Kvk.V.39.268/2022/2. számú határozat

A Kúria

végzése

Az ügy száma: Kvk.V.39.268/2022/2.

A tanács tagjai:

Dr. Darák Péter a tanács elnöke
Dr. Demjén Péter előadó bíró
Dr. Márton Gizella bíró

A kérelmező: ()

Az ügy tárgya: választási ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: kérelmező

A felülvizsgálni kért jogerős határozat: Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 2/2022. (III.01.) TVB számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A Győri Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 9/2022. (II.25.) számú OEVB határozatával elutasította a kérelmezőnek a 2022. évi országgyűlési képviselők választásán a győri 2. számú országgyűlési egyéni választókerületben jelöltként történő nyilvántartásba vételét. A kérelmező e határozat ellen 2022. február 28. napján elektronikus úton fellebbezést nyújtott be.

[2] A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) 2/2022. (III.01.) TVB számú határozatával a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasította a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 231. § (1) bekezdés d) pontja, 223.§ (1) és (3) bekezdése, 224.§ (3) bekezdése alapján, mivel megállapította, hogy a fellebbezés nem tartalmazza a kérelem benyújtójának lakcímét, személyi azonosítóját, továbbá a konkrét jogszabálysértés megjelölését.

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem

[3] A kérelmező – jogi képviselő nélkül, hiányos tartalommal benyújtott – felülvizsgálati kérelmében kérelme okaként azt jelölte meg, hogy nem ért egyet a választási bizottság megállapításával, miszerint csak 475 ajánlása fogadható el, miközben 551 ajánlást gyűjtött össze, amiből 10 hibásat talált. Kifogásolta, hogy – szemben a fideszes jelöltekkel – tőle elvárták azt is, hogy az ajánló választópolgár személyi számát is rögzítse. Ha valamilyen alaki hibát találtak is, a cím, vagy a személyi szám alapján beazonosítható a választópolgár, út vagy utca szóhasználaton nem lehet lovagolni. Ezért kizártnak tartja, hogy nincs meg az 500 ajánlása. Kifogásolta, hogy 74 kitöltött ajánló ív került említésre, holott 75 ajánlóívre kerültek ajánlások, amelyek tele lettek írva.

A Kúria döntése és jogi indokai

[4] A kérelmező felülvizsgálati kérelme az alábbiak szerint érdemi vizsgálatra alkalmatlan.

[5] A Ve. 222.-225. §-ai tartalmazzák a bírósági felülvizsgálatra vonatkozó alapvető szabályokat.

[6] A Ve. 224. § (5) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga bizonyítvány egyszerű másolatával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

[7] A kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmének érdemi vizsgálatát kizárja a jogi képviselet hiánya, mert a Ve. 231. § (2) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a 224. § (5) bekezdésben foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.

[8] A Kúria megállapította, hogy a kérelmező felülvizsgálati kérelmét a TVB határozatának jogorvoslati záradékában foglalt kioktatás ellenére ügyvédi képviselet nélkül nyújtotta be. A kérelmező a Ve. 228. § (2) bekezdése folytán alkalmazandó polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 75. § (1) bekezdésében felsorolt más módon sem gondoskodott a kötelező jogi képviselet okán a jogi képviseletéről.

[9] A kötelező jogi képviselet hiánya miatt a felülvizsgálati kérelem érdemben nem bírálható el, ezért a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét a Ve. 231. § (2) bekezdése alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

[10] Ezen túlmenően utal a Kúria arra, hogy a kérelmező felülvizsgálati kérelme nem tartalmazza a jogszabálysértés megjelölését sem, amely a felülvizsgálati kérelem kötelező tartalmi eleme a Ve. 223. § (3) bekezdés a) pontja, 224. § (3) bekezdés a) pontja alapján, s amelynek hiánya önálló elutasítási ok a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint.

Záró rész

[11] A Kúria a felülvizsgálati kérelmet a Ve. 228. § (2) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 157. § (13) bekezdése szerint alkalmazandó Kp. 124. § (5) bekezdésének megfelelően tárgyaláson kívül bírálta el.

[12] Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 57. § (1) bekezdés a) pontja szerint illetékmentes.

[13] A végzés ellen a további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2022. március 7.

dr. Darák Péter s.k. a tanács elnöke
dr. Demjén Péter s.k. előadó bíró
dr. Márton Gizella s.k. bíró