Kvk.V.37.556/2019/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

KÚRIA
v é g z é s e

Az ügy száma: Kvk.V.37.556/2019/3.
A tanács tagjai: Dr. Lomnici Zoltán a tanács elnöke,
                          Dr. Kurucz Krisztina előadó bíró,
                          Dr. Stefancsik Márta bíró

A kérelmező: Tea Párt Magyarország         
Képviselője: dr. Tárnoki Cecília ügyvéd

A kérelmezett: Nemzeti Választási Bizottság

Az eljárás tárgya: választási ügyben hozott határozat bíróság általi felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó:  kérelmező

A felülvizsgált jogerős határozat: a Nemzeti Választási Bizottság 2019. április 25. napján kelt 63/2019. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 63/2019. számú határozatát helybenhagyja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak felhívásra 10.000 (azaz tízezer) forint felülvizsgálati eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1]    A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) a 2019. április 25. napján kelt 63/2019. számú határozatával a Tea Párt Magyarország, mint jelölő szervezet (a továbbiakban: kérelmező) által – az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán – állított lista nyilvántartásba vételét visszautasította. Döntése az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Epvt.) 5.§, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 338.§, 120.§ (1)-(2) bekezdések, 121.§-128.§-ok, az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 4/2019.(III.1.) IM rendelet 27.§, az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 3/2019.(II.27.) IM rendelet 11.§ melléklete rendelkezésein alapul.
[2]    Indokolása szerint a kérelmező kevesebb ajánlást gyűjtött (legfeljebb 2.032-t), mint az Epvt. 5.§ (2) bekezdésében meghatározott, a listaállítás törvényes feltételéül szabott 20.000 érvényes aláírás, ezért a listája nyilvántartásba vételének visszautasításáról kellett döntenie.
[3]    Az NVB határozatát pdf formátumban e-mailen a kérelmező Országos Elnökének megküldte.

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem

[4]    A kérelmező a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet, előadása szerint „kifogást” terjesztett elő. Álláspontja szerint „azért jogsértő az NVB határozata, mert az indokolása nem valós, nem megalapozott, téves jogértelmezésen alapul, egyben iratellenes is.”
[5]    A kérelmező vitatta továbbá a határozat szabályszerű kézbesítését, amint rögzítette: a kézbesítési vélelmet szeretné megdönteni a Ve. 48.§ (1)-(3) bekezdések, 49.§ (2) bekezdés, 208.§, 209.§ (1) bekezdés rendelkezéseire alapítottan. E törvényhelyeket idézte, és állította, hogy részére – az Országos Elnök képviselő e-mail címe útján – elektronikus dokumentum formájában az NVI nem kézbesítette a határozatot.

A Kúria döntése és jogi indokai

[6]     A kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelme nem alapos.
[7]    A Ve. 222.§ (1) bekezdése alapján a NVB határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be. A jogalkotó a Ve. 223.§ (3) bekezdésében meghatározta, hogy a bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással lehet benyújtani. E törvényhelyhez fűzött jogi indokolása szerint: „A jogszabálysértés megjelölése itt a Ve. 208.§-ra utal vissza, mely alapján a bírósági felülvizsgálati kérelmet a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással lehet benyújtani.”
[8]    A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmében nem jelölte meg azt a jogszabályhelyet, amelyet álláspontja szerint a NVB megsértett, továbbá kérelmét konkrét tényállási elemekkel nem indokolta meg, állítását nem bizonyította, így az a törvényi előírásnak nem felel meg, és érdemi felülvizsgálatra nem alkalmas.
[9]    A Ve. 48.§-a szabályozza a határozat közlését. A (1) bekezdés szerint a határozatot – ha jelen van, vagy ha telefaxszáma vagy elektronikus levélcíme rendelkezésre áll – a meghozatala napján haladéktalanul, ha ez nem lehetséges, a meghozatalát követő napon haladéktalanul, rövid úton kell közölni a kérelmezővel, valamint azzal, akire a határozat jogot vagy kötelezettséget keletkeztet vagy származtat. A határozat rövid úton való közlése
    a) a jelenlévők részére a határozat átadásával,
    b) telefaxon,
    c) elektronikus dokumentum formájában (e-mail) vagy
    d) a kézbesítési megbízott részére az a)-c) pontban meghatározott módon történhet.
[10]    Az NVB határozatát pdf formátumban e-mailen megküldte a kérelmezőnek, az Országos Elnöke útján, annak bejelentett e-mail címére, amely megfelel a Ve. 48.§ (1) bekezdés c) pontjában foglalt szabályozásnak. A közlés megtörténtének okirati bizonyítékát az NVB az ügy irataival együtt megküldte a Kúriának. A kérelmező részére az NVB határozata bizonyítottan jogszerűen közlésre került, annak vitatása teljes körűen alaptalan.
[11]    Mindezek folytán a Kúria az NVB határozatát a Ve. 231.§ (5) bekezdés a) pontja alapján helybenhagyta.

Záró rész

[12]    A Kúria a felülvizsgálati kérelmet a Ve. 228.§ (2) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 157.§ (7) bekezdése szerint alkalmazandó Kp. 124.§ (5) bekezdésének megfelelően tárgyaláson kívül bírálta el.
[13]    A Kúria a kérelmezőt a Ve. 228.§ (2) bekezdésének alapul vételével a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 630.§ (5) bekezdés folytán alkalmazandó Kp. 35.§ (1) bekezdésének megfelelően, a Pp. 101.§ (1) bekezdés és 102.§ (1) bekezdései értelmében kötelezte a tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A.§ (5) bekezdése szerinti mértékű felülvizsgálati eljárás megfizetésére.
[14]    A Kúria határozata elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232.§ (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2019. április 30.

Dr. Lomnici Zoltán sk. a tanács elnöke,
Dr. Kurucz Krisztina sk. előadó bíró,
Dr. Stefancsik Márta sk. bíró