazandó Kp. 124. § (5) bekezdésének megfelelően tárgyaláson kívül bírálta el.

[19] A feljegyzett felülvizsgálati eljárási illetéket a kérelmező személyes illetékmentessége folytán az állam viseli (az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés d) pont).

[20] A végzés elleni felülvizsgálatot a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2018. március 16.

Dr. Sperka Kálmán s.k. a tanács elnöke,
Dr. Sugár Tamás s.k. előadó bíró,
Dr. Mudráné Dr. Láng Erzsébet s.k. bíró