Kvk.V.39.196/2022/2. számú határozat

A Kúria

végzése

Az ügy száma: Kvk.V.39.196/2022/2.

A tanács tagjai: Dr. Márton Gizella a tanács elnöke, Ságiné dr. Márkus Anett előadó bíró, Dr. Darák Péter bíró

A kérelmező: Magyar Nemzeti Párt (cím)

Az ügy tárgya: választási ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: kérelmező

A felülvizsgálni kért jogerős határozat: Nemzeti Választási Bizottság 67/2022. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A kérelmező 2022. február 10-én ismételten kérte jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét.

[2] A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) a 2022. február 14-én meghozott 67/2022. számú határozatával a kérelmezőnek az országgyűlési képviselők 2022. évi választásán jelölő szervezetkénti nyilvántartásba vétel iránti kérelmét visszautasította a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 119. § (2) bekezdése és 133. § (2) bekezdése alapján arra való hivatkozással, hogy a szervezet képviselőjének megbízatása időtartamában bekövetkezett változásról rendelkező végzés nem volt jogerősítő záradékkal ellátva, így a képviseleti jog nem volt igazolt.

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem

[3] A kérelmező – jogi képviselő nélkül, hiányos tartalommal benyújtott – felülvizsgálati kérelmében az NVB határozatának felülvizsgálatát, megsemmisítését, jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének elrendelését kérte, mivel az jogszabálysértő. Álláspontja szerint szervezete képviseletére vonatkozó adatok tekintetében a változásbejegyző végzés jogerős volt, ezért jelölő szervezetkénti nyilvántartásba vételének nem lett volna akadálya.

A Kúria döntése és jogi indokai

[4] A kérelmező felülvizsgálati kérelme az alábbiak szerint érdemi vizsgálatra alkalmatlan.

[5] A Ve. 222.-225. §-ai tartalmazzák a bírósági felülvizsgálatra vonatkozó alapvető szabályokat.

[6] A Ve. 224. § (5) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga bizonyítvány egyszerű másolatával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

[7] A kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmének érdemi vizsgálatát kizárja a jogi képviselet hiánya, mert a Ve. 231. § (2) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a 224. § (5) bekezdésben foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.

[8] A Kúria megállapította, hogy a kérelmező felülvizsgálati kérelmét az NVB határozatának jogorvoslati záradékában foglalt kioktatás ellenére ügyvédi képviselet nélkül nyújtotta be. A kérelmező a Ve. 228. § (2) bekezdése folytán alkalmazandó polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 75. § (1) bekezdésében felsorolt más módon sem gondoskodott a kötelező jogi képviselet okán a jogi képviseletéről. A felülvizsgálati kérelemhez csatolt meghatalmazás nem jogi képviselőnek került megadásra, hanem a kérelmező jogi szakvizsgával rendelkező alelnökének, aki nem tekinthető jogi képviselőnek, mert jogi szakvizsgával rendelkező személy csak a saját ügyében jogosult eljárni. A kérelmező alelnöke nem saját ügyében, hanem a kérelmező ügyében jár el, ezért a Ve. 224. § (5) bekezdésében foglalt feltételnek meg nem felelő képviselet nem fogadható el.

[9] A kötelező jogi képviselet hiánya miatt a felülvizsgálati kérelem érdemben nem bírálható el, ezért a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét a Ve. 231. § (2) bekezdése alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

[10] Ezen túlmenően utal a Kúria arra, hogy a kérelmező felülvizsgálati kérelme nem tartalmazza a jogszabálysértés megjelölését sem, amely a felülvizsgálati kérelem kötelező tartalmi eleme a Ve. 223. § (3) bekezdés a) pontja, 224. § (3) bekezdés a) pontja alapján, s amelynek hiánya önálló elutasítási ok a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint.

Záró rész

[11] A Kúria a felülvizsgálati kérelmet a Ve. 228. § (2) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 157. § (13) bekezdése szerint alkalmazandó Kp. 124. § (5) bekezdésének megfelelően tárgyaláson kívül bírálta el.

[12] Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 57. § (1) bekezdés a) pontja szerint illetékmentes.

[13] A végzés ellen a további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2022. február 17.

Dr. Márton Gizella a tanács elnöke,
Ságiné dr. Márkus Anett előadó bíró,
Dr. Darák Péter bíró